تیره Saururaceae

فرم کلی تیره Saururaceae: گیاهانی علفی؛ اسانس دار. دوساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. برگ ها متناوب؛ مارپیچی تا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ کشیده یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها چسبیده به دمبرگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه تولیدمثل و گرده […]