تیره قیچ،تیره اسفند(Zygophyllaceae)

فرم کلی تیره Zygophyllaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ رزین دار یا غیررزینی؛ آبدار یا غیرآبدار. گیاهانی علفی بصورت یکساله یا چندساله. خشکی زی. برگ ها متقابل یا متناوب؛ علفی یا گوشتی یا چرمی یا تغییر یافته به خار؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ مرکب یا ساده؛ تک برگچه ای یا دوبرگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. پهنک برگ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ خار مانند یا فلس مانند یا برگ مانند؛ پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. X=6, 8-13(+) .

طبقه بندی خانواده Zygophyllaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Zygophyllales .

این خانواده دارای ۲۳۵ گونه است.

Larrea tridentata

گونه های خانواده Zygophyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Creosote Bush
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae
Syrian Rue
Zygophyllaceae
Caltrop
Zygophyllaceae
Syrian Bean Caper
Zygophyllaceae

تیره زنجبیل(Zingiberaceae)

فرم کلی تیره Zingiberaceaeگیاهانی علفی؛ دارای اسانس. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. مستقل یا اپی فیت. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ دوردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ پوشش دار. برگ ها معمولاً فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا کشیده یا نیزه ای یا تخم مرغی شکل؛ با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان.

جغرافیا: نواحی گرمسیری. X=(9-)12(-26) .

طبقه بندی خانواده Zingiberaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Zingiberales .

این خانواده دارای حدود ۷۰۰ گونه است.

Hedychium coronarium

گونه هایخانواده Zingiberaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Zingiberaceae
Butterfly Ginger
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae

تیره Zannichelliaceae

فرم کلی تیره Zannichelliaceaeگیاهانی علفی و آبزی. گیاهانی با رشد عادی یا بسیار عجیب، گاهی اوقات رشته ای. چندساله. فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبزی، غیردریایی، دارای ریشه. برگ ها غوطه ور در زیر آب. برگ ها متناوب تا تقریباً متقابل، مارپیچی (Zannichellia )، معمولاً بریده بریده، بدون دمبرگ، پوشش دار یا پوشش دار و غیرپوششی. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار. دارای فلس های جانبی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی (معمولاً)، یا دارای وظیفه نرینگی یا دارای وظیفه مادینگی. گیاهانی تک پایه (معمولاً) یا دوپایه. گل های نر فاقد مادگی. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: نواحی بسیار سرد تا گرمسیری. عدم حضور از اروپا-آسیای مرکزی، آفریقای مرکزی و شمال شرق آمریکای جنوبی. X= 6-8 .

طبقه بندی خانواده Zannichelliaceaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۶ گونه است.

Zannichellia palustris

گونه های خانواده Zannichelliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Horned Pondweed
Zannichelliaceae

 

تیره Xyridaceae

فرم کلی تیره Xyridaceaeگیاهانی علفی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه؛ ریزوم دار. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب، با آرایش مارپیچی یا دوردیفه، پهن یا حلقوی؛ علفی یا چرمی؛ بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: پراکنش وسیع در نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. شمال و جنوب آمریکا، آسیا، آفریقا و استرالیا. X= 9, 13, 17 .

طبقه بندی خانواده Xyridaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این خانواده دارای حدود ۲۷۰ گونه است .

Xyris caroliniana

گونه های خانواده Xyridaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Carolina Yelloweyed Grass
Xyridaceae

تیره سنبل الطیب،تیره علف گربه (Valerianaceae)

فرم کلی تیره Valerianaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ اسانس دار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. گیاهان چندساله دارای ریزوم. خشکی پسند. برگ ها متقابل؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب، یا ساده و مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

میوه آنها به صورت فندقه ای است که گاهی در انتها به یک دسته تار ختم می شوند و محتوی دانه های بدون آلبومن می باشد.از نظر اختصاصات تشریحی وجود غده های ترشحی به شرح زیر در انواع این گیاهان قابل توجه است.
۱- غده های ترشحی واقع بر روی پایه ای مرکب از چند ردیف سلول و رأس چند سلولی.
۲- غده های داخلی یک سلولی که در لایه چوب پنبه یا در آندودرم تهیه جای دارند. گیاهان این تیره بیشتر در نواحی معتدله نیمکره شمالی مخصوصاً منطقه مدیترانه و آسیا می رویند ولی در قاره آمریکا بیشتر در نواحی واقع در نیمکره جنوبی مانند رشته جبال آندوشیلی پراکندگی دارد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی گرمسیر آفریقا، ماداگاسکار، استرالیا. X= (7-)9(-12) .

طبقه بندی خانواده Valerianaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

 Centranthus macrosiphon

گونه های خانواده Valerianaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Valerianaceae
Red Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Spikenard
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Tobacco Root
Valerianaceae
Marsh Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Indian Valerian
Valerianaceae
Tobacco Root
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
American Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Mountain Valerian
Valerianaceae
Keeled-Fruited Cornsalad
Valerianaceae
Valerianaceae
Italian Corn Salad
Valerianaceae
Corn Salad
Valerianaceae
Beaked Cornsalad
Valerianaceae

تیره جعفری،تیر چتریان (Umbelliferae)

فرم کلی تیره Umbelliferaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ دارای اسانس یا فاقد اسانس؛ رزین دار یا فاقد رزین. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. دارای برگ های متنوع یا فاقد آن. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب، یا متناوب و متقابل؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار. برگ ها معطر یا خوشبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ سپردار یا غیرسپردار؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت یکپارچه یا بریده بریده؛ پرمانند یا پنجه ای یا خاردار؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی بخصوص نواحی معتدل شمالی.    = (۴-)۸–۱۱(-۱۲)

طبقه بندی خانواده Umbelliferaeزیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

 این خانواده دارای حدود ۲۸۵۰ گونه است.

Sium suave

گونه های خانواده Umbelliferae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Wild Spaniard
Umbelliferae
Speargrass
Umbelliferae
Umbelliferae
Ground Elder
Umbelliferae
Fool’s Parsley
Umbelliferae
Bishop’s Weed
Umbelliferae
Visnaga
Umbelliferae
Dill
Umbelliferae
Dong Dang Gui
Umbelliferae
Umbelliferae
Angelica
Umbelliferae
Purplestem Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Bai Zhi
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Kneeling Angelica
Umbelliferae
Giant Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Du Huo
Umbelliferae
Dang Gui
Umbelliferae
Wild Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Chervil
Umbelliferae
Cow Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Wild Celery
Umbelliferae
Celery
Umbelliferae
Celeriac
Umbelliferae
Leaf Celery
Umbelliferae
Umbelliferae
Sea Celery
Umbelliferae
Arracacha
Umbelliferae
Great Masterwort
Umbelliferae
Candy Carrot
Umbelliferae
Umbelliferae
Candy Carrot
Umbelliferae
Umbelliferae
Yareta
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Cutleaf Waterparsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Pig Nut
Umbelliferae
Umbelliferae
Black Caraway
Umbelliferae
Bei Chai Hu
Umbelliferae
Thorow-Wax
Umbelliferae
Shrubby Hare’s Ear
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Hare’s Ear
Umbelliferae
Caraway
Umbelliferae
Small Bur-Parsley
Umbelliferae
Gotu Kola
Umbelliferae
Turnip-Rooted Chervil
Umbelliferae
Sham
Umbelliferae
Umbelliferae
Cowbane
Umbelliferae
Umbelliferae
She Chuang Zi
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Pacific Hemlock-Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Hemlock
Umbelliferae
Pignut
Umbelliferae
Coriander
Umbelliferae
Rock Samphire
Umbelliferae
Honewort
Umbelliferae
Mitsuba
Umbelliferae
Cumin
Umbelliferae
Slender Celery
Umbelliferae
Plains Springparsley
Umbelliferae
Bulbous Springparsley
Umbelliferae
Fendler’s Springparsley
Umbelliferae
Globe Springparsley
Umbelliferae
Longstalk Spring Parsley
Umbelliferae
Mountain Spring Parsley
Umbelliferae
Sweetroot Spring Parsley
Umbelliferae
Widewing Springparsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Wild Carrot
Umbelliferae
Carrot
Umbelliferae
Rattlesnake Weed
Umbelliferae
Ammoniacum
Umbelliferae
Umbelliferae
Harbinger Of Spring
Umbelliferae
Button Snakeroot
Umbelliferae
Field Eryngo
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Sea Holly
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Button Eryngo
Umbelliferae
Asafoetida
Umbelliferae
Umbelliferae
Giant Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Asafoetida
Umbelliferae
Galbanum
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Musk Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fennel
Umbelliferae
Florence Fennel
Umbelliferae
Sweet Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Bei Sha Shen
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Downy Cow-Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Musk Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fennel
Umbelliferae
Florence Fennel
Umbelliferae
Sweet Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Bei Sha Shen
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Downy Cow-Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Water Pennywort
Umbelliferae
Pennywort
Umbelliferae
Umbelliferae
Gladich
Umbelliferae
Laserwort
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fang Feng
Umbelliferae
Lovage
Umbelliferae
Umbelliferae
Canadian Licorice Root
Umbelliferae
Fernleaf Licorice Root
Umbelliferae
Hulten’s Licorice Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Mountain Lovage
Umbelliferae
Porter’s Licorice Root
Umbelliferae
Scottish Lovage
Umbelliferae
Chuang Xiong
Umbelliferae
Chuan Xiong
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Fernleaf Biscuitroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Northern Biscuitroot
Umbelliferae
Desert Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Bigseed Biscuitroot
Umbelliferae
Pestle Parsnip
Umbelliferae
Nineleaf Biscuitroot
Umbelliferae
Common Lomatium
Umbelliferae
Spignel
Umbelliferae
Carrot Tree
Umbelliferae
Wild Parsley
Umbelliferae
Sweet Cicely
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Umbelliferae
Meadow Parsley
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Opopanax
Umbelliferae
Umbelliferae
Indian Potato
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Woolly Sweet-Cicely
Umbelliferae
Aniseroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Western Sweet-Cicely
Umbelliferae
Parsnip
Umbelliferae
Yampa
Umbelliferae
Squaw Potato
Umbelliferae
Parsley
Umbelliferae
Hamburg Parsley
Umbelliferae
Corn Caraway
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Hog’s Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Masterwort
Umbelliferae
Marsh Hog’s Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Aniseed
Umbelliferae
Umbelliferae
Greater Burnet Saxifrage
Umbelliferae
Burnet Saxifrage
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Black Snakeroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Wood Sanicle
Umbelliferae
Maryland Sanicle
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Turkey Pea
Umbelliferae
Umbelliferae
Shepherd’s Needle
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Pepper Saxifrage
Umbelliferae
Bastard Stone-Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Water Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Skirret
Umbelliferae
Water Parsnip
Umbelliferae
Alexanders
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Drias Plant
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Roman Pimpernel
Umbelliferae
Upright Hedge Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Golden Alexanders
Umbelliferae

تیره لویی،تیره گرز(Typhaceae)

فرم کلی تیره Typhaceae: گیاهانی علفی و آبدوست. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار. برگ ها برآمده. برگ ها متناوب، دوردیفه، مثلثی یا پهن، چرمی، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه. گل های بارور فاقد پرچم. گل های نر فاقد مادگی. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز ماداگاسکار، مالزی و نواحی گرم آمریکا. X=15 .

طبقه بندی خانواده Typhaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Amborellales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و یک جنس Typha است .

Typha angustifolia

گونه های خانواده Typhaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Small Reed Mace
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae
Southern Cattail
Typhaceae
Typhaceae
Reedmace
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae

تیره لادن(Tropaeolaceae)

فرم کلی تیره Tropaeolaceaeگیاهانی علفی، غیر رزینی، آبدار تا غیرآبدار. یکساله تا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. در صورت چندساله بودن دارای غده. خوابیده یا بالارونده، اغلب دارای دمبرگ دوتایی. برگ ها متناوب یا متناوب و متقابل، پهن، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، سپرمانند، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار، با رگبرگ پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. مکزیک تا نواحی معتدل آمریکای جنوبی. X=12-14 .

طبقه بندی خانواده Tropaeolaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Brassicales .

این خانواده دارای ۹۲ گونه است.

Tropaeolum majus

گونه های خانواده Tropaeolaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Nasturtium
Tropaeolaceae
Dwarf Nasturtium
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Anu
Tropaeolaceae

 

تیره Trilliaceae

Liliaceae ,  Melanthiaceae

فرم کلی تیره Trilliaceaeگیاهانی علفی؛ غیرآبدار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا ریزوم دار و غده ای. خشکی پسند. برگ ها مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای یا کشیده تا تخم مرغی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پنجه ای تا پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. آمریکای شمالی. ۲n=10, 15, 20, 30, 40 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۵ و سطح پلوئیدی ثبت شده برابر ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ می باشد.

گونه های این تیره در خانواده~ Liliaceae ,  Melanthiaceae قرار گرفته اند.

طبقه بندی خانواده Trilliaceae : زیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای ۵۳ گونه است.

Medeola virginiana

گونه های خانواده Trilliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Kinugasaso
Trilliaceae
Indian Cucumber Root
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Beth Root
Trilliaceae
White Trillium
Trilliaceae
Trilliaceae
Wakerobin
Trilliaceae
Trilliaceae
Toadshade
Trilliaceae
Trilliaceae
Trilliaceae
Painted Trillium
Trilliaceae

تیره Sparganiaceae

فرم کلی تیره Sparganiaceaeگیاهان علفی آبزی یا باتلاقی. چندساله، فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار یا غوطه ور. برگ ها برآمده یا غوطه ور. برگ ها متناوب، دو ردیفه، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند.

~  Typhaceae

گونه های این خانواده ~  Typhaceaeدر تیره قرار گرفته اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

 

جغرافیا: نواحی یخبندان و معتدله یا گرمسیری. پراکنش وسیع در جنوب شرق استرالیا و نیوزیلند. پراکنش کمتر در بورنئو و گینه نو. X= 15 .

طبقه بندی خانواده : زیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این خانواده دارای ۲۰ گونه و تنها یک جنس Sparganium است  .

Sparganium americanum

گونه های خانواده Sparganiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bur-Reed
Sparganiaceae
Branching Bur-Reed
Sparganiaceae
Bur Reed
Sparganiaceae
Sparganiaceae
Sparganiaceae