تیره Hydrocharitaceae

فرم کلی تیره Hydrocharitaceaeگیاهانی علفی و آبزی. اغلب چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست، دریایی یا غیردریایی، بصورت غوطه ور آزاد یا ریشه دار. برگ ها غوطه ور در روی آب یا در زیر آب. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی یا دو ردیفه، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ، پوشش دار یا غیرپوشش دار. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی یا کشیده تا کروی، تک رگبرگی یا با رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک­دار یا بی­گوشوارک. دارای فلس های محوری.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه، یا دوپایه، یا به ندرت یک پایه­ی پلی گام. دارای گل های شهددار یا فاقد آن. شهد مترشحه از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا توسط آب.

جغرافیا: نواحی معتدله تا گرمسیری. پراکنش در همه نقاط به جز نواحی یخبندان. X=7-12 .

طبقه بندی خانواده Hydrocharitaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۸۰ گونه است.

Elodea canadensis

گونه های خانواده Hydrocharitaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Canadian Pondweed
Hydrocharitaceae
Hydrilla
Hydrocharitaceae
Water Soldier
Hydrocharitaceae
Water Celery
Hydrocharitaceae
Eel Grass
Hydrocharitaceae