تیره دم اسبیان (Equisetaceae)

دم اسب از جمله گیاهان دارویی است که از قدیم در اروپا و چین بکار می‌رفته‌است. در فارسی به آن «دم اسبی، «دم اسب» نیز می‌گویند. درکتب طب سنتی با نامهای «ذنب الخیل» و «ذنب الفرس» از آن نامبرده شده‌است. دم اسب چون دارای مقدار زیادی سیلیس می‌باشد بنام سیلیس Silica نیز معروف است. دم اسب گیاهی علفی، دائمی، بند بند و ریزوم دار است دارای  ساقه هوایی است: ساقه‌ای که به رنگ قرمز است و در اوایل بهار ظاهر می‌شود و ساقه دیگری که به رنگ سبز است و نازا می‌باشد و بعد از ساقه قرمز رشد می‌کند. مصرف طبی دم اسب به ساقه سبز آن محدود می‌شود.

گیاهان این تیره بدون برگ، بدون گل، گاهى اوقات آبزى و داراى ساقه‌هاى خزنده و توخالى هستند. این ساقه‌ها بندبند و در قاعدهٔ هر بند یک غلاف وجود دارد. دستگاه زایشى این گیاه به‌صورت مخروط‌هائى در انتهاء انشعابات ساقه که شامل چهار هاگدان‌هائى در زیر فلس‌هاى شش‌گوش است و یا به‌صورت منفرد و جداگانه بر روى انشعابات نزدیک به زمین تولید مى‌شود. فلس‌هاى تولید شده (اسپورانژیوفور) که حامل هاگدان‌ها (اسپورانژ) هستند، بر روى پایه‌هاى کوتاهى مستقر و به رنگ قهوه‌اى روشن دیده مى‌شوند.

 Equisetum arvense

گونه های خانواده Equisetaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Field Horsetail
Equisetaceae
Swamp Horsetail
Equisetaceae
Dutch Rush
Equisetaceae
Marsh Horsetail
Equisetaceae
Meadow Horsetail
Equisetaceae
Wood Horsetail
Equisetaceae
Giant Horsetail
Equisetaceae
Variegated Horsetail
Equisetaceae