تیره خلنگ (Ericaceae)

فرم کلی تیره Ericaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا بالارونده؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. برگ ها به خوبی توسعه یافته. مستقل یا انگلی یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ سوزنی یا خطی یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ بصورت مسطح یا لب برگشته. اندام های رویشی به شکل فلس مانند یا غیرفلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدل، یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری.

  = (۸–)۱۲ or 13(–۲۳)

طبقه بندی خانواده Ericaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این تیره دارای ۱۳۵۰ گونه است.

میوه‌های تعدادی از گونه‌های این خانواده  مانند قره قاط، آس بری، زغال اخته آبی و آیدااریزا خوراکی است. گیاهان زینتی این تیره شامل جنس‌های اریکا و خرزه هندی هستند که هر دو دارای گونه‌ها دورگه‌ها و ارقام متعددی هستند. خیلی از آنها در فضای آزاد، در باغ‌هایی با خاک‌های اسیدی مناسب یا در مورد انواع حساس‌تر در گلخانه کاشته می‌شوند.

Vaccinium arctostaphylos

گونه های خانواده Ericaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bog Rosemary
Ericaceae
Marsh Andromeda
Ericaceae
Grecian StrawberryTree
Ericaceae
Arizona Maderone
Ericaceae
Canary Madrona
Ericaceae
Madrona
Ericaceae
Texas Madrone
Ericaceae
Strawberry Tree
Ericaceae
Ericaceae
Madrono
Ericaceae
Alpine Bearberry
Ericaceae
Hairy Manzanita
Ericaceae
Bigberry Manzanita
Ericaceae
Manzanita
Ericaceae
Pine-Mat Manzanita
Ericaceae
Parry Manzanita
Ericaceae
Greenleaf Manzanita
Ericaceae
Pointleaf Manzanita
Ericaceae
Ericaceae
Downy Manzanita
Ericaceae
Bearberry
Ericaceae
Heather
Ericaceae
White Arctic Mountain Heather
Ericaceae
Ericaceae
Leather Leaf
Ericaceae
Ericaceae
Mayflower
Ericaceae
Fire Heath
Ericaceae
Bog Heather
Ericaceae
Cornish Heath
Ericaceae
Darley Dale Heath
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Snowberry
Ericaceae
White Waxberry
Ericaceae
Ericaceae
Mountain Snowberry
Ericaceae
Fragrant Wintergreen
Ericaceae
Ericaceae
Snowberry
Ericaceae
Creeping Snowberry
Ericaceae
Alpine Wintergreen
Ericaceae
Ericaceae
Creeping Snowberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Mountain Checkerberry
Ericaceae
Checkerberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Shallon
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Black Huckleberry
Ericaceae
Box Huckleberry
Ericaceae
Dwarf Huckleberry
Ericaceae
Dangleberry
Ericaceae
Bear Huckleberry
Ericaceae
Tutsan
Hypericaceae
Great Saint John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Rose Of Sharon
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. Andrews Cross
Hypericaceae
Matted St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Sheep Laurel
Ericaceae
Mountain Laurel
Ericaceae
Swamp Laurel
Ericaceae
Ericaceae
Labrador Tea
Ericaceae
Labrador Tea
Ericaceae
Wild Rosemary
Ericaceae
Coastal Doghobble
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
False Huckleberry
Ericaceae
Sorrel Tree
Ericaceae
Lily Of The Valley Bush
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Rosebay
Ericaceae
Ericaceae
Alpenrose
Ericaceae
Ericaceae
Rhododendron
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Lapland Rosebay
Ericaceae
Ericaceae
Honeysuckle Azalea
Ericaceae
Rosebay Rhododendron
Ericaceae
Chinese Azalea
Ericaceae
Ericaceae
Rhododendron
Ericaceae
Ericaceae
Alaska Blueberry
Ericaceae
Large-Cluster Blueberry
Ericaceae
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
Farkleberry
Ericaceae
Ericaceae
Caucasian Whortleberry
Ericaceae
Rabbiteye Blueberry
Ericaceae
Sea Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Dwarf Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Hillside Blueberry
Ericaceae
High-Bush Blueberry
Ericaceae
Creeping Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Alpine Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Southern Mountain Cranberry
Ericaceae
Swamp Highbush Blueberry
Ericaceae
Black Highbush Blueberry
Ericaceae
Hairy Huckleberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
American Cranberry
Ericaceae
Georgia Blueberry
Ericaceae
Mountain Huckleberry
Ericaceae
Ericaceae
Mortiño
Ericaceae
Florida Evergreen Blueberry
Ericaceae
Sourtop Blueberry
Ericaceae
Bilberry
Ericaceae
Deerberry
Ericaceae
Ericaceae
Western Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Black Huckleberry
Ericaceae
Evergreen Huckleberry
Ericaceae
Small Cranberry
Ericaceae
Madeiran Whortleberry
Ericaceae
Red Bilberry
Ericaceae
Kamchatka Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Grouseberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Deerberry
Ericaceae
Ericaceae
Small-Cluster Blueberry
Ericaceae
Bog Bilberry
Ericaceae
Dryland Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Rabbit-Eye Blueberry
Ericaceae
Cowberry
Ericaceae