تیره شاه پسند (Verbenaceae)

فرم کلی تیره Verbenaceaeگیاهانی درختی، درختچه ای و علفی یا بالارونده؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ متناوب؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص یا معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=5-12 .

طبقه بندی خانواده Verbenaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۳۰۰۰ گونه است.

 Aloysia triphylla

گونه های خانواده Verbenaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Lemon Verbena
Verbenaceae
American Beautyberry
Verbenaceae
Beautyberry
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Glory Flower
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Chou Wu Tong
Verbenaceae
Frogfruit
Verbenaceae
American Blue Vervain
Verbenaceae
Vervain
Verbenaceae
Hoary Vervain
Verbenaceae
White Vervain
Verbenaceae
Agnus Castus
Verbenaceae
Verbenaceae
Huang Ping
Verbenaceae

تیره گزنه(Urticaceae)

فرم کلی تیره Urticaceaeگیاهانی درختچه ای، بالارونده و علفی یا درختی؛ صمغ آور، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه یا دوپایه یا یکپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=6-14 .

طبقه بندی خانواده Urticaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای ۵۵۰ گونه است.

Urtica urens

گونه های خانواده Urticaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
False Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Ramie
Urticaceae
Ramie
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Wild Rhea
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Himalayan Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Canadian Wood Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Pellitory Of The Wall
Urticaceae
Pellitory Of The Wall
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Scrub Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Roman Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Annual Nettle
Urticaceae

تیره نارون(Ulmaceae)

فرم کلی  تیره Ulmaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، متناوب، مارپیچی یا دوردیفه، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم، دارای رشد هماهنگ، زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10, 11, 14 .

طبقه بندی خانواده Ulmaceae: زیررده دولپه ای ها، راسته Rosales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Ulmus parvifolia

گونه های خانواده Ulmaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ulmaceae
Nettle Tree
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Sugarberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Palo Blanco
Ulmaceae
Hackberry
Ulmaceae
Desert Hackberry
Ulmaceae
Paloblanco
Ulmaceae
Ulmaceae
Small Hackberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Winged Elm
Ulmaceae
American Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Wych Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Elm
Ulmaceae
English Elm
Ulmaceae
Siberian Elm
Ulmaceae
Slippery Elm
Ulmaceae
Rock Elm
Ulmaceae
Cherry Bark Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Zelkova
Ulmaceae
Japanese Zelkova
Ulmaceae

 

تیره نرمدار،تیره زیرفون (Tiliaceae)

~  Malvaceae 

راسته: مالوالها

فرم کلی تیره Tiliaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ غیرصمغ دار و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جا زی بجز نواحی یخبندان. X=7-41 .

طبقه بندی خانواده Tiliaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malvales .

این خانواده دارای ۴۵۰ گونه است.

Tilia platyphyllos

گونه های خانواده Tiliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Jute
Tiliaceae
Jew’s Mallow
Tiliaceae
Corkwood Tree
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
American Basswood
Tiliaceae
Tiliaceae
Carolina Basswood
Tiliaceae
Tiliaceae
Small Leaved Lime
Tiliaceae
White Basswood
Tiliaceae
Japanese Lime
Tiliaceae
Mongolian Lime
Tiliaceae
Tiliaceae
Large Leaved Lime
Tiliaceae
Silver Lime
Tiliaceae
Tiliaceae
Common Lime
Tiliaceae

 

تیره چای(Theaceae)

فرم کلی تیره Theaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیرآبدار. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

چاییان (Theaceae) تیره‌ای از خلنگ‌سانان درختچه‌ای یا درختی با هجده سرده و حدود ۵۰۰ گونه است که در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌رویند.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=15, 18, 21, 25 .

طبقه بندی خانواده Theaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

Eurya japonica

گونه ها ی خانواده Theaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Theaceae
Camellia
Theaceae
Camellia
Theaceae
Camellia
Theaceae
Theaceae
Tea-Oil Plant
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Camellia
Theaceae
Theaceae
Tea Plant
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae

تیره گز(Tamaricaceae)

فرم کلی تیره Tamaricaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته (اما کوچک) یا بسیار تقلیل یافته. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ بسیار کوچک یا کوچک؛ متناوب؛ مارپیچی؛ گوشتی یا غشایی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی معتدل و نیمه گرمسیری؛ مالزی و استرالیا. X=12 .

طبقه بندی خانواده Tamaricaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

Tamarix aphylla

گونه های خانواده Tamaricaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Tamaricaceae
English Tree
Tamaricaceae
Athel Tamarisk
Tamaricaceae
Tamarisk
Tamaricaceae
Chinese Tamarisk
Tamaricaceae
Manna Plant
Tamaricaceae
Kashgar Tree
Tamaricaceae
Tamaricaceae
Small-Flowered Tamarisk
Tamaricaceae
Tamarisk
Tamaricaceae

 

تیره Symplocaceae

فرم کلی تیره Symplocaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی یا علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری، بجز آفریقا. X=11-14 .

طبقه بندی خانواده Symplocaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

  این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

Symplocos paniculata

گونه های خانواده Symplocaceae در شکبه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Symplocaceae
Asiatic Sweetleaf
Symplocaceae
Symplocaceae
Sweet Leaf
Symplocaceae

تیره Styracaceae

فرم کلی تیره Styracaceaeدرختی و درختچه ای، دارای رزین. برگ ها متناوب، علفی یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون عطر مشخص و ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا مضرس.

تولیدمثل و گرده افشانی: معمولاً گیاهانی هرمافرودیت یا تک پایه پلی گام (Bruinsmia) .

جغرافیا: نواحی معتدله یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. شرق آسیا تا غرب مالزی. مدیترانه، جنوب شرق ایلات متحده، مکزیک تا نواحی گرمسیری جنوب آمریکا. X=8, 12 .

طبقه بندی خانواده Styracaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۸۰ گونه است.

Styrax officinalis

 

گونه های خانواده Styracaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Silver-Bell Tree
Styracaceae
Epaulette Tree
Styracaceae
Japanese Storax
Styracaceae
Storax Tree
Styracaceae
Styracaceae

 

تیره Staphyleaceae

فرم کلی تیره Staphyleaceae: درختانی کوچک یا درختچه ای. برگ ها متقابل؛ دمبرگ دار؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برآمده؛ برگ ها مرکب بصورت یک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: قطب شمال، نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. جنوب غرب اروپا، آسیای شرقی، نواحی معتدل ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و شمال غرب آمریکای جنوبی. X=13 .

طبقه بندی خانواده Staphyleaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Crossosomatales .

این خانواده دارای ۶۰ گونه است.

Staphylea bumalda

گونه های  خانواده Staphyleaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Staphyleaceae
Staphyleaceae
Bladdernut
Staphyleaceae
Staphyleaceae
Bladder Nut
Staphyleaceae
American Bladder Nut
Staphyleaceae

تیره سیب زمینی(Solanaceae)

فرم کلی تیره Solanaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ رزین دار یا غیررزینی. اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب، یا متناوب تا متقابل؛ علفی یا چرمی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ معطر یا بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند یا سه برگچه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

گل‌آذین بیشتر به‌صورت گرزن و گاهى منفرد است. گل‌ها دو جنسی، منظّم یا نامنظّم و شامل ۵ کاسبرگ آزاد یا پیوسته، ۵ گلبرگ پیوسته، ۵ پرچم (و به‌ندرت ۲ یا ۴ عدد) که بساک آنها به هم نزدیک شده و دو برچهٔ پیوسته است. تخمک‌ها به تعداد زیاد، تمکّن محورى و میوهٔ آنها سته یا کپسول است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یکپایه یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. دارای گوناگونی زیادی در آمریکای مرکزی و جنوبی.X=7-12(+) .

طبقه بندی خانواده Solanaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Solanales .

این خانواده دارای ۲۰۰۰ گونه (یا بیشتر) است.

سیب‌زمینی گیاهی است از تیرهٔ سیب زمینیان که دارای برگ‌های مرکب و بریده و گل‌های سفید یا بنفش است. میوهٔ آن کوچک، کروی، قرمز، سته و سمی است.این گیاه دارای رقمهای مختلف است که آن‌ها را به زودرس، دیررس و میانه‌رس تقسیم می‌کند و برحسب استفاده این گیاه به سیب‌زمینی خوراکی، علوفه‌ای و صنعتی (جهت استفاده الکل یا نشاسته یا قند) تقسیم می‌شود.

Solanum tuberosum

گونه های خانواده Solanaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Belladonna
Solanaceae
Deadly Nightshade
Solanaceae
Sweet Pepper
Solanaceae
Locoto
Solanaceae
Tabasco Pepper
Solanaceae
Tree Pepper
Solanaceae
Greenleaf Five Eyes
Solanaceae
Tree Tomato
Solanaceae
Casana
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Downy Thorn Apple
Solanaceae
Thorn Apple
Solanaceae
Oak Leaf Datura
Solanaceae
Thorn Apple
Solanaceae
Pichi
Solanaceae
White Henbane
Solanaceae
Solanaceae
Henbane
Solanaceae
Solanaceae
Wolfberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Box Thorn
Solanaceae
Solanaceae
Christmas Berry
Solanaceae
Chinese Boxthorn
Solanaceae
Solanaceae
Desert Thorn
Solanaceae
Pale Wolfberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Squawthorn
Solanaceae
Tomato
Solanaceae
Solanaceae
Currant Tomato
Solanaceae
Mandrake
Solanaceae
Shoo Fly
Solanaceae
Tobacco
Solanaceae
Tree Tobacco
Solanaceae
Wild Tobacco
Solanaceae
Tobacco
Solanaceae
Solanaceae
Sharp-Leaf Ground Cherry
Solanaceae
Winter Cherry
Solanaceae
Winter Cherry
Solanaceae
Cutleaf Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Clammy Ground Cherry
Solanaceae
Tomatillo
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Bladder Ground Cherry
Solanaceae
Sunberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Goldenberry
Solanaceae
Wild Tomatillo
Solanaceae
Strawberry Tomato
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Prairie Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Virginia Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Sticky Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Scopolia
Solanaceae
Solanaceae
Mock Tomato
Solanaceae
Ajanhuiri
Solanaceae
American Nightshade
Solanaceae
Andigena
Solanaceae
Kangaroo Apple
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Horse Nettle
Solanaceae
Chaucha
Solanaceae
Rucki
Solanaceae
Bittersweet
Solanaceae
Wild Potato
Solanaceae
Colorado Wild Potato
Solanaceae
Rucki
Solanaceae
Solanaceae
Kangaroo Apple
Solanaceae
Mountain Kangaroo Apple
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Aubergine
Solanaceae
Pepino
Solanaceae
Black Nightshade
Solanaceae
Phureja
Solanaceae
Solanaceae
Sunberry
Solanaceae
Solanaceae
Garden Huckleberry
Solanaceae
Qing Qi.
Solanaceae
Oondoroo
Solanaceae
Sticky Nightshade
Solanaceae
Pitiquiña
Solanaceae
Limeña
Solanaceae
Cutleaf Nightshade
Solanaceae
Potato
Solanaceae
Green Kangaroo Apple
Solanaceae
Ashwagandha
Solanaceae