تیره شاه پسند (Verbenaceae)

فرم کلی تیره Verbenaceae: گیاهانی درختی، درختچه ای و علفی یا بالارونده؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ متناوب؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص یا معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه […]

تیره گزنه(Urticaceae)

فرم کلی تیره Urticaceae : گیاهانی درختچه ای، بالارونده و علفی یا درختی؛ صمغ آور، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های […]

تیره نارون(Ulmaceae)

فرم کلی  تیره Ulmaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای، غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، متناوب، مارپیچی یا دوردیفه، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم، دارای رشد هماهنگ، زوداُفت. حاشیه پهنک […]

تیره نرمدار،تیره زیرفون (Tiliaceae)

~  Malvaceae  راسته: مالوالها فرم کلی تیره Tiliaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ غیرصمغ دار و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا. تولیدمثل […]

تیره چای(Theaceae)

فرم کلی تیره Theaceae: گیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیرآبدار. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های […]

تیره گز(Tamaricaceae)

فرم کلی تیره Tamaricaceae: درختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته (اما کوچک) یا بسیار تقلیل یافته. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ بسیار کوچک یا کوچک؛ متناوب؛ مارپیچی؛ گوشتی یا غشایی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت […]

تیره Symplocaceae

فرم کلی تیره Symplocaceae: گیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی یا علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات. جغرافیا: نواحی […]

تیره Styracaceae

فرم کلی تیره Styracaceae: درختی و درختچه ای، دارای رزین. برگ ها متناوب، علفی یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون عطر مشخص و ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا مضرس. تولیدمثل و گرده افشانی: معمولاً گیاهانی هرمافرودیت یا تک پایه پلی گام (Bruinsmia) . جغرافیا: نواحی معتدله یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. شرق […]

تیره Staphyleaceae

فرم کلی تیره Staphyleaceae: درختانی کوچک یا درختچه ای. برگ ها متقابل؛ دمبرگ دار؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برآمده؛ برگ ها مرکب بصورت یک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ دندانه دار. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا […]

تیره سیب زمینی(Solanaceae)

فرم کلی تیره Solanaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ رزین دار یا غیررزینی. اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب، یا […]