تیره تمیس (Dioscoreaceae)

فرم کلی تیره Dioscoreaceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی یا بالارونده. گیاهانی اتوتروف. ریزوم دار یا غده ای. بالارونده یا مستقل. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار تا غیرپوشش دار؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پنجه ای. پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه یا یک پایه یا هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. همه جازی بخصوص در نواحی نیمه گرمسیری. X=9, 10, 12, 14 .

طبقه بندی خانواده Dioscoreaceaeزیررده یک لپه ای ها. راسته Dioscoreales .

این خانواده دارای ۷۵۰ گونه و ۷ جنس است.

Tamus communis

گونه های خانواده Dioscoreaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chinese Yam
Dioscoreaceae
Yam
Dioscoreaceae
Glutinous Yam
Dioscoreaceae
Dioscoreaceae
Dioscoreaceae
Wild Yam
Dioscoreaceae
Black Bryony
Dioscoreaceae