تیره Hydrophyllaceae

 Boraginaceae

فرم کلی تیره Hydrophyllaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره ی رنگی. یکساله، دوساله و چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص یا بدبو؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تیره هیدروفیلاسه از تیره های مجاور تیره گاو زبان (بوراژنیاسه) است و بویژه از لحاظ داشتن کرکهای زیر و خشن و گل آذینهای گرزن دم عقربی بسیار نزدیک به آن است و فقط از نظر ساختار مادگی که معمولاً تک خانه ای است و به میوه ای کپسولی تبدیل می شود با این تیره تفاوت دارد. هیدروفیلاسه ها که خاستگاه آنها امریکای شمالی است و عرصه وسیعی از این سرزمین را اشغال می کند گل آذین آنها گرزن دم عقربی و شامل گلهایی منظم و پنج پر است. تخمدان تک خانه ای آنها از پیوستگی دو برچه بوجود می آید و گاهی نیز حفره درونی تخمدان به علت رشد جفتها در ناحیه جدار دو خانه تقسیم می شود.
سفت تخمک در جهت بالا قراردارد. از جنسهای شناخته شده این تیره می توان از جنس Nemophila , phacelia نام برد که هر دو جنس دارای گونه های زینتی هستند و در باغها و پارکها کاشته می شوند. از این تیره هیچ نمونه ای در رویشهای ایران وجود ندارد.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=5-13(+) .

طبقه بندی خانواده Hydrophyllaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Solanales .

این خانواده دارای ۲۵۰ گونه است.

Hydrophyllum virginianum

گونه های خانواده Hydrophyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Waterleaf
Hydrophyllaceae
Yerba Santa
Hydrophyllaceae
Hairy Yerba Santa
Hydrophyllaceae
John’s Cabbage
Hydrophyllaceae
Cat’s Breeches
Hydrophyllaceae
Western Waterleaf
Hydrophyllaceae
Pacific Waterleaf
Hydrophyllaceae
Virginia Waterleaf
Hydrophyllaceae
Branching Phacelia
Hydrophyllaceae
Fiddleneck
Hydrophyllaceae
Hydrophyllaceae
Hydrophyllaceae