تیره کابومباسه (Cabombaceae)

فرم کلی تیره Cabombaceae: گیاهانی آبزی، صمغ دار یا غیرصمغ آور و فاقد شیرابه رنگی. چندساله، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار. برگ ها بصورت غوطه ور در روی آب. غیرهتروفیل (جنس Brasenia ) یا هتروفیل (جنس Cabomba ). برگ ها متناوب، یا متناوب و متقابل، مارپیچی یا دوردیفه یا چهار ردیفه؛ غیرپوشش دار؛ ساده، یا ساده و مرکب؛ سپرمانند یا […]