تیره گل یخ (Calycanthaceae)

فرم کلی تیره Calycanthaceae  : درختانی کوچک یا درختچه ای؛ دارای اسانس. برگ ها متقابل؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات. جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. آسیای […]