تیره شاه بلوط هندی(Hippocastanaceae)

~  Sapindaceae

فرم کلی تیره Hippocastanaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای. برگ ها خزاندار؛ در اندازه های متوسط یا بزرگ؛ متقابل؛ دمبرگ دار؛ مرکب؛ پنجه ای. دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ کنگره دار یا دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

در گذشته این تیره از نظر شباهت گلی گیاهان آن با Sapindaceae ها در تیره اخیر جای داده می شد ولی امروزه با توجه به اختلافات زیادی که گیاهان آن تیره مذکور دارند به صورت تیره جداگانه در آمده است. از اختصاصات گیاهان این تیره آن است که گلهای مجتمع به صورت خوشه های انتهایی دارند و چون گل آذین آنها در زمستان هنگامی که هنوز به صورت جوانه است ترکیب بندی حاصل می کند از این جهت شگفتن گلهای آنها زودتر از غالب گیاهان یعنی در اوایل بهار صورت می گیرد این گیاهان گلهایی نر – ماده یا بر دو نوع نر و ماده، نامنظم ، شامل ۴ یا ۵ کاسبرگ و به همان تعداد گلبرگ دارند. پرچم های آنها به تعداد ۲ برابر گلبرگها (گاهی کمتر) و مادگی آنها مرکب از سه برچه می باشد.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی یک پایه ی نر، یا هرمافرودیت، یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره و جدیدالحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. آمریکای مرکزی و جنوبی. X=20 .

طبقه بندی خانواده Hippocastanaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۱۵ گونه و ۲ جنس Aesculus, Billia است.

Aesculus x carnea

گونه هایخانواده Hippocastanaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Californian Buckeye
Hippocastanaceae
Chinese Horse Chestnut
Hippocastanaceae
Sweet Buckeye
Hippocastanaceae
Ohio Buckeye
Hippocastanaceae
Horse Chestnut
Hippocastanaceae
Indian Horse Chestnut
Hippocastanaceae
Hippocastanaceae
Red Buckeye
Hippocastanaceae
Japanese Horse Chestnut
Hippocastanaceae
Red Horse Chestnut
Hippocastanaceae