تیره Myricaceae

فرم کلی تیره Myricaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ رزین دار. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه، یا یکپایه ی نر، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز شمال آفریقا، نواحی معتدل اروپا-آسیا و استرالیا. X=8 .

طبقه بندی خانواده Myricaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این خانواده دارای ۴۰ گونه است .

Myrica rubra

گونه های خانواده Myricaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Fern
Myricaceae
Sweet Fern
Myricaceae
Californian Bayberry
Myricaceae
Wax Myrtle
Myricaceae
Bog Myrtle
Myricaceae
Bayberry
Myricaceae
Box Myrtle
Myricaceae
Northern Bayberry
Myricaceae
Chinese Bayberry
Myricaceae

تیره Cyrillaceae

فرم کلی تیره Cyrillaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی اتوتروف. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از صفحه گل.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره. نیمه گرمسیری. جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، آمریکای جنوبی و مرکزی. X=10 .

طبقه بندی خانواده Cyrillaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۳ گونه می باشد.

گونه هایخانواده Cyrillaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ironwood
Cyrillaceae
Leatherwood
Cyrillaceae