تیره شبدر ترشک(Oxalidaceae)

گیاهان تیره ترشک گیاهان عموماً علفی و دارای اعضای زیر زمینی گوشت دار یا غده ای و متورم جای دارند. بندرت نیز انواعی با ساقه چوبی و حتی به صورت درخت و یا نمونه هائی بالا رونده ممکن است در بین آنها وجود داشته باشد. از مشخصات این گیاهان آن است که برگهائی اغلب واقع […]