تیره نارون(Ulmaceae)

فرم کلی  تیره Ulmaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، متناوب، مارپیچی یا دوردیفه، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم، دارای رشد هماهنگ، زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10, 11, 14 .

طبقه بندی خانواده Ulmaceae: زیررده دولپه ای ها، راسته Rosales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Ulmus parvifolia

گونه های خانواده Ulmaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ulmaceae
Nettle Tree
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Sugarberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Palo Blanco
Ulmaceae
Hackberry
Ulmaceae
Desert Hackberry
Ulmaceae
Paloblanco
Ulmaceae
Ulmaceae
Small Hackberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Winged Elm
Ulmaceae
American Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Wych Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Elm
Ulmaceae
English Elm
Ulmaceae
Siberian Elm
Ulmaceae
Slippery Elm
Ulmaceae
Rock Elm
Ulmaceae
Cherry Bark Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Zelkova
Ulmaceae
Japanese Zelkova
Ulmaceae

 

تیره Schisandraceae

فرم کلی تیره Schisandraceaeدارای اسانس. با برگ های مجتمع انتهایی یا بدون برگ های مجتمع. بالارونده. در جنس Schisandra چرخش در جهت عقربه های ساعت. برگها همیشه سبز یا خزان دار، متناوب، چرخشی، علفی، یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر، ساده، دارای پهنک یکپارچه. رگبرگ پر مانند. حاشیه برگ ها یکپارچه یا دندانه دندانه.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی گرمسیری، معتدل تا گرمسیری. مالزی، جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا. X=13, 14 .

طبقه بندی خانواده Schisandraceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Austrobaileyles .

این خانواده  دارای ۴۷ گونه است.

Kadsura japonica

گونه هایخانواده Schisandraceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Wu Wei Zi
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae

تیره مرکبات، تیره سداب(Rutaceae)

فرم کلی تیره Rutaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف. خشکی زی یا شورزی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ گاهی خطی؛ یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یک پایه ی نر، دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=7-11(+) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Rutaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

سُداب (نام علمی: Ruta graveolens) از تیره مرکبات(سُدابیان) (rutaceae) گیاهی علفی پایا ساقه‌های منشعب و چوبی، برگهای متناوب دو تا سه قسمتی صاف و بی پرز است.

Euodia ruticarpa

گونه های خانواده Rutaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rutaceae
Pinnate Boronia
Rutaceae
Mexican Orange Flower
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Calamondin Orange
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Citrumelo
Rutaceae
Citrange
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Ichang Papeda
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Mandarin
Rutaceae
Sweet Orange
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Cape Barren Tea
Rutaceae
Burning Bush
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Wu Zhu Yu
Rutaceae
Round Kumquat
Rutaceae
Oval Kumquat
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Amur Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Chinese Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Egyptian Rue
Rutaceae
Rue
Rutaceae
Mountain Rue
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Lime Berry
Rutaceae
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Hercules Club
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Japanese Pepper Tree
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Szechuan Pepper
Rutaceae
Sandfly Bush
Rutaceae

تیره Leguminosae

فرم کلی تیره Leguminosaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی یا بالارونده؛ رزین دار یا غیررزینی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. یکساله، دوساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده یا انگلی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه؛ علفی یا چرمی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده؛ برگ های مرکب بصورت یک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای یا دوبرگچه ای. کاسبرگ ها برآمده یا غیربرآمده. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها فلس مانند یا برگ مانند یا خارمانند؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان، معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. همه جازی.

طبقه بندی خانواده Leguminosae:زیررده دولپه ای ها. راسته Fabales .

این خانواده دارای ۱۲۰۰۰ گونه است.

Acacia aneura

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Mulga Acacia
Leguminosae
Wiry Wattle
Leguminosae
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
Mimosa
Leguminosae
Green Wattle
Leguminosae
Sweet Acacia
Leguminosae
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
Blackwood
Leguminosae
Leguminosae
Kangaroo Thorn
Leguminosae
Queensland Silver Wattle
Leguminosae
Golden Wattle
Leguminosae
Swamp Wattle
Leguminosae
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
Coastal Wattle
Leguminosae
Prickly Moses
Leguminosae
Leguminosae
Mimosa
Leguminosae
Manna Tree
Leguminosae
Camel Thorn
Leguminosae
Lead Plant
Leguminosae
False Indigo
Leguminosae
Dwarf Indigobush
Leguminosae
Hog Peanut
Leguminosae
Leguminosae
Hog Peanut
Leguminosae
Kidney Vetch
Leguminosae
Ground Nut
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Peanut
Leguminosae
Rooibos
Leguminosae
Indian Milkvetch
Leguminosae
Persian Manna
Leguminosae
Swedish Coffee
Leguminosae
Leguminosae
Canadian Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Ground Plum
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Specklepod Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Milk Vetch
Leguminosae
Tragacanth
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Huang Qi
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Painted Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Milk Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
Plains Wild Indigo
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
White False Indigo
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
Mountain Ebony
Leguminosae
Mysore Thorn
Leguminosae
Bird Of Paradise
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Siberian Pea Tree
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Shag-Spine
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Pea Shrub
Leguminosae
Moreton Bay Chestnut
Leguminosae
Butterfly Pea
Leguminosae
Carob
Leguminosae
Redbud
Leguminosae
Chinese Redbud
Leguminosae
Western Redbud
Leguminosae
Judas Tree
Leguminosae
Golden Cassia
Leguminosae
Leguminosae
Chick Pea
Leguminosae
Leguminosae
Yellow Wood
Leguminosae
Bladder Senna
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Scorpion Senna
Leguminosae
Annual Scorpion Vetch
Leguminosae
Crown Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Broom
Leguminosae
Leguminosae
White Prairie Clover
Leguminosae
White Prairie Clover
Leguminosae
Leguminosae
Purple Prairie Clover
Leguminosae
Leguminosae
Prairie Mimosa
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Guang Jing Qian Cao
Leguminosae
Leguminosae
Coral Tree
Leguminosae
Cardinal Spear
Leguminosae
Dwarf Kaffirboom
Leguminosae
Leguminosae
Prickly Cardinal
Leguminosae
Leguminosae
Goat’s Rue
Leguminosae
Leguminosae
Spanish Gorse
Leguminosae
Dyer’s Greenweed
Leguminosae
Water Locust
Leguminosae
Caspian Locust
Leguminosae
Leguminosae
Korean Honey Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Honey Locust
Leguminosae
Soya Bean
Leguminosae
Wild Soya Bean
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Liquorice
Leguminosae
Liquorice
Leguminosae
American Liquorice
Leguminosae
Leguminosae
Gan Cao
Leguminosae
Soap Tree
Leguminosae
Kentucky Coffee Tree
Leguminosae
Salt Tree
Leguminosae
Coral Pea
Leguminosae
Alpine Sweetvetch
Leguminosae
Leguminosae
Sweet Vetch
Leguminosae
Liquorice Root
Leguminosae
Alpine French Honeysuckle
Leguminosae
Liquorice Root
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Indian Rush-Pea
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Indigo Bush
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Korean Lespedeza
Leguminosae
Common Lespedeza
Leguminosae
Hyacinth Bean
Leguminosae
Scotch Laburnum
Leguminosae
Laburnum
Leguminosae
Leguminosae
Yellow-Flowered Pea
Leguminosae
Chickling Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Beach Pea
Leguminosae
Beach Pea
Leguminosae
Perennial Sweet Pea
Leguminosae
Bitter Vetch
Leguminosae
Lord Anson’s Pea
Leguminosae
Cream Peavine
Leguminosae
Cyprus Vetch
Leguminosae
Sweet Pea
Leguminosae
Bush Vetchling
Leguminosae
Slenderstem Peavine
Leguminosae
Manystem Peavine
Leguminosae
Meadow Vetchling
Leguminosae
Leguminosae
Chickling Pea
Leguminosae
Earthnut Pea
Leguminosae
Lentil
Leguminosae
Leguminosae
Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Roundhead Lespedeza
Leguminosae
Chinese Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
Leguminosae
Greater Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
Asparagus Pea
Leguminosae
Greater Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
White Lupin
Leguminosae
Leguminosae
Blue Lupin
Leguminosae
Tree Lupin
Leguminosae
Leguminosae
Seashore Lupine
Leguminosae
Yellow Lupin
Leguminosae
Pearl Lupin
Leguminosae
Blue Lupine
Leguminosae
Sundial Lupine
Leguminosae
Big-Leaf Lupin
Leguminosae
Leguminosae
White Lupin
Leguminosae
Chinese Yellow Wood
Leguminosae
Moon Trefoil
Leguminosae
Black Medick
Leguminosae
Toothed Bur-Clover
Leguminosae
Alfalfa
Leguminosae
White Melilot
Leguminosae
Tall Melilot
Leguminosae
Leguminosae
Annual Yellow Sweetclover
Leguminosae
Melilot
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Ji Xue Teng
Leguminosae
Leguminosae
Sainfoin
Leguminosae
Rest Harrow
Leguminosae
Spiny Rest Harrow
Leguminosae
Serradella
Leguminosae
Crazy Weed
Leguminosae
Ahipa
Leguminosae
Jicama
Leguminosae
Woolly Parosella
Leguminosae
Common Dunebroom
Leguminosae
Leguminosae
Runner Bean
Leguminosae
Lima Bean
Leguminosae
French Bean
Leguminosae
Garden Pea
Leguminosae
Field Pea
Leguminosae
Wild Pea
Leguminosae
Sugar Pea
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Winged Bean
Leguminosae
Silverleaf Scurf Pea
Leguminosae
Leguminosae
Buckroot
Leguminosae
Leguminosae
Bu Gu Zhi
Leguminosae
Indian Breadroot
Leguminosae
Breadroot
Leguminosae
Culen
Leguminosae
Small Indian Breadroot
Leguminosae
Leguminosae
Large Leather Root
Leguminosae
Leguminosae
Roundleaf Leather Root
Leguminosae
Sampson’s Snakeroot
Leguminosae
Leguminosae
Slender Scurfy Pea
Leguminosae
Mealy Kudzu
Leguminosae
Kudzu Vine
Leguminosae
Tropical Kudzu
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Bristly Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
New Mexico Locust
Leguminosae
Black Locust
Leguminosae
Clammy Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Senna
Leguminosae
Stinking Cassia
Leguminosae
Colorado River Hemp
Leguminosae
Leguminosae
Ku Shen
Leguminosae
Japanese Pagoda Tree
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Mescal Bean
Leguminosae
Silky Sophora
Leguminosae
Kowhai
Leguminosae
Leguminosae
Spanish Broom
Leguminosae
Catgut
Leguminosae
Leguminosae
Piñole Clover
Leguminosae
Foothill Clover
Leguminosae
Cup Clover
Leguminosae
Branched Indian Clover
Leguminosae
Suckling Clover
Leguminosae
Springbank Clover
Leguminosae
Sour Clover
Leguminosae
Leguminosae
Pin-Point Clover
Leguminosae
Alsike Clover
Leguminosae
Crimson Clover
Leguminosae
Leguminosae
Bighead Clover
Leguminosae
Smallhead Clover
Leguminosae
Clammy Clover
Leguminosae
Birdsfoot Fenugreek
Leguminosae
Red Clover
Leguminosae
White Clover
Leguminosae
Subterranean Clover
Leguminosae
Tomcat Clover
Leguminosae
Whitetip Clover
Leguminosae
Sweet Trefoil
Leguminosae
Leguminosae
Fenugreek
Leguminosae
Leguminosae
Gorse
Leguminosae
Leguminosae
American Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
One-Flower Vetch
Leguminosae
Purple Vetch
Leguminosae
Tufted Vetch
Leguminosae
Bitter Vetch
Leguminosae
Horsebean
Leguminosae
Broad Bean
Leguminosae
Tick Bean
Leguminosae
Giant Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Hairy Tare
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Hard Vetch
Leguminosae
French Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Pea Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Winter Tares
Leguminosae
Winter Tares
Leguminosae
Bush Vetch
Leguminosae
Fine-Leaved Vetch
Leguminosae
Smooth Tare
Leguminosae
Leguminosae
Two-Leaf Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Large Russian Vetch
Leguminosae
Jerusalem Pea
Leguminosae
Japanese Wisteria
Leguminosae
American Wisteria
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Wisteria
Leguminosae
Silky Wisteria
Leguminosae
Leguminosae

تیره Hydrangeaceae

فرم کلی تیره Hydrangeaceaeدرختچه ای یا علفی یا بالارونده. گیاهانی غیر آبدار. مستقل یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزان دار، متناوب یا متقابل، دارای دمبرگ، با نقاط غده ای یا غیر غده ای، بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه یا یا بریده بریده. در صورت بریده بودن بصورت پنجه ای ( Kirengeshoma ). رگبرگ ها پرمانند یا پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا مضرس. جوانه های رویشی فلس مانند.

تولید مثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا تک پایه پلی گام ( Broussaisia ).

جغرافیا: معتدل تا نیمه گرمسیری. X=13-18 .

طبقه بندی خانواده Hydrangeaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Cornales .

این خانواده دارای ۱۱۵ گونه است.

Schizophragma integrifolium

گونه های خانواده Hydrangeaceae در شبکه گیاهی ایران

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Chinese Quinine
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Seven Barks
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangea
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Mock Orange
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Mock Orange
Hydrangeaceae
Littleleaf Mock Orange
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae
Hydrangeaceae

 

تیره انجیلی (Hamamelidaceae)

فرم کلی تیره Hamamelidaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ مارپیچی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ اغلب پنجه ای؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها اغلب مقاوم و پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری.

طبقه بندی خانواده Hamamelidaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Saxifragales .

این خانواده دارای ۸۰ گونه است.

انجیلی یا دمیرآغاجی، درخت آهن درختی است که در جنگل‌های شمالی ایران می‌روید. این درخت دارای چوب سختی است و ریشه و برگ‌های آن مصرف دارویی دارد.

انجیلی درختی است زیبا با قامتی بلند و به ۲۵ متر می‌رسد. برگ‌های انجیلی بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. برگ‌های جوان بنفش مایل به قرمز هستند بعد از آن در تابستان به رنگ سبز تیره و درخشان تبدیل می‌شوند و سرانجام در پاییز برگ‌های درخشان به رنگهای مختلف زرد پررنگ نارنجی سوخته و پررنگ و قرمز روشن خالص آشکار می‌شود و این تنوع رنگ مناظر زیبایی را ایجاد می‌کند و از این حیث این درخت برای ایجاد فضای سبز و همچنین جذب توریست در جنگلهای ما مناسب است. چوب انجیلی بسیارسخت است و از این حیث در زبانهای خارجی به چوب آهن معروف است.

 Distylium racemosum

گونه های خانواده Hamamelidaceaeدرشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Isu Tree
Hamamelidaceae
Witch Hazel
Hamamelidaceae
Formosan Gum
Hamamelidaceae
Oriental Sweet Gum
Hamamelidaceae
Sweet Gum
Hamamelidaceae
Hamamelidaceae
Hamamelidaceae

تیره بلوط ،تیره راش(Fagaceae)

فرم کلی تیره Fagaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان، معتدل و نیمه گرمسیری. همه جازی بجز نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی. X=(11-)12(-13) .

طبقه بندی خانواده Fagaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این خانواده دارای حدود ۹۰۰ گونه است.

 Quercus x bebbiana

خواص درمانی بلوط: تانن: رسوب دهنده آلبومین, بوجود آوردند پوشش محافظ برای بافتها, جلوگیری کننده از عفونتها, در درمان سل, التیام دهنده زخمها, اثر قابض, بند آورنده خون و مقوی است.برگ بلوط اثر محرک و قابض ضعیفی دارد ولی با مخلوط برگ با در نجبویه و گزنه سفید و اوکالیپتوس به مقدار مساوی در یک لیتر شراب می‌توان استفاده کرد.پوست بلوط اثر غیر قابل انکاری در رفع خونروی‌ها, افزایش ترشحات اداری و به طور خفیف ضد عفونی کننده و مصرف روزانه ۴-۲ گرم پوست همراه با عسل مقطع خونروی رحمی همچنین پادزهر خوبی برای مسمومیت‌های آلکالوئیدی و فلزات است. استعمال جوشانده کرد پوست بلوط به صورت حمام‌های موضعی لوسیون, غرغره, تنقیه در درمان‌های اولسرهای‌های سرطانی, التهاب غدد, خون مردگی, سودا, اگزما بیماری پوستی, واریس, خیز عمومی بدن, در اسهال‌های ساده, دیسانتری مزمن, التهاب ناحیه حلق و زبان کوچک و ورم مخاط دهان در کارگرانی که با جیوه کار می‌کنند. افتادگی لثه‌ها و ورم لوزئین و آنژین همچنین تهیه ماده‌ای از ۱۵ گرم پوست و ۲ گرم زاجدریک لیتر نیم آب که پس ازجوشاندن حجم آن به یک لیتر برسد برای بند آوردن خونریزی بینیمیوه: استفاده آن همراه با عرق برای رفع دلپیچه ناشی از نفخ, همچنین بو داده میوه به صورت قهوه جهت رفع اسهال درمان دیساتتری, سوء هاضم‌ها , درد معده, نزله مزمن, کم خونی, نرم استخوان سیاه سرفه, درمان سل در مراحل اولیه, سستی و ضعف استخوان‌ها به کار می‌رود.

گونه های خانواده Fagaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chestnut Hybrids
Fagaceae
Bush Chinkapin
Fagaceae
Japanese Chestnut
Fagaceae
American Sweet Chestnut
Fagaceae
Fagaceae
Chinese Chestnut
Fagaceae
Ozark Chinkapin
Fagaceae
Chinquapin
Fagaceae
Chinquapin
Fagaceae
Sweet Chetsnut
Fagaceae
Chinese Chinquapin
Fagaceae
Chinknut
Fagaceae
Japanese Chinquapin
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Golden Chinquapin
Fagaceae
Dwarf Golden Chinquapin
Fagaceae
Japanese Beech
Fagaceae
American Beech
Fagaceae
Japanese Beech
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Oriental Beech
Fagaceae
Beech
Fagaceae
Fagaceae
Tanbark Oak
Fagaceae
Fagaceae
Japanese Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Myrtle Beech
Fagaceae
Red Beech
Fagaceae
Silver Beech
Fagaceae
Roblé
Fagaceae
Rauli
Fagaceae
Lenga
Fagaceae
Black Beech
Fagaceae
Mountain Beech
Fagaceae
Fagaceae
Japanese Evergreen Oak
Fagaceae
Sawthorn Oak
Fagaceae
Encina
Fagaceae
White Oak
Fagaceae
Oriental White Oak
Fagaceae
Boz-Pirnal Oak
Fagaceae
Swamp White Oak
Fagaceae
Turkey Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Kermes Oak
Fagaceae
Scarlet Oak
Fagaceae
Japanese Emperor Oak
Fagaceae
Blue Oak
Fagaceae
California Scrub Oak
Fagaceae
Northern Pin Oak
Fagaceae
Black Oak
Fagaceae
Evergreen Oak
Fagaceae
Southern Red Oak
Fagaceae
Fagaceae
Hungarian Oak
Fagaceae
Fagaceae
Shin Oak
Fagaceae
Oregon White Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Holly Oak
Fagaceae
Holm Oak
Fagaceae
Shingle Oak
Fagaceae
Aleppo Oak
Fagaceae
Valonia Oak
Fagaceae
Californian Black Oak
Fagaceae
American Turkey Oak
Fagaceae
Bull Oak
Fagaceae
Fagaceae
Lebanon Oak
Fagaceae
Fagaceae
Californian White Oak
Fagaceae
Overcup Oak
Fagaceae
Burr Oak
Fagaceae
Blackjack Oak
Fagaceae
Swamp Chestnut Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Yellow Chestnut Oak
Fagaceae
Fagaceae
Water Oak
Fagaceae
Mexican Blue Oak
Fagaceae
Pin Oak
Fagaceae
Sessile Oak
Fagaceae
Willow Oak
Fagaceae
Fagaceae
Dwarf Chinkapin Oak
Fagaceae
Rock Chestnut Oak
Fagaceae
Downy Oak
Fagaceae
Sandpaper Oak
Fagaceae
Pedunculate Oak
Fagaceae
Red Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Shumard Oak
Fagaceae
Post Oak
Fagaceae
Cork Oak
Fagaceae
Cork Oak
Fagaceae
Wavyleaf Oak
Fagaceae
Chinese Cork Oak
Fagaceae
Black Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Fagaceae

تیره خلنگ (Ericaceae)

فرم کلی تیره Ericaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا بالارونده؛ اسانس دار یا فاقد اسانس. برگ ها به خوبی توسعه یافته. مستقل یا انگلی یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ سوزنی یا خطی یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ بصورت مسطح یا لب برگشته. اندام های رویشی به شکل فلس مانند یا غیرفلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدل، یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری.

  = (۸–)۱۲ or 13(–۲۳)

طبقه بندی خانواده Ericaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این تیره دارای ۱۳۵۰ گونه است.

میوه‌های تعدادی از گونه‌های این خانواده  مانند قره قاط، آس بری، زغال اخته آبی و آیدااریزا خوراکی است. گیاهان زینتی این تیره شامل جنس‌های اریکا و خرزه هندی هستند که هر دو دارای گونه‌ها دورگه‌ها و ارقام متعددی هستند. خیلی از آنها در فضای آزاد، در باغ‌هایی با خاک‌های اسیدی مناسب یا در مورد انواع حساس‌تر در گلخانه کاشته می‌شوند.

Vaccinium arctostaphylos

گونه های خانواده Ericaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bog Rosemary
Ericaceae
Marsh Andromeda
Ericaceae
Grecian StrawberryTree
Ericaceae
Arizona Maderone
Ericaceae
Canary Madrona
Ericaceae
Madrona
Ericaceae
Texas Madrone
Ericaceae
Strawberry Tree
Ericaceae
Ericaceae
Madrono
Ericaceae
Alpine Bearberry
Ericaceae
Hairy Manzanita
Ericaceae
Bigberry Manzanita
Ericaceae
Manzanita
Ericaceae
Pine-Mat Manzanita
Ericaceae
Parry Manzanita
Ericaceae
Greenleaf Manzanita
Ericaceae
Pointleaf Manzanita
Ericaceae
Ericaceae
Downy Manzanita
Ericaceae
Bearberry
Ericaceae
Heather
Ericaceae
White Arctic Mountain Heather
Ericaceae
Ericaceae
Leather Leaf
Ericaceae
Ericaceae
Mayflower
Ericaceae
Fire Heath
Ericaceae
Bog Heather
Ericaceae
Cornish Heath
Ericaceae
Darley Dale Heath
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Snowberry
Ericaceae
White Waxberry
Ericaceae
Ericaceae
Mountain Snowberry
Ericaceae
Fragrant Wintergreen
Ericaceae
Ericaceae
Snowberry
Ericaceae
Creeping Snowberry
Ericaceae
Alpine Wintergreen
Ericaceae
Ericaceae
Creeping Snowberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Mountain Checkerberry
Ericaceae
Checkerberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Shallon
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Black Huckleberry
Ericaceae
Box Huckleberry
Ericaceae
Dwarf Huckleberry
Ericaceae
Dangleberry
Ericaceae
Bear Huckleberry
Ericaceae
Tutsan
Hypericaceae
Great Saint John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Rose Of Sharon
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. Andrews Cross
Hypericaceae
Matted St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
St. John’s Wort
Hypericaceae
Hypericaceae
Sheep Laurel
Ericaceae
Mountain Laurel
Ericaceae
Swamp Laurel
Ericaceae
Ericaceae
Labrador Tea
Ericaceae
Labrador Tea
Ericaceae
Wild Rosemary
Ericaceae
Coastal Doghobble
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
False Huckleberry
Ericaceae
Sorrel Tree
Ericaceae
Lily Of The Valley Bush
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Rosebay
Ericaceae
Ericaceae
Alpenrose
Ericaceae
Ericaceae
Rhododendron
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Lapland Rosebay
Ericaceae
Ericaceae
Honeysuckle Azalea
Ericaceae
Rosebay Rhododendron
Ericaceae
Chinese Azalea
Ericaceae
Ericaceae
Rhododendron
Ericaceae
Ericaceae
Alaska Blueberry
Ericaceae
Large-Cluster Blueberry
Ericaceae
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
Farkleberry
Ericaceae
Ericaceae
Caucasian Whortleberry
Ericaceae
Rabbiteye Blueberry
Ericaceae
Sea Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Dwarf Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Hillside Blueberry
Ericaceae
High-Bush Blueberry
Ericaceae
Creeping Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Alpine Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Southern Mountain Cranberry
Ericaceae
Swamp Highbush Blueberry
Ericaceae
Black Highbush Blueberry
Ericaceae
Hairy Huckleberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
American Cranberry
Ericaceae
Georgia Blueberry
Ericaceae
Mountain Huckleberry
Ericaceae
Ericaceae
Mortiño
Ericaceae
Florida Evergreen Blueberry
Ericaceae
Sourtop Blueberry
Ericaceae
Bilberry
Ericaceae
Deerberry
Ericaceae
Ericaceae
Western Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Black Huckleberry
Ericaceae
Evergreen Huckleberry
Ericaceae
Small Cranberry
Ericaceae
Madeiran Whortleberry
Ericaceae
Red Bilberry
Ericaceae
Kamchatka Bilberry
Ericaceae
Ericaceae
Grouseberry
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Deerberry
Ericaceae
Ericaceae
Small-Cluster Blueberry
Ericaceae
Bog Bilberry
Ericaceae
Dryland Blueberry
Ericaceae
Ericaceae
Rabbit-Eye Blueberry
Ericaceae
Cowberry
Ericaceae

تیره پیچ امین الدوله ،آقطی (Caprifoliaceae)

فرم کلی تیره Caprifoliaceaeگیاهانی درختچه ای یا درختی یا علفی یا بالارونده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های کوچک تا متوسط؛ متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. 

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=8 or 9(-12) .

طبقه بندی خانواده Caprifoliaceae : زیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۳۳۰ گونه می باشد .

پیچ امین‌الدوله، پلاخور، شونگ، شن نوعی گیاه بوته‌ای است از خانواده Caprifoliaceae که در نیمکرهٔ شمالی می‌روید. در حدود ۱۸۰ نوع از این گیاه موجود است.

پیچ امین الدوله میوه‌ای دارد که گویا در ایران شناخته شده نیست و فقط از آن به عنوان زینتی استفاده می‌شود. دارای خواص ضد اسکلروتیک و برای بهبود و توانایی دستگاه گوارش و ترشح شیره معده، تقویت مویرگ‌ها و محافظت از بدن مفید تشخیص داده شده است. با دارا بودن محتوای بالای ویتامین C و B گیاه بسیار سودمندی در رژیم غذایی است.آب آن دردرمان انواع بیماری‌های پوستی(اگزما، پسوریازیس، زخم، تاول، و غیره)سودمند دانسته شده است.

گونه های خانواده   Caprifoliaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Caprifoliaceae
Bush Honeysuckle
Caprifoliaceae
Himalayan Honeysuckle
Caprifoliaceae
Twinflower
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Fly Honeysuckle
Caprifoliaceae
Italian Honeysuckle
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Orange Honeysuckle
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Twinberry
Caprifoliaceae
Japanese Honeysuckle
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Boxleaf Honeysuckle
Caprifoliaceae
Honeysuckle
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Trumpet Honeysuckle
Caprifoliaceae
Utah Honeysuckle
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Yellow Elderberry
Caprifoliaceae
Blue Elder
Caprifoliaceae
Red Coast Elder
Caprifoliaceae
American Elder
Caprifoliaceae
Chinese Elder
Caprifoliaceae
Dwarf Elder
Caprifoliaceae
White Elderberry
Caprifoliaceae
Chinese Elder
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Black Elder
Caprifoliaceae
Mexican Elder
Caprifoliaceae
Red Elder
Caprifoliaceae
Elderberry
Caprifoliaceae
American Red Elder
Caprifoliaceae
Red Elder
Caprifoliaceae
Red Elder
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Elder
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Snowberry
Caprifoliaceae
Wolfberry
Caprifoliaceae
Coralberry
Caprifoliaceae
Wild Coffee
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Withe Rod
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Arrow Wood
Caprifoliaceae
Linden Viburnum
Caprifoliaceae
Mooseberry
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Wayfaring Tree
Caprifoliaceae
Hobbleberry
Caprifoliaceae
Sheepberry
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Smooth Withe Rod
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Guelder Rose
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Japanese Snowball
Caprifoliaceae
Stagberry
Caprifoliaceae
Southern Black Haw
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Tea-Leaf Viburnum
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Laurustinus
Caprifoliaceae
American Cranberry
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae