تیره برگ بویی، تیره مازریون(Thymelaeaceae)

فرم کلی تیره Thymelaeaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های کوچک تا متوسط؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا لوله ای؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

مازریونیان ( Thymelaeaceae) نام یک تیره از راسته موردسانان است.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. اغلب در نیمکره ی جنوبی. X=9 .

طبقه بندی خانواده Thymelaeaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malvales .

 این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

Daphne genkwa

گونه های خانواده Thymelaeaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Thymelaeaceae
Lilac Daphne
Thymelaeaceae
Flax-Leaved Daphne
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Spurge Laurel
Thymelaeaceae
Mezereon
Thymelaeaceae
Winter Daphne
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Leather Wood
Thymelaeaceae
Leather Wood
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Nepalese Paper Bush
Thymelaeaceae
Paperbush
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Mallee Riceflower
Thymelaeaceae
Poison Pimelea
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae