تیره شیرینه ،تیره گلی نازیان (Molluginaceae)

فرم کلی تیره Molluginaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای، غیر صمغ دار و فاقد شیره رنگی. گیاهانی غیر آبدار. یکساله یا چندساله. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب یا چرخشی، غیرپوشش دار. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا غیرگوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. به طور عمده در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری. X= 9 .

طبقه بندی خانواده Molluginaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای حدود ۱۰۰ گونه است.

Mollugo verticillata

گونه های خانواده Molluginaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Chickweed
Molluginaceae