تیره شمشاد یا گوشوارک (Celastraceae)

فرم کلی تیره : گیاهانی درختی، درختچه ای و علفی؛ صمغ آور یا دارای شیره ی رنگی، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی. برگ ها بخوبی تمایزیافته یا بسیار تقلیل یافته. مستقل یا بالارونده. برگ ها متناوب یا متقابل؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها زوداُفت.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری، یا معتدل.

طبقه بندی خانواده Celastraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Celastrales .

این خانواده دارای ۸۵۰ گونه می باشد.

شمشاد ها بطور کلی از دو خانواده بسیار نزدیک بهم خانواده  celastraceae  و خانواده  Buxaceae میباشند. درختی یا درختچه‌ای هستند،

گیاهانی پایا و پردوام اما کند رشد اند و پس از ۵ سال به ارتفاع ۱ متر می رسند.

 

گونه های  خانواده Celastraceae  در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Oriental Bittersweet
Celastraceae
Climbing Bittersweet
Celastraceae
Winged Spindle Tree
Celastraceae
Winged Spindle Tree
Celastraceae
Strawberry Bush
Celastraceae
Wahoo
Celastraceae
Celastraceae
Spindle Tree
Celastraceae
Celastraceae
Winter Creeper
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Japanese Spindle Tree
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Mayten Tree
Celastraceae
Celastraceae