تیره شب بو (Cruciferae)

یا تیره Brassicaceae 

فرم کلی تیره Cruciferaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. یکساله، دوساله و چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. آبدوست یا خشکی پسند یا شورپسند؛ گیاهان آبدوست دارای ریشه. برگ ها در اندازه های متوسط تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ گوشتی یا علفی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده تا یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار یا فاقد آنها. شهد مترشحه از پوشش گل یا از جام گل یا از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی بخصوص در نواحی معتدل شمالی و مدیترانه ای. X=5-12(+) .

طبقه بندی خانواده Cruciferae : زیررده دولپه ای ها. راسته Brassicales .

سردهٔ کلمی ها (Brassica) از این تیره است.

این خانوده دارای ۳۲۰۰ گونه می باشد.

جنس خاکشیر 

در این جنس گونه های علفی با تیپ رشدی یک ساله، دو ساله و چند ساله دیده می شود. اندامهای هوایی در گونه های مختلف به صورت صاف تا حدی کرک دار و برگهای متناوب و تقریبا” شانه ای ( به ندرت ساده) دیده می شوند. گلبرگها به رنگ زرد کم رنگ، زرد یا تقریبا” سفید است. میوه از نوع خورجین و باریک و مستقیم یا خمیده در برخی گونه ها و دارای بذرهای متعدی است. سطح بذرها دارای ترکیبات موسیلاژی نیست. حدود ۸۰ گونه از این جنس تاکنون شناسایی شده است.

 

گونه های خانواده Cruciferae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Garlic Mustard
Cruciferae
Thale Cress
Cruciferae
Alpine Rock Cress
Cruciferae
Rock Cress
Cruciferae
Cruciferae
Rock Cress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Horseradish
Cruciferae
Aubretia
Cruciferae
Golden Alyssum
Cruciferae
Cruciferae
American Yellowrocket
Cruciferae
Land Cress
Cruciferae
Yellow Rocket
Cruciferae
Cruciferae
Abyssinian Cabbage
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Brown Mustard
Cruciferae
Curled Mustard
Cruciferae
Leaf Mustard
Cruciferae
Green In The Snow
Cruciferae
Root Mustard
Cruciferae
Head Mustard
Cruciferae
Large Petiole Mustard
Cruciferae
Swollen-Stem Mustard
Cruciferae
Colza
Cruciferae
Coleseed
Cruciferae
Swede
Cruciferae
Rape
Cruciferae
Rape Kale
Cruciferae
Black Mustard
Cruciferae
Wild Cabbage
Cruciferae
Chinese Kale
Cruciferae
Cauliflower
Cruciferae
Nine Star Perennial Broccoli
Cruciferae
Cabbage
Cruciferae
Couve Tronchuda
Cruciferae
Brussels Sprouts
Cruciferae
Kohl Rabi
Cruciferae
Broccoli
Cruciferae
Marrow-Stem Kale
Cruciferae
Jersey Kale
Cruciferae
Perpetual Kale
Cruciferae
Savoy Cabbage
Cruciferae
Curly Kale
Cruciferae
Collards
Cruciferae
Turnip
Cruciferae
Wild Turnip
Cruciferae
Pak Choi
Cruciferae
Indian Rape
Cruciferae
Chinese Savoy
Cruciferae
Mizuna
Cruciferae
Stubble Turnip
Cruciferae
False Pak Choi
Cruciferae
Chinese Cabbage
Cruciferae
Mustard Spinach
Cruciferae
Indian Colza
Cruciferae
Wild Turnip-Rape
Cruciferae
Corn Rocket
Cruciferae
Turkish Rocket
Cruciferae
Sea Rocket
Cruciferae
Sea Rocket
Cruciferae
Gold Of Pleasure
Cruciferae
Shepherd’s Purse
Cruciferae
Large Bittercress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Coral Root
Cruciferae
Bulbous Bittercress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Wavy Bittercress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Hairy Bittercress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cuckoo Flower
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Spring Cress
Cruciferae
Bittercress
Cruciferae
Cruciferae
Cuckoo Flower
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
American Water Cress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Hoary Cress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Musk Mustard
Cruciferae
Long Leaved Scurvy Grass
Cruciferae
Danish Scurvy Grass
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Scurvy Grass
Cruciferae
Cruciferae
Hare’s Ear Mustard
Cruciferae
Swine Wartcress
Cruciferae
Crowfoot
Cruciferae
Abyssinian Kale
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Seacale
Cruciferae
Cruciferae
Tartar Bread Plant
Cruciferae
Crinkleroot
Cruciferae
Cut-Leaved Toothwort
Cruciferae
Large Toothwort
Cruciferae
Cruciferae
Mountain Tansy Mustard
Cruciferae
Tansy Mustard
Cruciferae
Flixweed
Cruciferae
White Wall Rocket
Cruciferae
Wall Rocket
Cruciferae
Perennial Wall Rocket
Cruciferae
Wall Whitlow Grass
Cruciferae
Cruciferae
Whitlow Grass
Cruciferae
Rocket
Cruciferae
Cruciferae
Coastal Wallflower
Cruciferae
Wormseed Mustard
Cruciferae
Wallflower
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Bushy Wallflower
Cruciferae
Siberian Wallflower
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Sweet Rocket
Cruciferae
Greek Mustard
Cruciferae
Rocket Candytuft
Cruciferae
Candytuft
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Woad
Cruciferae
Cruciferae
Pepperwort
Cruciferae
Cruciferae
Common Pepperweed
Cruciferae
Cruciferae
Desert Pepperweed
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Dittander
Cruciferae
Maca
Cruciferae
Shining Pepperweed
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Narrow Leaved Peppergrass
Cruciferae
Cress
Cruciferae
Wild Pepper Grass
Cruciferae
Bladder Pod
Cruciferae
Bladder Pod
Cruciferae
Sweet Alyssum
Cruciferae
Honesty
Cruciferae
Stock
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Watercress
Cruciferae
Watercress
Cruciferae
Brown Watercress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Garlic Cress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Radish
Cruciferae
Sea Radish
Cruciferae
Wild Radish
Cruciferae
Radish
Cruciferae
Rat-Tail Radish
Cruciferae
Oriental Radish
Cruciferae
Fodder Radish
Cruciferae
Isle Of Man Cabbage
Cruciferae
Lundy Cabbage
Cruciferae
Great Yellow Cress
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Yellow Marsh Cress
Cruciferae
White Mustard
Cruciferae
Charlock
Cruciferae
Tumble Mustard
Cruciferae
Cruciferae
London Rocket
Cruciferae
Cruciferae
Cruciferae
Hedge Mustard
Cruciferae
White Prince’s Plume
Cruciferae
Cruciferae
Prince’s Plume
Cruciferae
Cruciferae
Pennycress
Cruciferae
Pennycress
Cruciferae
Tower Cress
Cruciferae
Japanese Horseradish
Cruciferae