تیره قیچ،تیره اسفند(Zygophyllaceae)

فرم کلی تیره Zygophyllaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ رزین دار یا غیررزینی؛ آبدار یا غیرآبدار. گیاهانی علفی بصورت یکساله یا چندساله. خشکی زی. برگ ها متقابل یا متناوب؛ علفی یا گوشتی یا چرمی یا تغییر یافته به خار؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ مرکب یا ساده؛ تک برگچه ای یا دوبرگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. پهنک برگ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ خار مانند یا فلس مانند یا برگ مانند؛ پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. X=6, 8-13(+) .

طبقه بندی خانواده Zygophyllaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Zygophyllales .

این خانواده دارای ۲۳۵ گونه است.

Larrea tridentata

گونه های خانواده Zygophyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Creosote Bush
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae
Syrian Rue
Zygophyllaceae
Caltrop
Zygophyllaceae
Syrian Bean Caper
Zygophyllaceae

تیره Zosteraceae

فرم کلی تیره Zosteraceaeگیاهان علفی و آبزی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای ریزوم. آبدوست، دریایی، ریشه دار. برگ ها غوطه ور در روی آب. برگ ها متناوب، با آرایش دو ردیفه، پهن، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار. دارای فلس های محوری. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه یا دو پایه. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: مناطق یخبندان تا گرمسیری. گسترش وسیع در نواحی ساحلی. X=6, 10 .

طبقه بندی خانواده Zosteraceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۱۸ گونه است.

Zostera marina

گونه های خانواده Zosteraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Surf Grass
Zosteraceae
Sea Grass
Zosteraceae
Eel Grass
Zosteraceae

تیره زنجبیل(Zingiberaceae)

فرم کلی تیره Zingiberaceaeگیاهانی علفی؛ دارای اسانس. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. مستقل یا اپی فیت. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ دوردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ پوشش دار. برگ ها معمولاً فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا کشیده یا نیزه ای یا تخم مرغی شکل؛ با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان.

جغرافیا: نواحی گرمسیری. X=(9-)12(-26) .

طبقه بندی خانواده Zingiberaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Zingiberales .

این خانواده دارای حدود ۷۰۰ گونه است.

Hedychium coronarium

گونه هایخانواده Zingiberaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Zingiberaceae
Butterfly Ginger
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae

تیره Zannichelliaceae

فرم کلی تیره Zannichelliaceaeگیاهانی علفی و آبزی. گیاهانی با رشد عادی یا بسیار عجیب، گاهی اوقات رشته ای. چندساله. فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبزی، غیردریایی، دارای ریشه. برگ ها غوطه ور در زیر آب. برگ ها متناوب تا تقریباً متقابل، مارپیچی (Zannichellia )، معمولاً بریده بریده، بدون دمبرگ، پوشش دار یا پوشش دار و غیرپوششی. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار. دارای فلس های جانبی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی (معمولاً)، یا دارای وظیفه نرینگی یا دارای وظیفه مادینگی. گیاهانی تک پایه (معمولاً) یا دوپایه. گل های نر فاقد مادگی. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: نواحی بسیار سرد تا گرمسیری. عدم حضور از اروپا-آسیای مرکزی، آفریقای مرکزی و شمال شرق آمریکای جنوبی. X= 6-8 .

طبقه بندی خانواده Zannichelliaceaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۶ گونه است.

Zannichellia palustris

گونه های خانواده Zannichelliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Horned Pondweed
Zannichelliaceae

 

تیره Xyridaceae

فرم کلی تیره Xyridaceaeگیاهانی علفی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه؛ ریزوم دار. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب، با آرایش مارپیچی یا دوردیفه، پهن یا حلقوی؛ علفی یا چرمی؛ بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: پراکنش وسیع در نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. شمال و جنوب آمریکا، آسیا، آفریقا و استرالیا. X= 9, 13, 17 .

طبقه بندی خانواده Xyridaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این خانواده دارای حدود ۲۷۰ گونه است .

Xyris caroliniana

گونه های خانواده Xyridaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Carolina Yelloweyed Grass
Xyridaceae

تیره Xanthorrhoeaceae

فرم کلی تیره Xanthorrhoeaceaeگیاهانی درختچه ای؛ رزین دار. دارای برگ های متراکم اولیه یا دارای برگ های متراکم انتهایی؛ ریزوم دار یا غده ای. مستقل. شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی.

جغرافیا: بومی استرالیا. نواحی معتدل تا گرمسیری. X=22 .

طبقه بندی خانواده Xanthorrhoeaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۶۶ گونه و تنها یک جنس Xanthorrhoea است.

Xanthorrhoea australis

گونه های خانواده Xanthorrhoeaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Grasstree
Xanthorrhoeaceae

 

تیره Winteraceae

فرم کلی تیره Winteraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ دارای اسانس. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. مالزی تا اقیانوس آرام، شرق استرالیا، نیوزیلند، آمریکای جنوبی و مرکزی. X=13, 43 .

طبقه بندی خانواده Winteraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Canellales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

 Drimys lanceolata

گونه های خانواده Winteraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Brush Pepperbush
Winteraceae
Mountain Pepper
Winteraceae
Winter’s Bark
Winteraceae
Heropito
Winteraceae

 

 

تیره شاه پسند (Verbenaceae)

فرم کلی تیره Verbenaceaeگیاهانی درختی، درختچه ای و علفی یا بالارونده؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ متناوب؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص یا معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=5-12 .

طبقه بندی خانواده Verbenaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۳۰۰۰ گونه است.

 Aloysia triphylla

گونه های خانواده Verbenaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Lemon Verbena
Verbenaceae
American Beautyberry
Verbenaceae
Beautyberry
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Glory Flower
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Chou Wu Tong
Verbenaceae
Frogfruit
Verbenaceae
American Blue Vervain
Verbenaceae
Vervain
Verbenaceae
Hoary Vervain
Verbenaceae
White Vervain
Verbenaceae
Agnus Castus
Verbenaceae
Verbenaceae
Huang Ping
Verbenaceae

تیره سنبل الطیب،تیره علف گربه (Valerianaceae)

فرم کلی تیره Valerianaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ اسانس دار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. گیاهان چندساله دارای ریزوم. خشکی پسند. برگ ها متقابل؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب، یا ساده و مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

میوه آنها به صورت فندقه ای است که گاهی در انتها به یک دسته تار ختم می شوند و محتوی دانه های بدون آلبومن می باشد.از نظر اختصاصات تشریحی وجود غده های ترشحی به شرح زیر در انواع این گیاهان قابل توجه است.
۱- غده های ترشحی واقع بر روی پایه ای مرکب از چند ردیف سلول و رأس چند سلولی.
۲- غده های داخلی یک سلولی که در لایه چوب پنبه یا در آندودرم تهیه جای دارند. گیاهان این تیره بیشتر در نواحی معتدله نیمکره شمالی مخصوصاً منطقه مدیترانه و آسیا می رویند ولی در قاره آمریکا بیشتر در نواحی واقع در نیمکره جنوبی مانند رشته جبال آندوشیلی پراکندگی دارد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی گرمسیر آفریقا، ماداگاسکار، استرالیا. X= (7-)9(-12) .

طبقه بندی خانواده Valerianaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

 Centranthus macrosiphon

گونه های خانواده Valerianaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Valerianaceae
Red Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Spikenard
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Tobacco Root
Valerianaceae
Marsh Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Indian Valerian
Valerianaceae
Tobacco Root
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
American Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Mountain Valerian
Valerianaceae
Keeled-Fruited Cornsalad
Valerianaceae
Valerianaceae
Italian Corn Salad
Valerianaceae
Corn Salad
Valerianaceae
Beaked Cornsalad
Valerianaceae

تیره گزنه(Urticaceae)

فرم کلی تیره Urticaceaeگیاهانی درختچه ای، بالارونده و علفی یا درختی؛ صمغ آور، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه یا دوپایه یا یکپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=6-14 .

طبقه بندی خانواده Urticaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای ۵۵۰ گونه است.

Urtica urens

گونه های خانواده Urticaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
False Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Ramie
Urticaceae
Ramie
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Wild Rhea
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Himalayan Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Canadian Wood Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Pellitory Of The Wall
Urticaceae
Pellitory Of The Wall
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Scrub Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Roman Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Annual Nettle
Urticaceae