تیره پسته،تیره سماق (Anacardiaceae)

فرم کلی تیره Anacardiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ رزین دار. مستقل یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

این تیره،که درایران گاهی به تیره پسته وگاهی به تیره انبه معرف است، گیا هانی درختی هستند که در مناطق گرم انتشار جغرافیایی گسترده ای دارند، زیرا این مناطق را بر مناطق معتدل، بویژه معتدل سرد، ترجیح می دهند. عده ای از گیاه شناسان، این تیره وتیره کندر (بور سراسه) را دو زیر تیره از تیره ای به نام تر بنتاسه می شناسند. ولی این تیره به تیره سداب بسیار نزدیک است واز لحاظ نداشتن کیسه های ترشح کننده، داشتن مجاری ترشح کننده وبر چه های همیشه به هم پیوسته با آن فرق دارد و به طور کلی گیاهانی چوبی با برگهای ساده یا مرکب بدون گوشوارک هستند. گلهای این گیاهان منظم اند ، ولی گرایشی محسوس درجهت نامنظم شدن در آنها دیده می شود.گلهامعمولاًنرماده یاتک جنس،باکاسه وجام پنج پرونافه ای اُبدیپلوستمون اند ودرعین حال ممکن است همه پرچمهای آنها بارورنباشند ویا ۵پرچم آنها اساساًرشد نکنند.ازاختصاصات دیگرنافه وجود دیسک بین پرچمی دراین گروه از گیاهان است.

تکثیر سماق از طریق قلمه، پاجوش و بذر صورت می­گیرد. که رایج‌ترین روش آن از طریق کشت پاجوش می‌باشد. بذرهای سماق دارای رکود فیزیولوژیکی و فیزیکی می‌باشد.

گونه های خانواده سماق  Anacardiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Smoke Tree
Anacardiaceae
Chittamwood
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Lemon Sumach
Anacardiaceae
Chinese Gall
Anacardiaceae
Dwarf Sumach
Anacardiaceae
Elm-Leaved Sumach
Anacardiaceae
Western Poison Oak
Anacardiaceae
Smooth Sumach
Anacardiaceae
Lemonade Berry
Anacardiaceae
Desert Sumach
Anacardiaceae
Sugar Bush
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Poison Ivy
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Wax Tree
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Eastern Poison Oak
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Skunk Bush
Anacardiaceae
Stag’s Horn Sumach
Anacardiaceae
Lacquer Tree
Anacardiaceae
Poison Sumach
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
California Peppertree
Anacardiaceae
Huigen
Anacardiaceae

تیره تاج خروس (Amaranthaceae)

فرم کلی تیره  Amaranthaceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی. آبدار یا غیرآبدار. دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده برگ ها متناوب یا متقابل؛ علفی یا گوشتی؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

گیاهان این تیره علفى و یا چوبى بوده و برگ‌هائى متناوب یا متقابل دارند و عمدتاً کامل و بدون گشواره هستند. گل‌آذین آنها خوشه و گل‌ها دو جنسى و منظم است. گلپوش سه تا پنج عدد، به‌صورت جدا یا پیوسته، معمولاً غشائى و نازک است. داراى پنج پرچم، مادگى دو تا سه برچه‌اى و پیوسته، تخمک یک عدد یا به تعداد کم، تمکن قاعده‌اى و میوهٔ کپسول یا فندقه است.

تاج‌خروسیان نام یکی از تیره‌ها از گیاهان گلدار از راسته میخک‌سانان است. گیاهان این تیره با شکل‌های رویشی متفاوت و گُل‌پوش یک‌ردیفه و رویان نعل‌اسبی یا حلقوی هستند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر، یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=6-13, 17(+) .

طبقه بندی خانواده تاج خروسیانزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۸۵۰ گونه و ۷۴ جنس می باشد.

گونه های خانواده Amaranthaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Devil’s Horsewhip
Amaranthaceae
Niu Xi
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Japanese Chaff Flower
Amaranthaceae
Prostate Pigweed
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Mat Amaranth
Amaranthaceae
Slender Amaranth
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Love Lies Bleeding
Amaranthaceae
Purple Amaranth
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Spleen Amaranth
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Spreading Pigweed
Amaranthaceae
Rough Pigweed
Amaranthaceae
Prince’s Feather
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Careless Weed
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Powell’s Amaranth
Amaranthaceae
Ataco
Amaranthaceae
Pigweed
Amaranthaceae
Spiny Amaranth
Amaranthaceae
Indehiscent Pigweed
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Thunberg’s Pigweed
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Chinese Spinach
Amaranthaceae
Calalu
Amaranthaceae
Common Cockscomb
Amaranthaceae

 

تیره Alstroemeriaceae

فرم کلی تیره Alstroemeriaceae گیاهانی علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته. چندساله؛ بدون برگ های متراکم قابل رؤیت؛ رزوم دار و غده ای. مستقل یا بالارونده چندساله . خشکی پسند. برگ ها در اندازه های متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی تا نیزه ای؛ دارای رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

مطمئن ترین روش تکثیر آلسترومریا برای حذف ویروس ها بطور کامل از گیاه روش کشت بافت است، که منجر به تولید گیاه سالم و عاری از ویروس می گردد.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل.

طبقه بندی خانواده Alstroemeriaceae زیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه و ۴ جنس شامل می باشد.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره و قطب جنوب. آمریکای جنوبی و مرکزی. X=8, 9 .

گونه های خانواده  Alstroemeriaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yatzi
Alstroemeriaceae
Alstroemeriaceae
Alstroemeriaceae

تیره Alliaceae

فرم کلی تیره Alliaceaeگیاهانی علفی؛ صمغ آور یا بدون صمغ و فاقد شیره رنگی؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه، پیازدار یا کورم دار یا ریزوم دار. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ دوردیفه یا مارپیچی؛ پهن یا لوله ای یا سه برگچه ای؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار (به ندرت، در گونه Allium ursinum )؛ پوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا تخم مرغی شکل؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای.

گیاهان این تیره علفی، برگ‌هاى آنها غلاف‌دار و داراى ساقهٔ زیرزمینى از نوع پیاز و گاهى ریزوم هستند. گل‌آذین آنها مجتمع و چترمانند و داراى اسپات‌هاى بریده، شکاف‌دار و گاهى کامل است. پوشش گل شامل گلبرگ‌هائى است که گاهى در قاعده به‌هم پیوسته هستند. هر گل داراى شش پرچم (به‌ندرت سه عدد) و بساک‌ها از پشت به میله چسبیده است. تخمدان فوقانى و داراى سه‌ خانه، میوهٔ کپسول که معمولاً با سه شکاف طولى باز مى‌شود.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : منطقه قطب شمال، قدیم الحاره و جدیدالحاره. نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری.

طبقه بندی: خانواده Alliaceae زیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales می باشد . ودارای ۶۰۰ گونه و ۳۰ جنس است.

گونه های خانواده Alliaceae موجود در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
African Lily
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Hooker’s Onion
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Wild Leek
Alliaceae
Babbington’s Leek
Alliaceae
Alliaceae
Mouse Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Aspen Onion
Alliaceae
Alliaceae
Bolander’s Onion
Alliaceae
Shortstyle Onion
Alliaceae
Canadian Garlic
Alliaceae
Canadian Garlic
Alliaceae
Keeled Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Onion
Alliaceae
Potato Onion
Alliaceae
Shallot
Alliaceae
Tree Onion
Alliaceae
Nodding Onion
Alliaceae
Rakkyo
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Douglas’ Onion
Alliaceae
Alliaceae
Prairie Onion
Alliaceae
Welsh Onion
Alliaceae
Small Yellow Onion
Alliaceae
Alliaceae
Geyer’s Onion
Alliaceae
Giant Onion
Alliaceae
No-Biru
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Egyptian Leek
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Largeflower Wild Onion
Alliaceae
Alliaceae
Golden Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Wild Onion
Alliaceae
Daffodil Garlic
Alliaceae
Twistedleaf Garlic
Alliaceae
Field Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Few-Flowered Leek
Alliaceae
Alliaceae
Broadstemmed Onion
Alliaceae
Leek
Alliaceae
Alliaceae
Chinese Chives
Alliaceae
Rosy Garlic
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Garlic
Alliaceae
Serpent Garlic
Alliaceae
Chives
Alliaceae
Giant Chives
Alliaceae
Rocambole
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
German Garlic
Alliaceae
Round-Headed Leek
Alliaceae
Miyama-Rakkyo
Alliaceae
Prairie Onion
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Textile Onion
Alliaceae
Alliaceae
Wood Leek
Alliaceae
Three-Cornered Leek
Alliaceae
Garlic Chives
Alliaceae
One-Leaved Onion
Alliaceae
Wild Garlic
Alliaceae
Swamp Onion
Alliaceae
Alpine Leek
Alliaceae
Crow Garlic
Alliaceae
Jimbur
Alliaceae
Blue Funnel Lily
Alliaceae
Golden Stars
Alliaceae
Golden Stars
Alliaceae
Californian Hyacinth
Alliaceae
Wild Hyacinth
Alliaceae
Snake Lily
Alliaceae
Alliaceae
Wild Hyacinth
Alliaceae
Hyacinth Brodiaea
Alliaceae
Pretty Face
Alliaceae
Grassnut
Alliaceae
Longray Tripletlily
Alliaceae
Society Garlic
Alliaceae
Society Garlic
Alliaceae

 

 

تیره آلانژیاسه (Alangiaceae)

فرم کلی تیره Alangiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای (گاهی اوقات خاردار)، یا گاهی بالارونده، دارای صمغ. مستقل یا بالارونده. برگ ها متناوب، مارپیچی، دارای دمبرگ، غیرپوششی، ساده. پهنک برگ گاهی اوقات بریده بریده یا یکپارچه، رگبرگ پرمانند یا پنجه ای.

این خانواده  از درختان یا درختچه‌ها ، گاهی خاردار ، با برگ‌های متناوب ، ساده یا لوبدارم بدون گوشواره؛ گل آذین گرزن ، گل‌های دوجنسی ، منظم ، گلپوش بالائی ، ۴ تا ۱۰ گلبرگ خمیده ، ۴ پرچم بالائی یا بیشتر ، ۴ تا ۱۰ کاسبرگ پیوستهم ۲ تا ۳ برچهٔ پیوسته ، تخمدان یک خانه‌ای ، یک تخمک آویخته و میوهٔ شفت. این گیاهان بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان قدیم هستند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا دوپایه (در ماداگاسکار).

میوه گوشتی، ناشکوفا، شفت. شفت ها با یک هسته (درونبر سخت یا چوبی، تک بذری). میوه دارای یک بذر

جغرافیا: نواحی گرمسیری. جنس Alangium در نواحی گرمسیری آفریقا، ماداگاسکار، چین، جنوب شرقی آسیا، هند و مالزی و جنوب شرقی استرالیا مشاهده شده، در حالیکه جنس Metteniusa محدود شده به شمال غربی نواحی گرمسیری آمریکای جنوبی. X=11, 8, 9 .

 

گونه های خانواده آلانژیاسه Alangiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Alangiaceae
Alangiaceae

تیره علف فرش (Aizoaceae)

فرم کلی تیره  Aizoaceaeگیاهانی علفی یا درختچه هایی کوچک. برگ ها بخوبی تمایزیافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار. یکساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند. برگ ها در اندازه های متوسط تا بسیار کوچک؛ متناوب یا متقابل؛ اغلب گرد؛ گوشتی؛ دارای دمبرگ کوتاه تا بدون دمبرگ. پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی؛ با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

میوه گوشتی یا غیرگوشتی؛ شکوفا یا ناشکوفا؛ کپسولی یا سته ای. کپسول ها لوکولی سید یا شکاف دار یا سپتی سید یا سیرکومسیسیل. بذور غیرآندوسپرمی. دارای پریسپرم. بذرو دارای نشاسته. جنین بخوبی تمایزیافته. دارای دو لپه. جنین دارای انحنا.

جغرافیا: مخصوص آفریقای جنوبی، همچنین نواحی گرمسیری آفریقا و آسیا، استرالیا، کالیفرنیا، آمریکای جنوبی. X=8, 9 .

گونه های خانواده آزوآسهAizoaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Aizoaceae
Hottentot Fig
Aizoaceae
Sea Fig
Aizoaceae
Sweet Hottentot Fig
Aizoaceae
Hottentot Fig
Aizoaceae
Pigface
Aizoaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Pig’s Face
Aizoaceae
Ice Plant
Aizoaceae
Sea Purslane
Aizoaceae
Aizoaceae
New Zealand Spinach
Aizoaceae

تیره کیوی (Actinidiaceae)

فرم کلی تیره کیویانگیاهانی درختی یا درختچه ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متناوب، با آرایش مارپیچی، غیرپوشش دار و ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها پرمانند. برگ ها دارای گوشوارک بسیار کوچک.

 برگ این خانواده: پهنک برگ دارای قسمت پشتی و شکمی مشخص. دارای روزنه محدود به یک سطح. دارای کرک، تک یاخته ای یا چندیاخته ای است.

 ساقه خانواده Actinidiaceaeساقه های جوان دارای میانگره های سخت یا دارای میانگره های اسفنجی یا دارای میانگره های توخالی. فاقد مجاری ترشحی. دارای کامبیوم چوب پنبه ای. گره های تک یاخته ای یا سه یاخته ای. بافت های آوندی اولیه در یک استوانه، بدون دسته های جدا، هم پهلو. فاقد آبکش داخلی. توسعه لایه ضخیم شونده ثانویه از یک حلقه کامبیوم عادی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه.

گل آذین، میوه و دانه: گل ها بصورت منفرد یا مجتمع در گل آذین های خوشه ای. گل آذین ها جانبی، معمولاً با خوشه های کوچک. گل ها اغلب دارای براکته (با براکته های کوچک)، منظم. فاقد هیپانتیوم آزاد.

 

جغرافیا: نواحی گرمسیری و شرق آسیا تا شمال استرالیا.

Actinidia deliciosa که سابقاً Actinidia chinensis نامیده می شد و بیشترین نوع تجاری محسوب می شود.

Actinidia chinensisکه شباهت بسیار زیادی به Actinidia deliciosa دارد اما گوشت آن به رنگ سبز ، زرد و حتی قرمز- زرد می باشد.

 

گونه های  خانواده Actinidiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tara Vine
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Kiwi Fruit
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Red Kiwi
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Silver Vine
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae
Actinidiaceae

 

 

 

 

 

تیره پای خرس (Acanthaceae)

فرم کلی تیرهگیاهانی درختچه ای یا علفی یا درختی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهان علفی یکساله تا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا انگلی یا بالارونده. آبدوست یا خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متقابل؛ پهن؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار؛ پهن.

● آکانتاسه Acanthaceae
اولین خانواده گیاهی آکانتاسه است. در این خانواده عمده گیاهان بعنوان گیاهان آپارتمانی و برگ سبزها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خانواده آکانتاسه Acanthaceae یا آکانتوس Acanthus family از گیاهان گلدار دولپه ای هستند و در برگیرنده ۲۵۰ جنس و در حدود ۲۵۰۰ گونه هستند.گیاهانی بوته ای ، علفی یا بالارونده در میانشان دیده میشوند و گیاهانی گرمسیری محسوب میشوند. های خانواده آکانتاسه در مجموعه گیاهان آکواریومی گرمسیری دارای دو جنس معروف و متداول به نامهای همیگرافیس hemigraphis و هیگروفیلا hygrophila است و این دو جنس شامل گونه های متعددی از گیاهان آکواریومی هستند.گیاهان آکواریومی گرمسیری خانواده آکانتاسه به دلیل امکان رشد در حالتهای مختلف محیطی و مقاومت زیستی و دمای رشد در دامنه ای در حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد ، گزینه خوبی برای اکواریومداران علاقه مند به گیاهان آکواریومی هستند خصوصا افرادی که تجربه نگهداری گیاهان حساس را پشت سر نگذاشته اند.در بعضی منابع فارسی از نام خانوادهٔ پای خرسیان نیز برای این تیره استفاده شده است

جغرافیا، : منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، گرمسیری و استرالیا. نواحی معتدل تا گرمسیری. آفریقا، برزیل و آمریکای مرکزی.

گونه های موجود در خانواده Acathaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bear’s Breeches
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae

تیره افرا ( Sapindaceae )

فرم کلی :خانواده افرا گیاهانی درختی و درختچه ای. برگ ها خزاندار؛ متقابل؛ پهن؛ دارای دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پنج برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ درصورت بریده بریده بودن به شکل پرمانند یا پنجه ای؛ با رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند یا غیرفلس مانند.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. ژاپن. استرالیا. X=10-16

نقشه پراکنش خانواده افرا

پراکنش خانواده افرا

روش‌های تکثیر افرا

بذرکاری

بذر اکثر افراها در پائیز می‌رسند قبل از کاشت اگر بذر به مدت یک هفته در آب غوطه ور باشد و هر روز آب آن عوض شود در جوانه زنی مؤثر خواهد بود بطور کلی بذر افراها را نباید گذاشت که خشک شوند و موقع کاشت در عمق یک سانتیمتری با پوشش نازک از ماسه و در محلی سایه‌دار کاشته می‌شود.

قلمه

قلمه علفی افراها که در خارج از فصل خود تهیه می‌شوند در تحت شرایط گلخانه‌ای و با استفاده از ایجاد زخم و پودر دو درصد اسید ایندول بوتریک (IBA) و ۵ در صد بنومیل ریشه‌دار می‌شوند. قلمه نیمه خشبی افرای سیاه در تحت شرایط گلخانه و زخم زنی و پودر تالک به میزان ۸۰۰۰ppm ریشه‌دار می‌شود. قلمه افرای چینی هم در باز و هم در شرایط گلخانه می‌تواند ریشه‌دار شود به شرطی که مدتی را در زیر ماسه (حداقل یک ماه) مانده باشد و سپس اقدام به کشت شود.

پیوندزنی

اگر پیوند در فضای باز و در خزانه روی نهالهای بذری زده شود، با موفقیت از پیوند T (تی) یا شکمی از نیمه تابستان تا آخر آن استفاده کرد و در بهار سال بعد به محض رویش پیوندک نهال را از بالای آن سربرداری نمود. در صورتی که امکانات گلخانه‌ای در دسترس باشد گیاهان پایه بذری یکساله در خزانه که در پائیز سال اول به داخل گلدانهای کوچک منتقل شده‌اند و در طی سال دوم در درون گلدان بوده‌اند، در آخر زمستان (اواخر بهمن یا اوایل اسفند) برای آماده شدن پیوند زنی به گلخانه آورده می‌شوند به محض اینکه ریشه‌ها علامت رشد را نشان دادند پایه برای پیوند زدن آماده‌است. برای این منظور قبلاً پیوندک را به صورت شاخه در طول فصل رویشی جمع‌آوری و در یخچال نگهداری می‌نمایند.

گونه های خانواده افرا که در سایت شبکه گیاهی ایران موجود است:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Field Maple
Sapindaceae
Hornbeam Maple
Sapindaceae
Vine Maple
Sapindaceae
Hawthorn-Leaved Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Amur Maple
Sapindaceae
Rock Maple
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Oregon Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Sapindaceae
Japanese Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Moosewood
Sapindaceae
Norway Maple
Sapindaceae
Sycamore
Sapindaceae
Red Maple
Sapindaceae
Silver Maple
Sapindaceae
Sugar Maple
Sapindaceae
Big-Tooth Maple
Sapindaceae
Black Maple
Sapindaceae
Mountain Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Tatarian Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Heart Seed
Sapindaceae
Native Tamarind
Sapindaceae
Native Hops
Sapindaceae
Golden Rain Tree
Sapindaceae
Western Soapberry
Sapindaceae
Soapberry
Sapindaceae
Yellowhorn
Sapindaceae