تیره لادن(Tropaeolaceae)

فرم کلی تیره Tropaeolaceae : گیاهانی علفی، غیر رزینی، آبدار تا غیرآبدار. یکساله تا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. در صورت چندساله بودن دارای غده. خوابیده یا بالارونده، اغلب دارای دمبرگ دوتایی. برگ ها متناوب یا متناوب و متقابل، پهن، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، سپرمانند، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. […]

تیره Proteaceae

فرم کلی تیره Proteaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علفی چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا سه برگچه ای؛ […]

تیره Primulaceae

فرم کلی تیره Primulaceae: گیاهانی علفی؛ دارای شیره ی رنگی یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. چندساله یا یکساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. آبزی یا خشکی زی تا شورزی. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ […]

تیره خرفه (Portulacaceae)

تیرهٔ خرفه خانوادهٔ نسبتاً کوچکى است که به‌طور عمده یک‌ساله، علفى یا درختچه‌اى و غالباً گوشتى و داراى انشعابات فراوان بر روى سطح زمین هستند. برگ‌هاى آنها متناوب یا متقابل، ساده داراى گوشواره‌ است. گل‌آذین به‌صورت‌هاى مختلف، گل‌ها دوجنسی، منظّم، شامل ۲ یا به‌ندرت ۳ کاسبرگ جدا یا پیوسته، ۳ تا ۱۲ و معمولاً ۴ […]

تیره آلاله سفید( Parnassiaceae)

~  Celastraceae ,  Saxifragaceae فرم کلی تیره Parnassiaceae : گیاهانی علفی. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دارای دمبرگ طویل؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ کشیده یا تخم مرغی یا کروی؛ با رگبرگ پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل […]

تیره ثعلب (Orchidaceae)

فرم کلی تیره Orchidaceae: گیاهانی علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف یا ساپروفیت. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای کورم یا ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه […]

تیره مورد (Myrtaceae)

فرم کلی تیره Myrtaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای؛ دارای اسانس. شورپسند یا خشکی پسند. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ کوچک تا بزرگ؛ متقابل یا متناوب یا با آرایش مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ یا دارای دمبرگ درون برگی؛ معطر؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا […]

تیره زنبق(Iridaceae)

فرم کلی تیره Iridaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای (به ندرت). چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا کورم دار یا پیازی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ معمولاً دوردیفه؛ پهن یا سه برگچه ای؛ علفی یا چرمی؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار؛ پوشش […]

تیره بلوط ،تیره راش(Fagaceae)

فرم کلی تیره Fagaceae: گیاهانی درختی و درختچه ای. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا […]

تیره کدو (Cucurbitaceae)

فرم کلی تیره Cucurbitaceae: گیاهانی بالارونده یا علفی یا درختچه ای؛ غیرآبدار. یکساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای غده های چندساله. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند تا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پنجه […]