تیره پسته،تیره سماق (Anacardiaceae)

فرم کلی تیره Anacardiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ رزین دار. مستقل یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

این تیره،که درایران گاهی به تیره پسته وگاهی به تیره انبه معرف است، گیا هانی درختی هستند که در مناطق گرم انتشار جغرافیایی گسترده ای دارند، زیرا این مناطق را بر مناطق معتدل، بویژه معتدل سرد، ترجیح می دهند. عده ای از گیاه شناسان، این تیره وتیره کندر (بور سراسه) را دو زیر تیره از تیره ای به نام تر بنتاسه می شناسند. ولی این تیره به تیره سداب بسیار نزدیک است واز لحاظ نداشتن کیسه های ترشح کننده، داشتن مجاری ترشح کننده وبر چه های همیشه به هم پیوسته با آن فرق دارد و به طور کلی گیاهانی چوبی با برگهای ساده یا مرکب بدون گوشوارک هستند. گلهای این گیاهان منظم اند ، ولی گرایشی محسوس درجهت نامنظم شدن در آنها دیده می شود.گلهامعمولاًنرماده یاتک جنس،باکاسه وجام پنج پرونافه ای اُبدیپلوستمون اند ودرعین حال ممکن است همه پرچمهای آنها بارورنباشند ویا ۵پرچم آنها اساساًرشد نکنند.ازاختصاصات دیگرنافه وجود دیسک بین پرچمی دراین گروه از گیاهان است.

تکثیر سماق از طریق قلمه، پاجوش و بذر صورت می­گیرد. که رایج‌ترین روش آن از طریق کشت پاجوش می‌باشد. بذرهای سماق دارای رکود فیزیولوژیکی و فیزیکی می‌باشد.

گونه های خانواده سماق  Anacardiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Smoke Tree
Anacardiaceae
Chittamwood
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Lemon Sumach
Anacardiaceae
Chinese Gall
Anacardiaceae
Dwarf Sumach
Anacardiaceae
Elm-Leaved Sumach
Anacardiaceae
Western Poison Oak
Anacardiaceae
Smooth Sumach
Anacardiaceae
Lemonade Berry
Anacardiaceae
Desert Sumach
Anacardiaceae
Sugar Bush
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Poison Ivy
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Wax Tree
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Eastern Poison Oak
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Skunk Bush
Anacardiaceae
Stag’s Horn Sumach
Anacardiaceae
Lacquer Tree
Anacardiaceae
Poison Sumach
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
California Peppertree
Anacardiaceae
Huigen
Anacardiaceae