تیره Saururaceae

فرم کلی تیره Saururaceaeگیاهانی علفی؛ اسانس دار. دوساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. برگ ها متناوب؛ مارپیچی تا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ کشیده یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها چسبیده به دمبرگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا گرمسیری. آسیای شرقی، جنوب ایالات متحده آمریکا و مکزیک. X=11, 12 .

طبقه بندی  خانواده Saururaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Piperales .

این خانواده دارای ۷ گونه است.

 Anemopsis californica

گونه های خانواده Saururaceae درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yerba Mansa
Saururaceae
Tsi
Saururaceae
Swamp Lily
Saururaceae
Saururaceae