تیره جعفری،تیر چتریان (Umbelliferae)

فرم کلی تیره Umbelliferaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ دارای اسانس یا فاقد اسانس؛ رزین دار یا فاقد رزین. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. دارای برگ های متنوع یا فاقد آن. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب، یا متناوب و متقابل؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار. برگ ها معطر یا خوشبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ سپردار یا غیرسپردار؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت یکپارچه یا بریده بریده؛ پرمانند یا پنجه ای یا خاردار؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی بخصوص نواحی معتدل شمالی.    = (۴-)۸–۱۱(-۱۲)

طبقه بندی خانواده Umbelliferaeزیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

 این خانواده دارای حدود ۲۸۵۰ گونه است.

Sium suave

گونه های خانواده Umbelliferae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Wild Spaniard
Umbelliferae
Speargrass
Umbelliferae
Umbelliferae
Ground Elder
Umbelliferae
Fool’s Parsley
Umbelliferae
Bishop’s Weed
Umbelliferae
Visnaga
Umbelliferae
Dill
Umbelliferae
Dong Dang Gui
Umbelliferae
Umbelliferae
Angelica
Umbelliferae
Purplestem Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Bai Zhi
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Kneeling Angelica
Umbelliferae
Giant Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Du Huo
Umbelliferae
Dang Gui
Umbelliferae
Wild Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Chervil
Umbelliferae
Cow Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Wild Celery
Umbelliferae
Celery
Umbelliferae
Celeriac
Umbelliferae
Leaf Celery
Umbelliferae
Umbelliferae
Sea Celery
Umbelliferae
Arracacha
Umbelliferae
Great Masterwort
Umbelliferae
Candy Carrot
Umbelliferae
Umbelliferae
Candy Carrot
Umbelliferae
Umbelliferae
Yareta
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Cutleaf Waterparsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Pig Nut
Umbelliferae
Umbelliferae
Black Caraway
Umbelliferae
Bei Chai Hu
Umbelliferae
Thorow-Wax
Umbelliferae
Shrubby Hare’s Ear
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Hare’s Ear
Umbelliferae
Caraway
Umbelliferae
Small Bur-Parsley
Umbelliferae
Gotu Kola
Umbelliferae
Turnip-Rooted Chervil
Umbelliferae
Sham
Umbelliferae
Umbelliferae
Cowbane
Umbelliferae
Umbelliferae
She Chuang Zi
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Pacific Hemlock-Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Hemlock
Umbelliferae
Pignut
Umbelliferae
Coriander
Umbelliferae
Rock Samphire
Umbelliferae
Honewort
Umbelliferae
Mitsuba
Umbelliferae
Cumin
Umbelliferae
Slender Celery
Umbelliferae
Plains Springparsley
Umbelliferae
Bulbous Springparsley
Umbelliferae
Fendler’s Springparsley
Umbelliferae
Globe Springparsley
Umbelliferae
Longstalk Spring Parsley
Umbelliferae
Mountain Spring Parsley
Umbelliferae
Sweetroot Spring Parsley
Umbelliferae
Widewing Springparsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Wild Carrot
Umbelliferae
Carrot
Umbelliferae
Rattlesnake Weed
Umbelliferae
Ammoniacum
Umbelliferae
Umbelliferae
Harbinger Of Spring
Umbelliferae
Button Snakeroot
Umbelliferae
Field Eryngo
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Sea Holly
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Button Eryngo
Umbelliferae
Asafoetida
Umbelliferae
Umbelliferae
Giant Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Asafoetida
Umbelliferae
Galbanum
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Musk Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fennel
Umbelliferae
Florence Fennel
Umbelliferae
Sweet Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Bei Sha Shen
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Downy Cow-Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Musk Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fennel
Umbelliferae
Florence Fennel
Umbelliferae
Sweet Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Bei Sha Shen
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Downy Cow-Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Water Pennywort
Umbelliferae
Pennywort
Umbelliferae
Umbelliferae
Gladich
Umbelliferae
Laserwort
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fang Feng
Umbelliferae
Lovage
Umbelliferae
Umbelliferae
Canadian Licorice Root
Umbelliferae
Fernleaf Licorice Root
Umbelliferae
Hulten’s Licorice Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Mountain Lovage
Umbelliferae
Porter’s Licorice Root
Umbelliferae
Scottish Lovage
Umbelliferae
Chuang Xiong
Umbelliferae
Chuan Xiong
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Fernleaf Biscuitroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Northern Biscuitroot
Umbelliferae
Desert Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Bigseed Biscuitroot
Umbelliferae
Pestle Parsnip
Umbelliferae
Nineleaf Biscuitroot
Umbelliferae
Common Lomatium
Umbelliferae
Spignel
Umbelliferae
Carrot Tree
Umbelliferae
Wild Parsley
Umbelliferae
Sweet Cicely
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Umbelliferae
Meadow Parsley
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Opopanax
Umbelliferae
Umbelliferae
Indian Potato
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Woolly Sweet-Cicely
Umbelliferae
Aniseroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Western Sweet-Cicely
Umbelliferae
Parsnip
Umbelliferae
Yampa
Umbelliferae
Squaw Potato
Umbelliferae
Parsley
Umbelliferae
Hamburg Parsley
Umbelliferae
Corn Caraway
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Hog’s Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Masterwort
Umbelliferae
Marsh Hog’s Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Aniseed
Umbelliferae
Umbelliferae
Greater Burnet Saxifrage
Umbelliferae
Burnet Saxifrage
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Black Snakeroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Wood Sanicle
Umbelliferae
Maryland Sanicle
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Turkey Pea
Umbelliferae
Umbelliferae
Shepherd’s Needle
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Pepper Saxifrage
Umbelliferae
Bastard Stone-Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Water Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Skirret
Umbelliferae
Water Parsnip
Umbelliferae
Alexanders
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Drias Plant
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Roman Pimpernel
Umbelliferae
Upright Hedge Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Golden Alexanders
Umbelliferae

تیره گل جالیز(Orobanchaceae)

فرم کلی تیره Orobanchaceaeگیاهانی علفی بدون کلروفیل. برگ ها بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. برگ ها آبدار یا غیرآبدار؛ انگلی. انگل روی ریشه گیاهان میزبان. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ بدون برگ ها متراکم قابل رؤیت؛ معمولاً ریزوم دار یا غده ای. خشکی زی. برگ ها کوچک؛ متناوب؛ مارپیچی؛ بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای؛ کشیده تا تخم مرغی. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

گُل جالیز یا گلک (Orobanche) سرده‌ای از گیاهان گلدار است .

این جنس در ایران ۳۶ گونه دارد که همگی انگل دیگر گیاهانند.

گل جالیز اانگل مطلق ریشه گیاهان دو لپه  بوده و به دلیل فقدان برگ و سبزینه با جذب آب و مواد غذایی از گیاه میزبان سبب کاهش رشد و عملکرد، ایجاد پژمردگی و در نهایت مرگ آن می‌شود.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز جنوب شرقی آمریکا، شرق استرالیا و نیوزیلند. X=12, 18-21 .

طبقه بندی خانواده Orobanchaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۱۸۰ گونه است.

Orobanche uniflora

گونه  های خانواده Orobanchaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Orobanchaceae
Lie Dang
Orobanchaceae
California Broomrape
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Cancer Root
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Broom Rape
Orobanchaceae
Lesser Broomrape
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Ground Cone
Orobanchaceae

تیره Leguminosae

فرم کلی تیره Leguminosaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی یا بالارونده؛ رزین دار یا غیررزینی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. یکساله، دوساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده یا انگلی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه؛ علفی یا چرمی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده؛ برگ های مرکب بصورت یک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای یا دوبرگچه ای. کاسبرگ ها برآمده یا غیربرآمده. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها فلس مانند یا برگ مانند یا خارمانند؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان، معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. همه جازی.

طبقه بندی خانواده Leguminosae:زیررده دولپه ای ها. راسته Fabales .

این خانواده دارای ۱۲۰۰۰ گونه است.

Acacia aneura

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Mulga Acacia
Leguminosae
Wiry Wattle
Leguminosae
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
Mimosa
Leguminosae
Green Wattle
Leguminosae
Sweet Acacia
Leguminosae
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
Blackwood
Leguminosae
Leguminosae
Kangaroo Thorn
Leguminosae
Queensland Silver Wattle
Leguminosae
Golden Wattle
Leguminosae
Swamp Wattle
Leguminosae
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
Coastal Wattle
Leguminosae
Prickly Moses
Leguminosae
Leguminosae
Mimosa
Leguminosae
Manna Tree
Leguminosae
Camel Thorn
Leguminosae
Lead Plant
Leguminosae
False Indigo
Leguminosae
Dwarf Indigobush
Leguminosae
Hog Peanut
Leguminosae
Leguminosae
Hog Peanut
Leguminosae
Kidney Vetch
Leguminosae
Ground Nut
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Peanut
Leguminosae
Rooibos
Leguminosae
Indian Milkvetch
Leguminosae
Persian Manna
Leguminosae
Swedish Coffee
Leguminosae
Leguminosae
Canadian Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Ground Plum
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Specklepod Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Milk Vetch
Leguminosae
Tragacanth
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Huang Qi
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Painted Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Milk Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
Plains Wild Indigo
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
White False Indigo
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
Mountain Ebony
Leguminosae
Mysore Thorn
Leguminosae
Bird Of Paradise
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Siberian Pea Tree
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Shag-Spine
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Pea Shrub
Leguminosae
Moreton Bay Chestnut
Leguminosae
Butterfly Pea
Leguminosae
Carob
Leguminosae
Redbud
Leguminosae
Chinese Redbud
Leguminosae
Western Redbud
Leguminosae
Judas Tree
Leguminosae
Golden Cassia
Leguminosae
Leguminosae
Chick Pea
Leguminosae
Leguminosae
Yellow Wood
Leguminosae
Bladder Senna
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Scorpion Senna
Leguminosae
Annual Scorpion Vetch
Leguminosae
Crown Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Broom
Leguminosae
Leguminosae
White Prairie Clover
Leguminosae
White Prairie Clover
Leguminosae
Leguminosae
Purple Prairie Clover
Leguminosae
Leguminosae
Prairie Mimosa
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Guang Jing Qian Cao
Leguminosae
Leguminosae
Coral Tree
Leguminosae
Cardinal Spear
Leguminosae
Dwarf Kaffirboom
Leguminosae
Leguminosae
Prickly Cardinal
Leguminosae
Leguminosae
Goat’s Rue
Leguminosae
Leguminosae
Spanish Gorse
Leguminosae
Dyer’s Greenweed
Leguminosae
Water Locust
Leguminosae
Caspian Locust
Leguminosae
Leguminosae
Korean Honey Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Honey Locust
Leguminosae
Soya Bean
Leguminosae
Wild Soya Bean
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Liquorice
Leguminosae
Liquorice
Leguminosae
American Liquorice
Leguminosae
Leguminosae
Gan Cao
Leguminosae
Soap Tree
Leguminosae
Kentucky Coffee Tree
Leguminosae
Salt Tree
Leguminosae
Coral Pea
Leguminosae
Alpine Sweetvetch
Leguminosae
Leguminosae
Sweet Vetch
Leguminosae
Liquorice Root
Leguminosae
Alpine French Honeysuckle
Leguminosae
Liquorice Root
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Indian Rush-Pea
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Indigo Bush
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Korean Lespedeza
Leguminosae
Common Lespedeza
Leguminosae
Hyacinth Bean
Leguminosae
Scotch Laburnum
Leguminosae
Laburnum
Leguminosae
Leguminosae
Yellow-Flowered Pea
Leguminosae
Chickling Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Beach Pea
Leguminosae
Beach Pea
Leguminosae
Perennial Sweet Pea
Leguminosae
Bitter Vetch
Leguminosae
Lord Anson’s Pea
Leguminosae
Cream Peavine
Leguminosae
Cyprus Vetch
Leguminosae
Sweet Pea
Leguminosae
Bush Vetchling
Leguminosae
Slenderstem Peavine
Leguminosae
Manystem Peavine
Leguminosae
Meadow Vetchling
Leguminosae
Leguminosae
Chickling Pea
Leguminosae
Earthnut Pea
Leguminosae
Lentil
Leguminosae
Leguminosae
Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Roundhead Lespedeza
Leguminosae
Chinese Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
Leguminosae
Greater Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
Asparagus Pea
Leguminosae
Greater Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
White Lupin
Leguminosae
Leguminosae
Blue Lupin
Leguminosae
Tree Lupin
Leguminosae
Leguminosae
Seashore Lupine
Leguminosae
Yellow Lupin
Leguminosae
Pearl Lupin
Leguminosae
Blue Lupine
Leguminosae
Sundial Lupine
Leguminosae
Big-Leaf Lupin
Leguminosae
Leguminosae
White Lupin
Leguminosae
Chinese Yellow Wood
Leguminosae
Moon Trefoil
Leguminosae
Black Medick
Leguminosae
Toothed Bur-Clover
Leguminosae
Alfalfa
Leguminosae
White Melilot
Leguminosae
Tall Melilot
Leguminosae
Leguminosae
Annual Yellow Sweetclover
Leguminosae
Melilot
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Ji Xue Teng
Leguminosae
Leguminosae
Sainfoin
Leguminosae
Rest Harrow
Leguminosae
Spiny Rest Harrow
Leguminosae
Serradella
Leguminosae
Crazy Weed
Leguminosae
Ahipa
Leguminosae
Jicama
Leguminosae
Woolly Parosella
Leguminosae
Common Dunebroom
Leguminosae
Leguminosae
Runner Bean
Leguminosae
Lima Bean
Leguminosae
French Bean
Leguminosae
Garden Pea
Leguminosae
Field Pea
Leguminosae
Wild Pea
Leguminosae
Sugar Pea
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Winged Bean
Leguminosae
Silverleaf Scurf Pea
Leguminosae
Leguminosae
Buckroot
Leguminosae
Leguminosae
Bu Gu Zhi
Leguminosae
Indian Breadroot
Leguminosae
Breadroot
Leguminosae
Culen
Leguminosae
Small Indian Breadroot
Leguminosae
Leguminosae
Large Leather Root
Leguminosae
Leguminosae
Roundleaf Leather Root
Leguminosae
Sampson’s Snakeroot
Leguminosae
Leguminosae
Slender Scurfy Pea
Leguminosae
Mealy Kudzu
Leguminosae
Kudzu Vine
Leguminosae
Tropical Kudzu
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Bristly Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
New Mexico Locust
Leguminosae
Black Locust
Leguminosae
Clammy Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Senna
Leguminosae
Stinking Cassia
Leguminosae
Colorado River Hemp
Leguminosae
Leguminosae
Ku Shen
Leguminosae
Japanese Pagoda Tree
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Mescal Bean
Leguminosae
Silky Sophora
Leguminosae
Kowhai
Leguminosae
Leguminosae
Spanish Broom
Leguminosae
Catgut
Leguminosae
Leguminosae
Piñole Clover
Leguminosae
Foothill Clover
Leguminosae
Cup Clover
Leguminosae
Branched Indian Clover
Leguminosae
Suckling Clover
Leguminosae
Springbank Clover
Leguminosae
Sour Clover
Leguminosae
Leguminosae
Pin-Point Clover
Leguminosae
Alsike Clover
Leguminosae
Crimson Clover
Leguminosae
Leguminosae
Bighead Clover
Leguminosae
Smallhead Clover
Leguminosae
Clammy Clover
Leguminosae
Birdsfoot Fenugreek
Leguminosae
Red Clover
Leguminosae
White Clover
Leguminosae
Subterranean Clover
Leguminosae
Tomcat Clover
Leguminosae
Whitetip Clover
Leguminosae
Sweet Trefoil
Leguminosae
Leguminosae
Fenugreek
Leguminosae
Leguminosae
Gorse
Leguminosae
Leguminosae
American Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
One-Flower Vetch
Leguminosae
Purple Vetch
Leguminosae
Tufted Vetch
Leguminosae
Bitter Vetch
Leguminosae
Horsebean
Leguminosae
Broad Bean
Leguminosae
Tick Bean
Leguminosae
Giant Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Hairy Tare
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Hard Vetch
Leguminosae
French Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Pea Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Winter Tares
Leguminosae
Winter Tares
Leguminosae
Bush Vetch
Leguminosae
Fine-Leaved Vetch
Leguminosae
Smooth Tare
Leguminosae
Leguminosae
Two-Leaf Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Large Russian Vetch
Leguminosae
Jerusalem Pea
Leguminosae
Japanese Wisteria
Leguminosae
American Wisteria
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Wisteria
Leguminosae
Silky Wisteria
Leguminosae
Leguminosae

تیره گندمیان (Gramineae)

فرم کلی تیره Gramineaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان در محل میانگره ها به راحتی شکننده یا غیرشکننده. گیاهان چندساله دارای ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. آبزی یا خشکی زی. گیاهان آبزی دارای ریشه. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بزرگ؛ متناوب؛ پهن یا لوله ای یا سه گوش (به ندرت)؛ علفی یا چرمی؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار؛ پوششی؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خاردار یا سوزنی یا خطی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن یا پیچ خورده.

تیره گندم از بزرگترین تیره های گیاهان گلدار است که در ۴۵۰ جنس جای داده شده اند لذا اختصاصات آنها این است که در غالب محیط‌ها به صورت اجتماعات خاص پراکندگی دارند شکل ظاهر آنها به صورتی است که به مجرد مشاهده هر یک از گونه های آن ها می توان فوراً تعلق گیاه را به تیره گندم اظهار نمود.

چمنیان یا گندمیان یا تیره گندم تیره‌ای از گیاهان گلدار می‌باشند، گیاهان این خانواده به نام علف شناخته می‌شوند

تخمین زده می‌شود که علف زارهاو چمن زارها۲۰ ٪ از پوشش گیاهی زمین را تشکیل می‌دهد.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی نر، یا یکپایه ی ماده، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر، یا دوپایه ی ماده، یا یکپایه ی پلی گام، یا زنده زا یا غیرزنده زا. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان، معتدله، نیمه گرمسیری و گرمسیری. همه جازی.

طبقه بندی خانواده Gramineaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Poales .

این خانواده دارای ۱۲۰۰۰ گونه است.

در اینجا با توجه به موارد استعمال نباتات تیره گندمیان آنها را به ۳دسته تقسیم میکنیم   اول_غلات(Cereales)_ این دسته در تغذیه انسان و حیوانات اهلی اهمیت داشته و بشرح زیرند   ۱_گندم(T.Sativum) _ دانه آن خوراک بیشتر مردم روی زمین است.دانه بعضی گندم ها سخت و دارای مقاطع شیشه ای بوده  (T.durum) و در پاره ای دانه سست و مقاطع آنها آردی (T.Vulgara) روی این اصل هر یک موارد استعمال مخصوص در تغذیه دارند.از ساقه گندم کاه بدست میآید که قسمتی از خوراک دامهای اهلی را تشکیل داده و همچنین ممکن است در صنعت کاغذ و مقوا سازی از آن استفاده نمود. در بعضی موارد ساقه گندم را پس از جدا کردن سنبله آن بعنوان کود در زمین مدفون مینمایند.       ۲_جو (Hordeum Vulgara) _که در سنبلچه آن یک گل موجود بوده و هر ۳ سنبلچه از یک نقطه از محور سنبله خارج می شود در جو گلوم ها باریک و ظریف و گلومل ها به دانه متصل بوده و در خرمن کوبی از آن جدا نمیشوند. در بعضی نژادهای جو گلومل سیاهرنگ است که این رقم جو را به اسم جوی سیاه در بازار میفروشند. جو را در تعلیف دامهای اهلی و همچنین در آبجوسازی مصرف می کنند. از ۳ سنبلچه که از یک نقطه روی سنبله جو خارج میشوند گاهی یکی و گاهی ۲ تا و گاهی هر ۳ بارور میشوند در اینصورت آنها را جوهای دو پر و چهار پر و یا شش پر مینامند از آرد جو بطور خالص و یا مخلوطی از آرد جو و گندم نان تهیه میشود ساقه و کاه جو مانند ساقه گندم مورد استعمال دارد.           ۳_چاودار(Secale Cereale) _سنبله چاودار مانند گندم بوده ولی در سنبلچه آن ۲ گل دیده میشود.ارتفاع ساقه آن معمولا” از ساقه گندم بلندتر است و دانه آن از دانه گندم باریکتر و کشیده تر است. چاودار محصول اراضی ضعیف و کوهستانی ایران است.از دانه و ساقه مانند گندم استفاده میشود.        ۴_یولاف(Avena Sativa)_یولاف مانند جو در تغذیه دامهای اهلی بخصوص در اروپا استفاده میشود. لیگول یولاف نسبتا” بزرگ است.       ۵_برنج (Oryza Sativa)_گل آذین دارای انشعابات فرعی بوده. سنبلچه دارای ۱ گل است که آن هم بارور می شود. گلوم ها خیلی کوچک و گاهی حذف شده اند.گل برنج دارای ۶ پرچم است.برنج  محصول نواحی گرم و باتلاقی است دانه برنج صرف تغذیه انسان می شود.در صنعت برای نشاسته سازی از دانه برنج استفاده میشود.       ۶_ذرت(Zea mays) _گیاهی تک پایه است یعنی گلهای نر و ماده بطور مجزا روی یک پایه اند گل آذین نر در انتهای ساقه و دارای انشعاباتی چند است.گل آذینهای ماده در قسمت وسطای طول ساقه و متعدد بوده و بوسیله براکته های بزرگی پوشیده میشود. گل آذین سنبله ماده نسبتا” طویل بوده و گلها در روی آن متراکم هستند. از قسمت انتهایی  گل آذین ماده دسته های ابریشم مانندی که همان خامه ای کلاله های مادگی گلها می باشند برای پذیرش گرده گل خارج میشوند(این همان قسمتی است که بنام کاکله ذرت در طب از آن استفاده میشود).از دانه ذرت در تغذیه طیور و خوراک انسان استفاده میشود.ساقه ذرت طویل بوده و تا ۳ متر بلند میشود. ساقه جوان آن بمصرف تغذیه دامهای اهلی میرسد.       ۷_ارزن(Panicum maliaceun)_داری دانه های تقریبا” گرد بوده و صرف تغذیه دامها میشود. ارزن محصول نواحی ضعیف و کوهستانی است.       دوم_گندمیان علوفه ای_این نوع گیاهان غالبا” خودرو بوده و قسمت عمده مراتع نواحی استپی را تشکیل می دهند.   سوم_گندمیان صنعتی_در ساقه های بعضی از گندمیان مانند نیشکر (Saccharium officinarum) و ذرت خوشه ای ( Sorghum saccharatum) مقدار قابل ملاحظه ای قند (ساکارز) ذخیره شده است که در صنعت قند سازی مورد استفاده قرار میگیرد. الیاف برگ بعضی از این گندمیان در صنایع ریسندگی و کاغذ سازی قابل استفاده است مانند گیاه آلفا (Stipa tenacissima)و بالاخره ساقه گیاه خیز ران (Bambus arundinacea) در صنایع ظریف چوب مورد استفاده قرار می گیرد.

 Bromus carinatus

گونه های خانواده Gramineae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Millet
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Tall Wheatgrass
Gramineae
Upland Bent
Gramineae
Shortawn Foxtail
Gramineae
Marram Grass
Gramineae
Beach Grass
Gramineae
Gramineae
Big Bluestem
Gramineae
Broomsedge Bluestem
Gramineae
Sweet Vernal Grass
Gramineae
Cane Reed
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Giant Reed
Gramineae
Barley Mitchell Grass
Gramineae
Abyssinian Oat
Gramineae
Slender Oat
Gramineae
Gramineae
Red Oat
Gramineae
Wild Oats
Gramineae
Oats
Gramineae
Naked Oat
Gramineae
Gramineae
Hungarian Oat
Gramineae
Oats
Gramineae
Sterile Oats
Gramineae
Bristle Oats
Gramineae
Gramineae
Hedge Bamboo
Gramineae
Ryoku-Chiku
Gramineae
Sloughgrass
Gramineae
American Sloughgrass
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Blue Grama
Gramineae
Mountain Brome
Gramineae
Californian Brome
Gramineae
Smooth Brome
Gramineae
Japanese Chess
Gramineae
Mango
Gramineae
Mountain Brome
Gramineae
Hairy Brome
Gramineae
Ripgut Brome
Gramineae
Cheat Grass
Gramineae
Soft Brome
Gramineae
Water WhirlGrass
Gramineae
Indian Woodoats
Gramineae
Kan-Chiku
Gramineae
Thorny Bamboo
Gramineae
Gramineae
Square Bamboo
Gramineae
Gramineae
Culeu
Gramineae
Gramineae
Sweet Reed Grass
Gramineae
Job’s Tears
Gramineae
Pampas Grass
Gramineae
Bermuda Grass
Gramineae
Cock’s Foot
Gramineae
Button Grass
Gramineae
Tussock Grass
Gramineae
Plume Grass
Gramineae
Southern Crab Grass
Gramineae
Crab Grass
Gramineae
Ringal
Gramineae
Jungle Rice
Gramineae
Barnyard Millet
Gramineae
Japanese Millet
Gramineae
Finger Millet
Gramineae
Wire Grass
Gramineae
Gramineae
Canadian Wild Rye
Gramineae
Blue Wild Rye
Gramineae
Sand Couch
Gramineae
Couch Grass
Gramineae
Gramineae
Weeping Love Grass
Gramineae
Soft Love Grass
Gramineae
Tef
Gramineae
Fountain Bamboo
Gramineae
Gramineae
Sheep’s Fescue
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Floating Manna Grass
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Eastern Manna Grass
Gramineae
Fowl Manna Grass
Gramineae
Holy Grass
Gramineae
Galleta
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Padang
Gramineae
Bulbous Barley
Gramineae
Gramineae
Two-Rowed Barley
Gramineae
Six-Row Barley
Gramineae
Gramineae
Foxtail Barley
Gramineae
Mouse Barley
Gramineae
Egyptian Barley
Gramineae
Barley
Gramineae
Sprat Barley
Gramineae
Cogongrass
Gramineae
Gramineae
June Grass
Gramineae
Lyme Grass
Gramineae
Giant Wild Rye
Gramineae
Volga Wild Rye
Gramineae
Squaw Grass
Gramineae
Italian Ryegrass
Gramineae
Perennial Ryegrass
Gramineae
Darnel
Gramineae
Albardine
Gramineae
Wood Millet
Gramineae
Gramineae
Amur Silver Grass
Gramineae
Eulalia
Gramineae
Praire Dropseed
Gramineae
Mountain Rice
Gramineae
Blue Panic Grass
Gramineae
Old Witch Grass
Gramineae
Native Millet
Gramineae
European Millet
Gramineae
Vine Mesquite
Gramineae
Sauwi
Gramineae
Desert Panicgrass
Gramineae
Chinese Fountain Grass
Gramineae
Gramineae
Pearl Millet
Gramineae
Canary Grass
Gramineae
Canary Grass
Gramineae
Small Canary Grass
Gramineae
Timothy
Gramineae
Common Reed
Gramineae
Stone Bamboo
Gramineae
Half-Black Bamboo
Gramineae
Golden Bamboo
Gramineae
Yellow-Groove Bamboo
Gramineae
Madake
Gramineae
Gramineae
Sweetshoot Bamboo
Gramineae
Moso-Chiku
Gramineae
Zig-Zag Bamboo
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Kei-Chiku
Gramineae
Meyer Bamboo
Gramineae
Big-Node Bamboo
Gramineae
Black Bamboo
Gramineae
Ha-Chiku
Gramineae
Kurodake
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Ougon-Kouchiku
Gramineae
Kou-Chiku
Gramineae
Gramineae
Giant Timber Bamboo
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Dwarf Fern-Leaf Bamboo
Gramineae
Gramineae
Medake
Gramineae
Dwarf White-Striped Bamboo
Gramineae
Annual Meadow Grass
Gramineae
Mutton Grass
Gramineae
Gramineae
Kentucky Blue Grass
Gramineae
Pine Bluegrass
Gramineae
Gramineae
Annual Beardgrass
Gramineae
Tonkin Bamboo
Gramineae
Metake
Gramineae
Sweet Grass
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Chishima Zasa
Gramineae
Miyako-Zasa
Gramineae
Broadleaf Bamboo
Gramineae
Gramineae
Kuma-Zasa
Gramineae
Azuma-Zasa
Gramineae
Gramineae
Rye
Gramineae
Rye
Gramineae
Mountain Rye
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Narihiradake
Gramineae
Umbrella Bamboo
Gramineae
Foxtail Millet
Gramineae
Yellow Bristle Grass
Gramineae
Green Bristle Grass
Gramineae
Gramineae
Okame-Zasa
Gramineae
Sorghum
Gramineae
Johnson Grass
Gramineae
Cord Grass
Gramineae
Prairie Cord Grass
Gramineae
Townsend’s Cord Grass
Gramineae
Alkali Sakaton
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Spike Dropseed
Gramineae
Sand Dropseed
Gramineae
Mesa Dropseed
Gramineae
Giant Dropseed
Gramineae
Smut Grass
Gramineae
Gramineae
Chee Grass
Gramineae
Esparto Grass
Gramineae
Sleepy Grass
Gramineae
Green Needlegrass
Gramineae
Gramineae
Umbrella Bamboo
Gramineae
Gramineae
Bergbamboes
Gramineae
Porcupine Grass
Gramineae
Sesame Grass
Gramineae
Spike Trisetum
Gramineae
Triticale
Gramineae
Bread Wheat
Gramineae
Club Wheat
Gramineae
Makha Wheat
Gramineae
Spelt Wheat
Gramineae
Shot Wheat
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Einkorn
Gramineae
Wild Einkorn
Gramineae
Gramineae
Sanduri
Gramineae
Rivet Wheat
Gramineae
Persian Wheat
Gramineae
Wild Emmer
Gramineae
Emmer
Gramineae
Durum Wheat
Gramineae
Polish Wheat
Gramineae
Khurasan Wheat
Gramineae
Vavilov’s Wheat
Gramineae
Sea Oats
Gramineae
Vetiveria
Gramineae
Ringal
Gramineae
Gramineae
Sweet Corn
Gramineae
Wild Rice
Gramineae
Manchurian Wild Rice
Gramineae
Korean Lawn Grass
Gramineae

 

تیره گل سپاس، تیره قنطوریون (Gentianaceae)

فرم کلی تیره Gentianaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره ی رنگی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف یا ساپروفیت. یکساله یا دوساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متقابل یا مارپیچی یا متناوب؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. X=5-13 .

طبقه بندی خانواده Gentianaceae:  زیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

 Gentiana saponaria

Sabatia angularis

گونه های خانواده Gentianaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yellow Wort
Gentianaceae
Centaury
Gentianaceae
Gentianaceae
American Columbo
Gentianaceae
Green Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Closed Bottle Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Yellow Gentian
Gentianaceae
Qin Jiao
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Marsh Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Spotted Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Harvestbells
Gentianaceae
Long Dan Cao
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Felwort
Gentianaceae
Gentianaceae
Ague Weed
Gentianaceae
Spurred Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Bitter Bloom
Gentianaceae
Prairie Rose Gentian
Gentianaceae
Gentianaceae
Yellow Centaury
Gentianaceae
Gentianaceae
Chiretta
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae

 

تیره خواجه باشی، تیره طوسک (Dipsacaceae)

فرم کلی تیره Dipsacaceaeگیاهانی علفی. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متارکم قابل رؤیت؛ گاهی غده ای. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. آفریقای جنوبی. X=5-10 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Dipsacaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۱۵۰ گونه است.

 Succisa pratensis

گونه های خانواده Dipsacaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Makhobeli
Dipsacaceae
Teasel
Dipsacaceae
Xu Duan
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Fuller’s Teasel
Dipsacaceae
Field Scabious
Dipsacaceae
Pigeon’s Scabious
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Devil’s Bit Scabious
Dipsacaceae

تیره میخک (Caryophyllaceae)

فرم کلی تیره Caryophyllaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی؛ غیرآبدار یا آبدار. یکساله یا دوساله یا چندساله. شورپسند. برگ ها متقابل یا با آرایش مارپیچی یا متناوب؛ دارای دمبرگ یا نیمه دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه ی نر، یا دوپایه، یا دوپایه ی ماده. گرده افشانی توسط حشرات.

میخَکیان یا قرنفلیان (Caryophyllaceae) تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای (dicotyledon) از راسته میخک‌سانان (Caryophyllales) است. میخک‌ها خانواده بزرگی با ۸۸ سَرده (جنس) و حدود ۲۰۰۰ گونه است.

میخکیان خانواده‌ای است از گیاهان علفی که در سراسر جهان یافت می‌شود. از سرده‌ها و گونه‌های آن می‌توان به  میخک قلیانک (سیلن) و میخک آتشی ،قرنفل، اشاره کرد. بسیاری از گونه‌های میخک‌ها گل‌های تزئینی بشمار می‌آیند ولی بسیاری نیز به عنوان علف هرز می‌رویند.

تمام انواع این تیره علفی و گلهای آنها با تیره‌های دیگر تفاوت بسیار دارد. کاسهٔ آنها از پنج کاسبرگ ساخته شده که بین آنها به هم نزدیک گشته و لوله‌ای می‌سازد که پنج کُنگُره دارد و ممکن است کاسهٔ کوچکتر اضافی نیز داشته باشد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=5-19 .

گونه های خانواده Caryophyllaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Corncockle
Caryophyllaceae
Thyme-Leaf Sandwort
Caryophyllaceae
Field Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Common Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Little Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Strapwort
Caryophyllaceae
Berry-Bearing Catchfly
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Sweet William
Caryophyllaceae
Carnation
Caryophyllaceae
Chinese Pink
Caryophyllaceae
Cheddar Pink
Caryophyllaceae
Pink
Caryophyllaceae
Fringed Pink
Caryophyllaceae
West Indin Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Manchurian Baby’s Breath
Caryophyllaceae
Baby’s Breath
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Rupture Wort
Caryophyllaceae
Hairy Rupture Wort
Caryophyllaceae
Sea Sandwort
Caryophyllaceae
Ragged Robin
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Water Chickweed
Caryophyllaceae
Algerian Tea
Caryophyllaceae
Algerian Tea
Caryophyllaceae
Nailwort
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Tumbling Ted
Caryophyllaceae
Soapwort
Caryophyllaceae
Knawel
Caryophyllaceae
Moss Campion
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Red Campion
Caryophyllaceae
Catchfly
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
White Campion
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Bladder Campion
Caryophyllaceae
Corn Spurrey
Caryophyllaceae
Sandwort
Caryophyllaceae
Bog Stitchwort
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Chickweed
Caryophyllaceae
Greater Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cow Cockle
Caryophyllaceae