تیره گز(Tamaricaceae)

فرم کلی تیره Tamaricaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته (اما کوچک) یا بسیار تقلیل یافته. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ بسیار کوچک یا کوچک؛ متناوب؛ مارپیچی؛ گوشتی یا غشایی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی معتدل و نیمه گرمسیری؛ مالزی و استرالیا. X=12 .

طبقه بندی خانواده Tamaricaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

Tamarix aphylla

گونه های خانواده Tamaricaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
English Tree
Tamaricaceae
Athel Tamarisk
Tamaricaceae
Tamarisk
Tamaricaceae
Chinese Tamarisk
Tamaricaceae
Manna Plant
Tamaricaceae
Kashgar Tree
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Small-Flowered Tamarisk
Tamaricaceae
Tamarisk
Tamaricaceae

 

تیره Symplocaceae

فرم کلی تیره Symplocaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی یا علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری، بجز آفریقا. X=11-14 .

طبقه بندی خانواده Symplocaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

  این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

Symplocos paniculata

گونه های خانواده Symplocaceae در شکبه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Symplocaceae
Asiatic Sweetleaf
Symplocaceae
Symplocaceae
Sweet Leaf
Symplocaceae

تیره Styracaceae

فرم کلی تیره Styracaceaeدرختی و درختچه ای، دارای رزین. برگ ها متناوب، علفی یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون عطر مشخص و ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا مضرس.

تولیدمثل و گرده افشانی: معمولاً گیاهانی هرمافرودیت یا تک پایه پلی گام (Bruinsmia) .

جغرافیا: نواحی معتدله یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. شرق آسیا تا غرب مالزی. مدیترانه، جنوب شرق ایلات متحده، مکزیک تا نواحی گرمسیری جنوب آمریکا. X=8, 12 .

طبقه بندی خانواده Styracaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۸۰ گونه است.

Styrax officinalis

 

گونه های خانواده Styracaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Silver-Bell Tree
Styracaceae
Epaulette Tree
Styracaceae
Japanese Storax
Styracaceae
Storax Tree
Styracaceae
Styracaceae

 

تیره کاکائو، تیره سیدالشجار (Sterculiaceae)

فرم کلی تیره Sterculiaceae: گیاهانی درختی و درختچه ای یا علفی یا بالارونده؛ غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده یا مرکب؛ گاهی پنجه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری.  = (۵-)۲۰(-۵۰) .

طبقه بندی خانواده Sterculiaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Malvales .

این خانواده دارای ۷۰۰ گونه است.

Brachychiton populneus

درخت کاکائو .Theobroma Cacao L

کاکائو درختی است که ارتفاعش بین ۴ تا ۱۰ متراست و برگهایش ساده و متقابل و گلهایش منظم و کوچک و قرمز رنگ در همه فصول وجود دارد. میوه‌شان سته و زرد رنگ است و به اندازه یک خیار محتوی ۲۵ تا ۴۵ دانه است .میوه‌های این گیاه را پس از چیدن انبار می‌کنند تا بپوسد و پس از آن دانه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و به مصرف می‌رسانند که از آن پودر کاکائو تهیه می‌شود.دانه این گیاه  تقویت کننده قلب است و به علاوه محتوی مقدار زیادی ازنه و چربی است از کاکائو شکلات نیز تهیه می‌کنند.

 

گونه های خانواده Sterculiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Kurrajong
Sterculiaceae
Brush Kurrajong
Sterculiaceae
Chinese Parasol Tree
Sterculiaceae
Flannel Flower
Sterculiaceae
Sterculiaceae

 

تیره Staphyleaceae

فرم کلی تیره Staphyleaceae: درختانی کوچک یا درختچه ای. برگ ها متقابل؛ دمبرگ دار؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برآمده؛ برگ ها مرکب بصورت یک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: قطب شمال، نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. جنوب غرب اروپا، آسیای شرقی، نواحی معتدل ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و شمال غرب آمریکای جنوبی. X=13 .

طبقه بندی خانواده Staphyleaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Crossosomatales .

این خانواده دارای ۶۰ گونه است.

Staphylea bumalda

گونه های  خانواده Staphyleaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Staphyleaceae
Staphyleaceae
Bladdernut
Staphyleaceae
Staphyleaceae
Bladder Nut
Staphyleaceae
American Bladder Nut
Staphyleaceae

تیره Sparganiaceae

فرم کلی تیره Sparganiaceaeگیاهان علفی آبزی یا باتلاقی. چندساله، فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار یا غوطه ور. برگ ها برآمده یا غوطه ور. برگ ها متناوب، دو ردیفه، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند.

~  Typhaceae

گونه های این خانواده ~  Typhaceaeدر تیره قرار گرفته اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

 

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدله یا گرمسیری. پراکنش وسیع در جنوب شرق استرالیا و نیوزیلند. پراکنش کمتر در بورنئو و گینه نو. X= 15 .

طبقه بندی خانواده : زیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این خانواده دارای ۲۰ گونه و تنها یک جنس Sparganium است  .

Sparganium americanum

گونه های خانواده Sparganiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bur-Reed
Sparganiaceae
Branching Bur-Reed
Sparganiaceae
Bur Reed
Sparganiaceae
Sparganiaceae
Sparganiaceae

 

تیره Simaroubaceae

فرم کلی تیره Simaroubaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ تک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه یا دوپایه یا یکپایه ی پلی گام.

عَرعَریان (نام علمی: Simaroubaceae) تیره‌ای از ناتَرَک‌سانان (نام علمی: Sapindales)  برگهای آنها که از تعدادی برگچه حول یک محور تشکیل شده‌است به صورت متناوب در طول ساقه قرار گرفته‌اند؛ بیشتر گونه‌های این تیره گلهای کوچک و پوست تلخ و میوه‌های گوشتی دارند که گاهی بالدار هستند.

 

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. ژاپن و مرکز آرژانتین. X=8, 13 .

طبقه بندی خانواده Simaroubaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای حدود ۵۰ گونه است.

Ailanthus altissima

گونه های خانواده Simaroubaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tree Of Heaven
Simaroubaceae
Nigaki
Simaroubaceae

تیره Schisandraceae

فرم کلی تیره Schisandraceaeدارای اسانس. با برگ های مجتمع انتهایی یا بدون برگ های مجتمع. بالارونده. در جنس Schisandra چرخش در جهت عقربه های ساعت. برگها همیشه سبز یا خزان دار، متناوب، چرخشی، علفی، یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر، ساده، دارای پهنک یکپارچه. رگبرگ پر مانند. حاشیه برگ ها یکپارچه یا دندانه دندانه.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی گرمسیری، معتدل تا گرمسیری. مالزی، جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا. X=13, 14 .

طبقه بندی خانواده Schisandraceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Austrobaileyles .

این خانواده  دارای ۴۷ گونه است.

Kadsura japonica

گونه هایخانواده Schisandraceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Wu Wei Zi
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae

تیره Saxifragaceae

فرم کلی تیره Saxifragaceaeگیاهانی علفی؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. یکساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های کوچک یا متوسط؛ متناوب یا متقابل؛ با آرایش مارپیچی؛ علفی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ تک رگبرگی یا با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از صفحه گل. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: مناطق یخبندان تا معتدل.

طبقه بندی خانواده Saxifragaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Saxifragales .

این خانواده دارای ۵۸۰ گونه است.

Penthorum sedoides

گونه های خانواده Saxifragaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Siberian Tea
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Golden Saxifrage
Saxifragaceae
Water Mat
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Golden Saxifrage
Saxifragaceae
Umbrella Plant
Saxifragaceae
Rock Geranium
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alpine Heuchera
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Alum Root
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Mitrewort
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Virginian Stonecrop
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Mountain Lettuce
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Swamp Saxifrage
Saxifragaceae
Dotted Saxifrage
Saxifragaceae
Spiked Saxifrage
Saxifragaceae
Strawberry Saxifrage
Saxifragaceae
Fringe Cups
Saxifragaceae
Foamflower
Saxifragaceae
Youth On Age

تیره Saururaceae

فرم کلی تیره Saururaceaeگیاهانی علفی؛ اسانس دار. دوساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. برگ ها متناوب؛ مارپیچی تا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ کشیده یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها چسبیده به دمبرگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا گرمسیری. آسیای شرقی، جنوب ایالات متحده آمریکا و مکزیک. X=11, 12 .

طبقه بندی  خانواده Saururaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Piperales .

این خانواده دارای ۷ گونه است.

 Anemopsis californica

گونه های خانواده Saururaceae درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yerba Mansa
Saururaceae
Tsi
Saururaceae
Swamp Lily
Saururaceae
Saururaceae