تیره Xanthorrhoeaceae

فرم کلی تیره Xanthorrhoeaceaeگیاهانی درختچه ای؛ رزین دار. دارای برگ های متراکم اولیه یا دارای برگ های متراکم انتهایی؛ ریزوم دار یا غده ای. مستقل. شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی.

جغرافیا: بومی استرالیا. نواحی معتدل تا گرمسیری. X=22 .

طبقه بندی خانواده Xanthorrhoeaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۶۶ گونه و تنها یک جنس Xanthorrhoea است.

Xanthorrhoea australis

گونه های خانواده Xanthorrhoeaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Grasstree
Xanthorrhoeaceae

 

تیره نارون(Ulmaceae)

فرم کلی  تیره Ulmaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، متناوب، مارپیچی یا دوردیفه، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم، دارای رشد هماهنگ، زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10, 11, 14 .

طبقه بندی خانواده Ulmaceae: زیررده دولپه ای ها، راسته Rosales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Ulmus parvifolia

گونه های خانواده Ulmaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ulmaceae
Nettle Tree
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Sugarberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Palo Blanco
Ulmaceae
Hackberry
Ulmaceae
Desert Hackberry
Ulmaceae
Paloblanco
Ulmaceae
Ulmaceae
Small Hackberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Winged Elm
Ulmaceae
American Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Wych Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Elm
Ulmaceae
English Elm
Ulmaceae
Siberian Elm
Ulmaceae
Slippery Elm
Ulmaceae
Rock Elm
Ulmaceae
Cherry Bark Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Zelkova
Ulmaceae
Japanese Zelkova
Ulmaceae

 

تیره چای(Theaceae)

فرم کلی تیره Theaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیرآبدار. خشکی زی. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

چاییان (Theaceae) تیره‌ای از خلنگ‌سانان درختچه‌ای یا درختی با هجده سرده و حدود ۵۰۰ گونه است که در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌رویند.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=15, 18, 21, 25 .

طبقه بندی خانواده Theaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۵۰۰ گونه است.

Eurya japonica

گونه ها ی خانواده Theaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Theaceae
Camellia
Theaceae
Camellia
Theaceae
Camellia
Theaceae
Theaceae
Tea-Oil Plant
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Camellia
Theaceae
Theaceae
Tea Plant
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae
Theaceae

تیره Schisandraceae

فرم کلی تیره Schisandraceaeدارای اسانس. با برگ های مجتمع انتهایی یا بدون برگ های مجتمع. بالارونده. در جنس Schisandra چرخش در جهت عقربه های ساعت. برگها همیشه سبز یا خزان دار، متناوب، چرخشی، علفی، یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر، ساده، دارای پهنک یکپارچه. رگبرگ پر مانند. حاشیه برگ ها یکپارچه یا دندانه دندانه.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی گرمسیری، معتدل تا گرمسیری. مالزی، جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا. X=13, 14 .

طبقه بندی خانواده Schisandraceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Austrobaileyles .

این خانواده  دارای ۴۷ گونه است.

Kadsura japonica

گونه هایخانواده Schisandraceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Wu Wei Zi
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae
Schisandraceae

تیره مرکبات، تیره سداب(Rutaceae)

فرم کلی تیره Rutaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف. خشکی زی یا شورزی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ گاهی خطی؛ یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یک پایه ی نر، دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=7-11(+) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Rutaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

سُداب (نام علمی: Ruta graveolens) از تیره مرکبات(سُدابیان) (rutaceae) گیاهی علفی پایا ساقه‌های منشعب و چوبی، برگهای متناوب دو تا سه قسمتی صاف و بی پرز است.

Euodia ruticarpa

گونه های خانواده Rutaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rutaceae
Pinnate Boronia
Rutaceae
Mexican Orange Flower
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Calamondin Orange
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Citrumelo
Rutaceae
Citrange
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Ichang Papeda
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Mandarin
Rutaceae
Sweet Orange
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Cape Barren Tea
Rutaceae
Burning Bush
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Wu Zhu Yu
Rutaceae
Round Kumquat
Rutaceae
Oval Kumquat
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Amur Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Chinese Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Egyptian Rue
Rutaceae
Rue
Rutaceae
Mountain Rue
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Lime Berry
Rutaceae
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Hercules Club
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Japanese Pepper Tree
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Szechuan Pepper
Rutaceae
Sandfly Bush
Rutaceae

تیره Proteaceae

فرم کلی تیره Proteaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علفی چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا سه برگچه ای؛ چرمی یا گوشتی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی یا پوشش دار. برگ ها معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار یا کنگره دار.

شِکَرپارگان (نام علمیProteaceae) نام یک  تیره  از راسته چنارسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه، یا یک پایه ی نر یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=5, 7, 10-13 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانواده Proteaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Proteales .

این خانواده دارای ۱۰۵۰ گونه است.

گُل شِکَرپاره (نام علمی : Protea cynaroides’) یا شاه‌پروته‌آ نام یک گونه از گیاهان گلدار است. این گل به تیره Proteaceae تعلق دارد.درختچه‌ای است همیشه‌سبز و پرپشت که بومی آفربقای جنوبی است. گل‌های آن مانند گل نیلوفر آبی به قطر ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر در تابستان ظاهر می‌شود. گل‌ها گلبرگ ندارند و براکته‌های گلبرگ‌مانند آن صورتی تا قرمز است. بلندی و گستردگی گیاه به یک متر و نیم می‌رسد.

Protea cynaroides

 

Telopea speciosissima

گونه های خانواده Proteaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Coast Banksia
Proteaceae
Silver Banksia
Proteaceae
Chilean Hazel
Proteaceae
Silky Oak
Proteaceae
Silky Hakea
Proteaceae
Sweet Hakea
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Rewarewa
Proteaceae
Macadamia
Proteaceae
Queensland Nut
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Dwarf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Broad-Leaved Geebong
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Pin-Leaf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
King Protea
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Waratah
Proteaceae

تیره Palmae

فرم کلی تیره Palmaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز، کوچک تا بسیار بزرگ، متناوب، مارپیچی یا با آرایش دوردیفه، چرمی، دارای دمبرگ، پوشش دار. برگ ها مرکب، پرمانند یا پنجه ای. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه یا یک پایه­ی پلی گام. دارای گل های شهددار یا فاقد . شهد مترشحه از اندام های جنسی نر یا اندام های جنسی ماده. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=13-18 .

طبقه بندی خانواده Palmaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Arecales .

این خانواده دارای حدود ۲۵۰۰ گونه است.

Trachycarpus fortunei

گونه های خانواده Palmae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Blue Hesper Palm
Palmae
Apak Palm
Palmae
Guadalupe Palm
Palmae
Jelly Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Dwarf Fan Palm
Palmae
Chilean Wine Palm
Palmae
Cabbage Palm
Palmae
Mazari Palm
Palmae
Quito Palm
Palmae
Senegal Date Palm
Palmae
Wild Date Plum
Palmae
Scrub Palmetto
Palmae
Mexican Palmetto
Palmae
Bush Palmetto
Palmae
Cabbage Palmetto
Palmae
Saw Palmetto
Palmae
Chusan Palm
Palmae
Palmae
Desert Fan Palm
Palmae

 

تیره زیتون(Oleaceae)

فرم کلی تیره Oleaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای یا بالارونده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها خزاندار یا همیشه سبز؛ متقابل یا متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ های ساده بصورت دندانه دار یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند. 

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی. نواحی یخبندان. X=10, 11, 13, 14, 23, 24 .

طبقه بندی خانواده Oleaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

تیره زیتون (Oleaceae) تیره‌ای از نعناسانان  درختی یا درختچه‌ای یا بالارونده که شامل زیتون و خویشاوندان آن می‌شود و حدود ۲۴ سرده و ۹۰۰ گونه دارد که آرایش برگهای آنها ساده یا مرکب شانه‌ای با آرایشی اغلب متقابل یا چرخه‌ای و کاسه و جام آنها معمولاً چهارقطعه‌ای است.

Olea europaea

گونه های خانوادهOleaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Fringe Tree
Oleaceae
Xue Liu
Oleaceae
Swamp Privet
Oleaceae
Wild Olive
Oleaceae
Lian Qiao
Oleaceae
Golden Bells
Oleaceae
Oleaceae
White Ash
Oleaceae
Narrow-Leaved Ash
Oleaceae
Xiao Ye Qin
Oleaceae
Hua Qu Liu
Oleaceae
Ash
Oleaceae
Himalayan Ash
Oleaceae
Oleaceae
Oregon Ash
Oleaceae
Oleaceae
Black Ash
Oleaceae
Manna Ash
Oleaceae
Red Ash
Oleaceae
Blue Ash
Oleaceae
Oleaceae
Texas White Ash
Oleaceae
Arizona Ash
Oleaceae
Oleaceae
Yellow Jasmine
Oleaceae
Winter-Flowering Jasmin
Oleaceae
Oleaceae
Jessamine
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Japanese Privet
Oleaceae
Chinese Privet
Oleaceae
Oleaceae
Privet
Oleaceae
Chinese Privet
Oleaceae
Privet
Oleaceae
Olive
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Fragrant Olive
Oleaceae
Holly Olive
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Hungarian Lilac
Oleaceae
Lilac
Oleaceae

تیره مورد (Myrtaceae)

فرم کلی تیره Myrtaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ دارای اسانس. شورپسند یا خشکی پسند. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ کوچک تا بزرگ؛ متقابل یا متناوب یا با آرایش مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ یا دارای دمبرگ درون برگی؛ معطر؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ دارای رگبرگ پرمانند یا موازی یا تک رگبرگی. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار.

موردیان (نام علمی: Myrtaceae) نام یک تیره از راسته موردسانان  است. درختچه‌ای یا درختی با حدود ۱۵۰ سرده و ۳۳۰۰ گونه که بیشتر در نواحی گرمسیری پراکنده هستند و برگ‌های اغلب آنها چرمی با غده‌های ترشحی روغنی است و برخی از اعضای آن مانند اوکالیپتوس ازنظر اقتصادی اهمیت بسیار دارد.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه ی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. بخصوص در استرالیا و مناطق گرمسیر آمریکا. X=(6-)11(-12) .

طبقه بندی خانواده Myrtaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Myrtales .

این خانواده دارای ۳۰۰۰ گونه  است.

 Syzygium paniculatum

گونه های خانواده Myrtaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Feijoa
Myrtaceae
Myrtaceae
Smooth-Barked Apple
Myrtaceae
Rough-Barked Apple
Myrtaceae
Grey Myrtle
Myrtaceae
Myrtaceae
Crimson Bottlebrush
Myrtaceae
Gungurru
Myrtaceae
Red River Gum
Myrtaceae
Lemon-Scented Gum
Myrtaceae
Mt. Wellington Peppermint
Myrtaceae
Water Mallee
Myrtaceae
Tasmanian Blue Gum
Myrtaceae
Red Bloodwood
Myrtaceae
Cider Gum
Myrtaceae
Yellow Gum
Myrtaceae
Black Box
Myrtaceae
Yellow Gum
Myrtaceae
Red Stringybark
Myrtaceae
Yellow Box
Myrtaceae
Tallow Wood
Myrtaceae
Messmate
Myrtaceae
Cabbage Gum
Myrtaceae
Snow Gum
Myrtaceae
Spinning Gum
Myrtaceae
Sydney Peppermint
Myrtaceae
Blue Mallee
Myrtaceae
Grey Gum
Myrtaceae
Snappy Gum
Myrtaceae
Mountain Ash
Myrtaceae
Red Ironbark
Myrtaceae
Manna Gum
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Coast Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Lemon-Scented Tea Tree
Myrtaceae
Lemon Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Arrayan
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Flax-Leaved Paper-Bark
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Pohutukawa
Myrtaceae
Northern Rata
Myrtaceae
Southern Rata
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtle
Myrtaceae
Myrtaceae
Strawberry Guava
Myrtaceae
Yellow Strawberry Guava
Myrtaceae
Turpentine Tree
Myrtaceae
Brush Cherry
Myrtaceae
Brush Cherry
Myrtaceae
Uñi
Myrtaceae

 

تیره Myricaceae

فرم کلی تیره Myricaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ رزین دار. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه، یا یکپایه ی نر، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز شمال آفریقا، نواحی معتدل اروپا-آسیا و استرالیا. X=8 .

طبقه بندی خانواده Myricaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این خانواده دارای ۴۰ گونه است .

Myrica rubra

گونه های خانواده Myricaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Fern
Myricaceae
Sweet Fern
Myricaceae
Californian Bayberry
Myricaceae
Wax Myrtle
Myricaceae
Bog Myrtle
Myricaceae
Bayberry
Myricaceae
Box Myrtle
Myricaceae
Northern Bayberry
Myricaceae
Chinese Bayberry
Myricaceae