تیره زرشک (Berberidaceae)

فرم کلی تیره Berberidaceae: درختچه ای یا علفی. خشکی پسند یا شورپسند. معمولاً هتروفیل (برگ های شاخه های بزرگ اغلب خاردار یا تغییرشکل یافته به خار، یا غیرهتروفیل. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، کوچک یا بزرگ، متناوب، مارپیچی، پهن، یا روغنی، یا تغییر یافته به خار (بخصوص روی شاخه های بزرگ)، دارای دمبرگ، بدون غلاف، […]