تیره Paeoniaceae

فرم کلی تیره Paeoniaceae: گیاهانی درختچه ای یا علفی. گاهی دارای غده. برگ ها بزرگ؛ مارپیجی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ مرکب؛ سه برگچه ای. دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

این تیره گاهی با تیره Ranunculaceae ادغام می شود و گاهی نیز بصورت جدا مطرح است.
در ایران یک جنس و دو گونه دارد که فراوانترین آن ها گل صدتومانی Paeonia Witmanniana است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدله. معتدل شمالی بجز شرق آمریکا و ژاپن.X=5 .

طبقه بندی خانواده Paeoniaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Saxifragales .

این خانواده دارای ۳۳ گونه و تنها یک جنس Paeonia است.

Paeonia lactiflora

گونه هایخانواده Paeoniaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Paeoniaceae
Brown’s Peony
Paeoniaceae
Paeoniaceae
Tree Peony
Paeoniaceae
Paeoniaceae
Paeoniaceae
Yama-Shakuyaku
Paeoniaceae
Chinese Peony
Paeoniaceae
Tree Peony
Paeoniaceae
Paeoniaceae
Paeoniaceae
Peony
Paeoniaceae
Tree Peony
Paeoniaceae
Tree Peony
Paeoniaceae
Moutan
Paeoniaceae
Tree Peony
Paeoniaceae
Paeoniaceae