تیره گل سرخ (Rosaceae)

فرم کلی تیره Rosaceaeگیاهان درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علوفه ای بصورت چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها خزاندار یا همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ پوششی یا غیرپوششی؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم؛ فلس مانند یا برگ مانند. حاشیه پهنک برگ دندانه دار یا یکپارچه. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تیرهٔ گل‌سرخ، گُلسُرخیان، رزاسه (Rosaceae) یکی از  تیره های گیاهی   راستهٔ گل سرخ سانان است.آلو ، ازگیل، زردآلو، سیب، هلو  در این تیره قرار دارند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافردیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهان هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=7-9, 17 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Rosaceae : زیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای حدود ۲۰۰۰ گونه است.

 

Spiraea hirsuta

گونه های خانواده Rosaceae در شبکه گیاهی ایران:

 

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Pirri-Pirri Bur
Rosaceae
Greasewood
Rosaceae
Redshank
Rosaceae
Agrimony
Rosaceae
Harvestlice
Rosaceae
Hairy Agrimony
Rosaceae
Rosaceae
Alpine Lady’s Mantle
Rosaceae
Lady’s Mantle
Rosaceae
Saskatoon
Rosaceae
Cusick’s Serviceberry
Rosaceae
Pacific Serviceberry
Rosaceae
Downy Serviceberry
Rosaceae
Korean Juneberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Juneberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Allegheny Shadberry
Rosaceae
Apple Serviceberry
Rosaceae
Southern Juneberry
Rosaceae
Snowy Mespilus
Rosaceae
Rosaceae
Pale Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Roundleaf Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Quebec Berry
Rosaceae
Utah Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Parsley Piert
Rosaceae
Red Chokeberry
Rosaceae
Black Chokeberry
Rosaceae
Purple Chokeberry
Rosaceae
Goat’s Beard
Rosaceae
Mountain Mahogany
Rosaceae
Mountain Mahogany
Rosaceae
Chinese Quince
Rosaceae
Dwarf Quince
Rosaceae
Japanese Quince
Rosaceae
Dwarf Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tibetan Cotoneaster
Rosaceae
Rosaceae
Spreading Cotoneaster
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Black-Wood
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cliffrose
Rosaceae
Bronvaux Medlar
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Eastern Mayhaw
Rosaceae
Altai Mountain Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Parsley-Leaved Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Azarole
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pear Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Fireberry Hawthorn
Rosaceae
Kansas Hawthorn
Rosaceae
Columbian Hawthorn
Rosaceae
Cockspur Thorn
Rosaceae
Sanzashi
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Black Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Summer Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Midland Hawthorn
Rosaceae
Red Haw
Rosaceae
Big-Fruit Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Red Haw
Rosaceae
Hawthorn
Rosaceae
Hungarian Hawthorn
Rosaceae
Western Mayhaw
Rosaceae
Rosaceae
Scarlet Haw
Rosaceae
Scarlet Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Washington Thorn
Rosaceae
Chinese Haw
Rosaceae
Chinese Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Frosted Hawthorn
Rosaceae
Manzanilla
Rosaceae
Manzanilla
Rosaceae
Dotted Hawthorn
Rosaceae
Reverchon’s Hawthorn
Rosaceae
River Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Quebec Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tansy-Leaved Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mountain Avens
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mock Strawberry
Rosaceae
Loquat
Rosaceae
Apache Plume
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Queen Of The Prairie
Rosaceae
Meadowsweet
Rosaceae
Rosaceae
Dropwort
Rosaceae
Rosaceae
Woodland Strawberry
Rosaceae
Californian Strawberry
Rosaceae
Beach Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Strawberry
Rosaceae
Hautbois Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Indian Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Rocky Mountain Strawberry
Rosaceae
Wild Strawberry
Rosaceae
Alpine Strawberry
Rosaceae
Scarlet Strawberry
Rosaceae
Green Strawberry
Rosaceae
Strawberry
Rosaceae
Yellow Avens
Rosaceae
White Avens
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Water Avens
Rosaceae
Purple Avens
Rosaceae
Wood Avens
Rosaceae
American Ipecacuanna
Rosaceae
Indian Physic
Rosaceae
Creambush
Rosaceae
Rock Spiraea
Rosaceae
Bachelor’s Button
Rosaceae
Southern Crab
Rosaceae
Chinese Crab
Rosaceae
Manchurian Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Garland Crab
Rosaceae
Apple
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Crab
Rosaceae
Oregon Crab
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Crab
Rosaceae
Prairie Crab
Rosaceae
Prairie Crab
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Apple
Rosaceae
Chinese Apple
Rosaceae
Paradise Apple
Rosaceae
Crab Apple
Rosaceae
Paradise Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Flowering Apple
Rosaceae
Crab Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Kaido Crab Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pearl Berry
Rosaceae
Medlar
Rosaceae
Rosaceae
Oso Berry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Squaw Apple
Rosaceae
Christmas Berry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Photinia
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ninebark
Rosaceae
Silverweed
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pacific Silverweed
Rosaceae
Tormentil
Rosaceae
Rosaceae
Shrubby Cinquefoil
Rosaceae
Gland Cinquefoil
Rosaceae
Woolly Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Norwegian Cinquefoil
Rosaceae
Marsh Cinquefoil
Rosaceae
Rough-Fruited Cinquefoil
Rosaceae
Cinquefoil
Rosaceae
Rock Cinquefoil
Rosaceae
Old Field Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rui Ren
Rosaceae
Rosaceae
Alabama Cherry
Rosaceae
Allegheny Plum
Rosaceae
American Plum
Rosaceae
Rosaceae
Desert Peach
Rosaceae
Chickasaw Plum
Rosaceae
Sand Plum
Rosaceae
Clove Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Apricot
Rosaceae
Wild Cherry
Rosaceae
Dwarf Almond
Rosaceae
Western Sand Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Bokhara Plum
Rosaceae
Briançon Apricot
Rosaceae
Rosaceae
Taiwan Cherry
Rosaceae
Greyleaf Cherry
Rosaceae
Rosaceae
American Cherry Laurel
Rosaceae
Cherry Plum
Rosaceae
Rosaceae
Wild Himalayan Cherry
Rosaceae
Sour Cherry
Rosaceae
Morello Cherry
Rosaceae
Kentish Red Cherry
Rosaceae
Bush Sour Cherry
Rosaceae
Maraschino Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Wild Peach
Rosaceae
Himalayan Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Wild Peach
Rosaceae
Dawyck Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Plum
Rosaceae
Almond
Rosaceae
Bitter Cherry
Rosaceae
Desert Almond
Rosaceae
Rosaceae
Mongolian Cherry
Rosaceae
Korean Cherry
Rosaceae
Sour Plum
Rosaceae
Japanese Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Hog Plum
Rosaceae
Bush Cherry
Rosaceae
Holly-Leaved Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Fuji Cherry
Rosaceae
Damson
Rosaceae
Rosaceae
Yamazakura
Rosaceae
Korean Cherry
Rosaceae
Japanese Plum
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Oshima Cherry
Rosaceae
Cherry Laurel
Rosaceae
Portugal Laurel
Rosaceae
Catalina Island Cherry
Rosaceae
Mahaleb Cherry
Rosaceae
Manchurian Apricot
Rosaceae
Beach Plum
Rosaceae
Miyama Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Mexican Plum
Rosaceae
Rosaceae
Smoothpit Peach
Rosaceae
Japanese Apricot
Rosaceae
Wild Goose Plum
Rosaceae
Rosaceae
Canadian Plum
Rosaceae
Japanese Alpine Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Pin Cherry
Rosaceae
Peach
Rosaceae
Nectarine
Rosaceae
Rosaceae
Mountain Cherry
Rosaceae
Cambridge Cherry
Rosaceae
Dwarf American Cherry
Rosaceae
Dwarf American Cherry
Rosaceae
Creek Plum
Rosaceae
Himalayan Cherry
Rosaceae
Capulin Cherry
Rosaceae
Japanese Plum
Rosaceae
Rosaceae
Rum Cherry
Rosaceae
Birch Bark Cherry
Rosaceae
Yamazakura
Rosaceae
Siberian Apricot
Rosaceae
Apricot Plum
Rosaceae
Rosaceae
Sloe
Rosaceae
Japanese Bird Cherry
Rosaceae
Pacific Plum
Rosaceae
Rosebud Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Russian Almond
Rosaceae
Nanking Cherry
Rosaceae
Flowering Almond
Rosaceae
Flowering Almond
Rosaceae
Black Sloe
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Wild Cherry
Rosaceae
Chokecherry
Rosaceae
Western Chokecherry
Rosaceae
Rocky Mountain Chokecherry
Rosaceae
Purple-Leaf Sand Cherry
Rosaceae
Black Apricot
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Duke Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tokyo Cherry
Rosaceae
Chinese Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Firethorn
Rosaceae
Rosaceae
Nepalese White Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Birch-Leaved Pear
Rosaceae
Rosaceae
Callery Pear
Rosaceae
Rosaceae
Wild Pear
Rosaceae
Pear
Rosaceae
Plymouth Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Snow Pear
Rosaceae
Indian Wild Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Sand Pear
Rosaceae
Asian Pear
Rosaceae
Rosaceae
Willow-Leaved Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Harbin Pear
Rosaceae
Rosaceae
Le Conte Pear
Rosaceae
Rosaceae
Soap-Bark Tree
Rosaceae
Indian Hawthorn
Rosaceae
Japanese Hawthorn
Rosaceae
Prickly Rose
Rosaceae
Low Prairie Rose
Rosaceae
Prairie Rose
Rosaceae
Banksia Rose
Rosaceae
Labrador Rose
Rosaceae
California Wild Rose
Rosaceae
Dog Rose
Rosaceae
Pasture Rose
Rosaceae
Provence Rose
Rosaceae
China Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
French Rose
Rosaceae
Manipur Wild-Tea Rose
Rosaceae
Red-Leafed Rose
Rosaceae
Wood Rose
Rosaceae
Rosaceae
Cherokee Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cinnamon Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Musk Rose
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Rose
Rosaceae
Nootka Rose
Rosaceae
Rosaceae
Burnet Rose
Rosaceae
Cluster Rose
Rosaceae
Sweet Chestnut Rose
Rosaceae
Sweet Briar
Rosaceae
Ramanas Rose
Rosaceae
Himalayan Rose
Rosaceae
Himalayan Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Apple Rose
Rosaceae
Virginia Rose
Rosaceae
Rosaceae
Memorial Rosa
Rosaceae
Western Wild Rose
Rosaceae
Rosaceae
Damask Rose
Rosaceae
Tea Rose
Rosaceae
Hybrid Berries
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mora Comun
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Alleghany Blackberry
Rosaceae
Mayes Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Arctic Bramble
Rosaceae
Highbush Blackberry
Rosaceae
Arizona Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Kittatinny Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Dewberry
Rosaceae
Wild Raspberry
Rosaceae
American Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cloudberry
Rosaceae
Rosaceae
Bush Lawyer
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Korean Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Sand Blackberry
Rosaceae
Rocky Mountain Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Golden Evergreen Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Northern Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Yankee Blackberry
Rosaceae
Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mora De Castilla
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Swamp Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Strawberry-Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Oregon Cut-Leaf Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Whitebark Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Loganberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
California Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ceylon Blackberry
Rosaceae
Bush Lawyer
Rosaceae
Rosaceae
Nepalese Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ceylon Raspberry
Rosaceae
Giant Colombian Blackberry
Rosaceae
Black Raspberry
Rosaceae
Thimbleberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Thimbleberry
Rosaceae
Japanese Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Trailing Wild Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Wineberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Himalayan Giant Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Red Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mauritius Raspberry
Rosaceae
Mora Silvestre
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Stone Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salmonberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Nagoon Berry
Rosaceae
American Red Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Creeping Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Southern Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Elm-Leaved Bramble
Rosaceae
Pacific Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Low-Running Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
American Great Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Salad Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Great Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Bollwyller Pear
Rosaceae
Rosaceae
Korean Mountain Ash
Rosaceae
American Mountain Ash
Rosaceae
Whitebeam
Rosaceae
Mountain Ash
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Showy Mountain Ash
Rosaceae
French Hales
Rosaceae
Service Tree
Rosaceae
Rosaceae
Swedish Service Tree
Rosaceae
Swedish Whitebeam
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
French Hales
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Western Mountain Ash
Rosaceae
Sitka Mountain Ash
Rosaceae
Rosaceae
Wild Service Tree
Rosaceae
Rosaceae
White Meadowsweet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Steeplebush
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Bridalwreath Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Bridewort
Rosaceae
Rosaceae
Hardhack
Rosaceae
Garland Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae