تیره جعفری،تیر چتریان (Umbelliferae)

فرم کلی تیره Umbelliferaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ دارای اسانس یا فاقد اسانس؛ رزین دار یا فاقد رزین. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. دارای برگ های متنوع یا فاقد آن. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب، یا متناوب و متقابل؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار. برگ ها معطر یا خوشبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ سپردار یا غیرسپردار؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت یکپارچه یا بریده بریده؛ پرمانند یا پنجه ای یا خاردار؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی بخصوص نواحی معتدل شمالی.    = (۴-)۸–۱۱(-۱۲)

طبقه بندی خانواده Umbelliferaeزیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

 این خانواده دارای حدود ۲۸۵۰ گونه است.

Sium suave

گونه های خانواده Umbelliferae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Wild Spaniard
Umbelliferae
Speargrass
Umbelliferae
Umbelliferae
Ground Elder
Umbelliferae
Fool’s Parsley
Umbelliferae
Bishop’s Weed
Umbelliferae
Visnaga
Umbelliferae
Dill
Umbelliferae
Dong Dang Gui
Umbelliferae
Umbelliferae
Angelica
Umbelliferae
Purplestem Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Bai Zhi
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Kneeling Angelica
Umbelliferae
Giant Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Du Huo
Umbelliferae
Dang Gui
Umbelliferae
Wild Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Chervil
Umbelliferae
Cow Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Wild Celery
Umbelliferae
Celery
Umbelliferae
Celeriac
Umbelliferae
Leaf Celery
Umbelliferae
Umbelliferae
Sea Celery
Umbelliferae
Arracacha
Umbelliferae
Great Masterwort
Umbelliferae
Candy Carrot
Umbelliferae
Umbelliferae
Candy Carrot
Umbelliferae
Umbelliferae
Yareta
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Cutleaf Waterparsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Pig Nut
Umbelliferae
Umbelliferae
Black Caraway
Umbelliferae
Bei Chai Hu
Umbelliferae
Thorow-Wax
Umbelliferae
Shrubby Hare’s Ear
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Hare’s Ear
Umbelliferae
Caraway
Umbelliferae
Small Bur-Parsley
Umbelliferae
Gotu Kola
Umbelliferae
Turnip-Rooted Chervil
Umbelliferae
Sham
Umbelliferae
Umbelliferae
Cowbane
Umbelliferae
Umbelliferae
She Chuang Zi
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Pacific Hemlock-Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Hemlock
Umbelliferae
Pignut
Umbelliferae
Coriander
Umbelliferae
Rock Samphire
Umbelliferae
Honewort
Umbelliferae
Mitsuba
Umbelliferae
Cumin
Umbelliferae
Slender Celery
Umbelliferae
Plains Springparsley
Umbelliferae
Bulbous Springparsley
Umbelliferae
Fendler’s Springparsley
Umbelliferae
Globe Springparsley
Umbelliferae
Longstalk Spring Parsley
Umbelliferae
Mountain Spring Parsley
Umbelliferae
Sweetroot Spring Parsley
Umbelliferae
Widewing Springparsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Wild Carrot
Umbelliferae
Carrot
Umbelliferae
Rattlesnake Weed
Umbelliferae
Ammoniacum
Umbelliferae
Umbelliferae
Harbinger Of Spring
Umbelliferae
Button Snakeroot
Umbelliferae
Field Eryngo
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Sea Holly
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Button Eryngo
Umbelliferae
Asafoetida
Umbelliferae
Umbelliferae
Giant Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Asafoetida
Umbelliferae
Galbanum
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Musk Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fennel
Umbelliferae
Florence Fennel
Umbelliferae
Sweet Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Bei Sha Shen
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Downy Cow-Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Musk Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fennel
Umbelliferae
Florence Fennel
Umbelliferae
Sweet Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Bei Sha Shen
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Downy Cow-Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Water Pennywort
Umbelliferae
Pennywort
Umbelliferae
Umbelliferae
Gladich
Umbelliferae
Laserwort
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fang Feng
Umbelliferae
Lovage
Umbelliferae
Umbelliferae
Canadian Licorice Root
Umbelliferae
Fernleaf Licorice Root
Umbelliferae
Hulten’s Licorice Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Mountain Lovage
Umbelliferae
Porter’s Licorice Root
Umbelliferae
Scottish Lovage
Umbelliferae
Chuang Xiong
Umbelliferae
Chuan Xiong
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Fernleaf Biscuitroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Northern Biscuitroot
Umbelliferae
Desert Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Bigseed Biscuitroot
Umbelliferae
Pestle Parsnip
Umbelliferae
Nineleaf Biscuitroot
Umbelliferae
Common Lomatium
Umbelliferae
Spignel
Umbelliferae
Carrot Tree
Umbelliferae
Wild Parsley
Umbelliferae
Sweet Cicely
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Umbelliferae
Meadow Parsley
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Opopanax
Umbelliferae
Umbelliferae
Indian Potato
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Woolly Sweet-Cicely
Umbelliferae
Aniseroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Western Sweet-Cicely
Umbelliferae
Parsnip
Umbelliferae
Yampa
Umbelliferae
Squaw Potato
Umbelliferae
Parsley
Umbelliferae
Hamburg Parsley
Umbelliferae
Corn Caraway
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Hog’s Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Masterwort
Umbelliferae
Marsh Hog’s Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Aniseed
Umbelliferae
Umbelliferae
Greater Burnet Saxifrage
Umbelliferae
Burnet Saxifrage
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Black Snakeroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Wood Sanicle
Umbelliferae
Maryland Sanicle
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Turkey Pea
Umbelliferae
Umbelliferae
Shepherd’s Needle
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Pepper Saxifrage
Umbelliferae
Bastard Stone-Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Water Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Skirret
Umbelliferae
Water Parsnip
Umbelliferae
Alexanders
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Drias Plant
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Roman Pimpernel
Umbelliferae
Upright Hedge Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Golden Alexanders
Umbelliferae

تیره نارون(Ulmaceae)

فرم کلی  تیره Ulmaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، متناوب، مارپیچی یا دوردیفه، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم، دارای رشد هماهنگ، زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10, 11, 14 .

طبقه بندی خانواده Ulmaceae: زیررده دولپه ای ها، راسته Rosales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Ulmus parvifolia

گونه های خانواده Ulmaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ulmaceae
Nettle Tree
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Sugarberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Palo Blanco
Ulmaceae
Hackberry
Ulmaceae
Desert Hackberry
Ulmaceae
Paloblanco
Ulmaceae
Ulmaceae
Small Hackberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Winged Elm
Ulmaceae
American Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Wych Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Elm
Ulmaceae
English Elm
Ulmaceae
Siberian Elm
Ulmaceae
Slippery Elm
Ulmaceae
Rock Elm
Ulmaceae
Cherry Bark Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Zelkova
Ulmaceae
Japanese Zelkova
Ulmaceae

 

تیره لویی،تیره گرز(Typhaceae)

فرم کلی تیره Typhaceae: گیاهانی علفی و آبدوست. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار. برگ ها برآمده. برگ ها متناوب، دوردیفه، مثلثی یا پهن، چرمی، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه. گل های بارور فاقد پرچم. گل های نر فاقد مادگی. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز ماداگاسکار، مالزی و نواحی گرم آمریکا. X=15 .

طبقه بندی خانواده Typhaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Amborellales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و یک جنس Typha است .

Typha angustifolia

گونه های خانواده Typhaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Small Reed Mace
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae
Southern Cattail
Typhaceae
Typhaceae
Reedmace
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae

تیره Turneraceae

فرم کلی تیره Turneraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهانی غیرآبدار. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ دندانه دار.

~  Passifloraceae 

تیره تورنراسه را به تیره پاسی فلوراسه بسیار نزدیک می دانند اما گیاهان این تیره هیچ گاه پیچان و بالا رونده نیستند و لوله یا پیاله گل آنها نیز همیشه فاقد تاج یا چرخه هایی متشکل از زواید رشته ای و نازک بین پرچم ها و کلاله مادگی نیز پوشیده از کرکهای ریز است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. خودگرده افشان یا گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. نواحی گرمسیری و آفریقای جنوبی، ماداگاسکار، آمریکای مرکزی و نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی، غرب هندوستان. X=7, 10 .

طبقه بندی خانواده Turneraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

Turnera diffusa aphrodisiaca

گونه های خانواده Turneraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Damiana
Turneraceae

تیره لادن(Tropaeolaceae)

فرم کلی تیره Tropaeolaceaeگیاهانی علفی، غیر رزینی، آبدار تا غیرآبدار. یکساله تا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. در صورت چندساله بودن دارای غده. خوابیده یا بالارونده، اغلب دارای دمبرگ دوتایی. برگ ها متناوب یا متناوب و متقابل، پهن، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، سپرمانند، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار، با رگبرگ پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. مکزیک تا نواحی معتدل آمریکای جنوبی. X=12-14 .

طبقه بندی خانواده Tropaeolaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Brassicales .

این خانواده دارای ۹۲ گونه است.

Tropaeolum majus

گونه های خانواده Tropaeolaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Nasturtium
Tropaeolaceae
Dwarf Nasturtium
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Anu
Tropaeolaceae

 

تیره Trilliaceae

Liliaceae ,  Melanthiaceae

فرم کلی تیره Trilliaceaeگیاهانی علفی؛ غیرآبدار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا ریزوم دار و غده ای. خشکی پسند. برگ ها مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای یا کشیده تا تخم مرغی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پنجه ای تا پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. آمریکای شمالی. ۲n=10, 15, 20, 30, 40 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۵ و سطح پلوئیدی ثبت شده برابر ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ می باشد.

گونه های این تیره در خانواده~ Liliaceae ,  Melanthiaceae قرار گرفته اند.

طبقه بندی خانواده Trilliaceae : زیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای ۵۳ گونه است.

Medeola virginiana

گونه های خانواده Trilliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Kinugasaso
Trilliaceae
Indian Cucumber Root
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Beth Root
Trilliaceae
White Trillium
Trilliaceae
Trilliaceae
Wakerobin
Trilliaceae
Trilliaceae
Toadshade
Trilliaceae
Trilliaceae
Trilliaceae
Painted Trillium
Trilliaceae

تیره ستاره مردابی، تیره سه کوله خیز (Trapaceae)

فرم کلی تیره Trapaceaeگیاهانی علفی. یکساله. آبدوست؛ ریشه دار یا غوطه ور روی آب. برگ ها غوطه ور روی آب یا زیر آب. برگ ها متناوب یا متقابل تا چرخشی؛ برگ های هوایی دارای دمبرگ طویل؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها کوچک و زوداُفت.

این تیره تک جنسی است با یک گونه در ایران به نام سه کنجه خیر، سه کوله خیز (Trapa natans L.) که گیاهی است آبزی و بیشترین تراکم و رویشگاه آن در شمال ایران بندر انزلی است. این گیاه محل زندگی پرندگان است و اکثر پرندگان مهاجر بر روی برگهای آن تخم گذاری و تولید مثل می کنند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. مناطق گرمسیر اروپا-آسیا، مالزی و آفریقا. X=18 or 24 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۱۸ یا ۲۴ است.

طبقه بندی خانواده Trapaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Myrtales .

این خانواده دارای ۳۰ گونه و تنها یک جنس Trapa است.

 

Trapa incisa

گونه های خانواده Trapaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ling
Trapaceae
Trapaceae
Trapaceae
Water Chestnut
Trapaceae

تیره نرمدار،تیره زیرفون (Tiliaceae)

~  Malvaceae 

راسته: مالوالها

فرم کلی تیره Tiliaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ غیرصمغ دار و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جا زی بجز نواحی یخبندان. X=7-41 .

طبقه بندی خانواده Tiliaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malvales .

این خانواده دارای ۴۵۰ گونه است.

Tilia platyphyllos

گونه های خانواده Tiliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Jute
Tiliaceae
Jew’s Mallow
Tiliaceae
Corkwood Tree
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
American Basswood
Tiliaceae
Tiliaceae
Carolina Basswood
Tiliaceae
Tiliaceae
Small Leaved Lime
Tiliaceae
White Basswood
Tiliaceae
Japanese Lime
Tiliaceae
Mongolian Lime
Tiliaceae
Tiliaceae
Large Leaved Lime
Tiliaceae
Silver Lime
Tiliaceae
Tiliaceae
Common Lime
Tiliaceae

 

تیره برگ بویی، تیره مازریون(Thymelaeaceae)

فرم کلی تیره Thymelaeaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های کوچک تا متوسط؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا لوله ای؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

مازریونیان ( Thymelaeaceae) نام یک تیره از راسته موردسانان است.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. اغلب در نیمکره ی جنوبی. X=9 .

طبقه بندی خانواده Thymelaeaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malvales .

 این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

Daphne genkwa

گونه های خانواده Thymelaeaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Thymelaeaceae
Lilac Daphne
Thymelaeaceae
Flax-Leaved Daphne
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Spurge Laurel
Thymelaeaceae
Mezereon
Thymelaeaceae
Winter Daphne
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Leather Wood
Thymelaeaceae
Leather Wood
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Nepalese Paper Bush
Thymelaeaceae
Paperbush
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Mallee Riceflower
Thymelaeaceae
Poison Pimelea
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae
Thymelaeaceae

تیره Tecophilaeaceae

فرم کلی تیره Tecophilaeaceaeگیاهانی علفی در اندازه های کوچک تا متوسط. غیرآبدار. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ کورم دار یا غده ای. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی تا مستطیلی یا تخم مرغی یا گرد؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره و قطب شمال. نواحی معتدل تا گرمسیری. آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقای مرکزی و جنوبی.

طبقه بندی خانواده Tecophilaeaceae: زیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۲۲ گونه است.

Conanthera bifolia

گونه های خانواده Tecophilaeaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tecophilaeaceae
Tecophilaeaceae
Tecophilaeaceae
Tecophilaeaceae