تیره لادن(Tropaeolaceae)

فرم کلی تیره Tropaeolaceaeگیاهانی علفی، غیر رزینی، آبدار تا غیرآبدار. یکساله تا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. در صورت چندساله بودن دارای غده. خوابیده یا بالارونده، اغلب دارای دمبرگ دوتایی. برگ ها متناوب یا متناوب و متقابل، پهن، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، سپرمانند، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار، با رگبرگ پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. مکزیک تا نواحی معتدل آمریکای جنوبی. X=12-14 .

طبقه بندی خانواده Tropaeolaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Brassicales .

این خانواده دارای ۹۲ گونه است.

Tropaeolum majus

گونه های خانواده Tropaeolaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Nasturtium
Tropaeolaceae
Dwarf Nasturtium
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Anu
Tropaeolaceae

 

تیره Proteaceae

فرم کلی تیره Proteaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علفی چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا سه برگچه ای؛ چرمی یا گوشتی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی یا پوشش دار. برگ ها معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار یا کنگره دار.

شِکَرپارگان (نام علمیProteaceae) نام یک  تیره  از راسته چنارسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه، یا یک پایه ی نر یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=5, 7, 10-13 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانواده Proteaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Proteales .

این خانواده دارای ۱۰۵۰ گونه است.

گُل شِکَرپاره (نام علمی : Protea cynaroides’) یا شاه‌پروته‌آ نام یک گونه از گیاهان گلدار است. این گل به تیره Proteaceae تعلق دارد.درختچه‌ای است همیشه‌سبز و پرپشت که بومی آفربقای جنوبی است. گل‌های آن مانند گل نیلوفر آبی به قطر ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر در تابستان ظاهر می‌شود. گل‌ها گلبرگ ندارند و براکته‌های گلبرگ‌مانند آن صورتی تا قرمز است. بلندی و گستردگی گیاه به یک متر و نیم می‌رسد.

Protea cynaroides

 

Telopea speciosissima

گونه های خانواده Proteaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Coast Banksia
Proteaceae
Silver Banksia
Proteaceae
Chilean Hazel
Proteaceae
Silky Oak
Proteaceae
Silky Hakea
Proteaceae
Sweet Hakea
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Rewarewa
Proteaceae
Macadamia
Proteaceae
Queensland Nut
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Dwarf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Broad-Leaved Geebong
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Pin-Leaf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
King Protea
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Waratah
Proteaceae

تیره Primulaceae

فرم کلی تیره Primulaceaeگیاهانی علفی؛ دارای شیره ی رنگی یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. چندساله یا یکساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. آبزی یا خشکی زی تا شورزی. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. دارای رگبرگ های کنگره دار تا دندانه دار یا یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت؛ اغلب هترواستیل. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. X=5, 8-15, 17, 19, 22 .

طبقه بندی خانواده Primulaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۰۰۰ گونه است.

پامچال (نام علمی: Primula vulgaris)، از گیاهان علفی و ماندنی تیره  پامچالیان(Primulaceae) است که بیشتر گونه‌های آن توسط بشر با انجام عمل لقاح به وجود آمده‌اند. دمای معمولی اتاق را یعنی دمای متوسط در حد ۲۰ درجه سانتی گراد را دوست دارد. ارتفاع گیاه بین ۲۵ تا ۶۰ سانتی‌متر متفاوت است و باید در فواصلی بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌م

Trientalis europaea

گونه های خانواده Primulaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Scarlet Pimpernel
Primulaceae
Rock Jasmine
Primulaceae
Cyclamen
Primulaceae
Sailor-Caps
Primulaceae
Black Saltwort
Primulaceae
Water Violet
Primulaceae
Primulaceae
Jin Qian Cao
Primulaceae
Gooseneck Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Ling Xiang Cao
Primulaceae
Primulaceae
Yellow Pimpernel
Primulaceae
Creeping Jenny
Primulaceae
Primulaceae
Whorled Yellow Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Yellow Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Drumstick Primula
Primulaceae
Oxlip
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Cowslip
Primulaceae
Primrose
Primulaceae
Thin-Leaf Brookweed
Primulaceae
Brookweed
Primulaceae
Primulaceae
Chickweed Wintergreen
Primulaceae
[

تیره خرفه (Portulacaceae)

تیرهٔ خرفه خانوادهٔ نسبتاً کوچکى است که به‌طور عمده یک‌ساله، علفى یا درختچه‌اى و غالباً گوشتى و داراى انشعابات فراوان بر روى سطح زمین هستند. برگ‌هاى آنها متناوب یا متقابل، ساده داراى گوشواره‌ است. گل‌آذین به‌صورت‌هاى مختلف، گل‌ها دوجنسی، منظّم، شامل ۲ یا به‌ندرت ۳ کاسبرگ جدا یا پیوسته، ۳ تا ۱۲ و معمولاً ۴ تا ۶ گلبرگ جدا یا پیوسته، ۳ تا تعداد بیشترى پرچم، ۲ تا ۳ برچه به‌هم پیوسته، یک تخمک و یا به تعداد بیشتر، با تمکن قاعده‌اى یا مرکزى آزاد و میوهٔ آنها کپسول است.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=4-42 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Portulacaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۵۸۰ گونه است.

Portulaca retusa

گونه های خانواده Portulacaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Portulacaceae
Redmaids
Portulacaceae
Redmaids
Portulacaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Bering Sea Spring Beauty
Portulacaceae
Broad-Leaved Spring Beauty
Portulacaceae
Lanceleaf Spring Beauty
Portulacaceae
Alpine Spring Beauty
Portulacaceae
Miner’s Lettuce
Portulacaceae
Portulacaceae
Pink Purslane
Portulacaceae
Tuberous Spring Beauty
Portulacaceae
Great Basin Spring Beauty
Portulacaceae
Spring Beauty
Portulacaceae
Portulacaceae
Columbian Bitterroot
Portulacaceae
Pigmy Bitterroot
Portulacaceae
Bitter-Root
Portulacaceae
Water Blinks
Portulacaceae
Pale Spring Beauty
Portulacaceae
Rose Moss
Portulacaceae
Green Purslane
Portulacaceae
Golden Purslane
Portulacaceae
Portulacaceae
Orange Flameflower
Portulacaceae

تیره آلاله سفید( Parnassiaceae)

~  Celastraceae ,  Saxifragaceae

فرم کلی تیره Parnassiaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دارای دمبرگ طویل؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ کشیده یا تخم مرغی یا کروی؛ با رگبرگ پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل.

طبقه بندی خانواده Parnassiaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Celastrales .

این خانواده دارای ۵۰ گونه و تنها یک جنس Parnassia است.

Parnassia palustris

 

گونه های خانواده Parnassiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Grass Of Parnassus
Parnassiaceae

 

تیره ثعلب (Orchidaceae)

فرم کلی تیره Orchidaceae: گیاهانی علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف یا ساپروفیت. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای کورم یا ریزوم یا غده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه؛ پهن یا لوله ای یا گرد؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ معمولاً یکپارچه.

ثعلبیان با حدود ۸۵۰ سرده و ۱۷۰۰۰ گونه که بزرگترین تیره گیاهان گل‌دار به‌شمار می‌آید و شامل گونه‌های چندساله زمینی و رورست یا بالارونده است که دارای غده‌های گوشتی یا پایه با گل‌های نامنظم و ساختار خاص و دانه‌های ریز هستند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان (به ندرت)، یا معتدل تا گرمسیری. به وفور در نواحی گرمسیری. X=6-29 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Orchidaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۱۷۰۰۰ گونه است.

Spiranthes spiralis

گونه های خانواده Orchidaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Pyramidal Orchid
Orchidaceae
Putty Root
Orchidaceae
Hyacinth Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Fairyslipper
Orchidaceae
Summer Coralroot
Orchidaceae
Autumn Coralroot
Orchidaceae
Nerve Root
Orchidaceae
Nerve Root
Orchidaceae
Nerve Root
Orchidaceae
Marsh Orchid
Orchidaceae
Spotted Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Tien Ma
Orchidaceae
Potato Orchid
Orchidaceae
Western Rattlesnake Plantain
Orchidaceae
Downy Rattlesnake Plantain
Orchidaceae
Creeping Lady’s Tresses
Orchidaceae
Fragrant Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Onion-Leaf Orchis
Orchidaceae
Bee Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Brown Bee Orchid
Orchidaceae
Late Spider Orchid
Orchidaceae
Fly Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Yellow Bee Orchid
Orchidaceae
Woodcock Orchid
Orchidaceae
Early Spider Orchid
Orchidaceae
Sawfly Orchid
Orchidaceae
Orchidaceae
Bug Orchis
Orchidaceae
Orchidaceae
Marsh Orchis
Orchidaceae
Early Purple Orchis
Orchidaceae
Military Orchis
Orchidaceae
Green-Winged Orchid
Orchidaceae
Dark-Winged Orchis
Orchidaceae
Butterfly Orchid
Orchidaceae
White Bog-Orchid
Orchidaceae
Autumn Lady’s Tresses
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

تیره مورد (Myrtaceae)

فرم کلی تیره Myrtaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ دارای اسانس. شورپسند یا خشکی پسند. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ کوچک تا بزرگ؛ متقابل یا متناوب یا با آرایش مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ یا دارای دمبرگ درون برگی؛ معطر؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ دارای رگبرگ پرمانند یا موازی یا تک رگبرگی. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار.

موردیان (نام علمی: Myrtaceae) نام یک تیره از راسته موردسانان  است. درختچه‌ای یا درختی با حدود ۱۵۰ سرده و ۳۳۰۰ گونه که بیشتر در نواحی گرمسیری پراکنده هستند و برگ‌های اغلب آنها چرمی با غده‌های ترشحی روغنی است و برخی از اعضای آن مانند اوکالیپتوس ازنظر اقتصادی اهمیت بسیار دارد.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه ی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. بخصوص در استرالیا و مناطق گرمسیر آمریکا. X=(6-)11(-12) .

طبقه بندی خانواده Myrtaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Myrtales .

این خانواده دارای ۳۰۰۰ گونه  است.

 Syzygium paniculatum

گونه های خانواده Myrtaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Feijoa
Myrtaceae
Myrtaceae
Smooth-Barked Apple
Myrtaceae
Rough-Barked Apple
Myrtaceae
Grey Myrtle
Myrtaceae
Myrtaceae
Crimson Bottlebrush
Myrtaceae
Gungurru
Myrtaceae
Red River Gum
Myrtaceae
Lemon-Scented Gum
Myrtaceae
Mt. Wellington Peppermint
Myrtaceae
Water Mallee
Myrtaceae
Tasmanian Blue Gum
Myrtaceae
Red Bloodwood
Myrtaceae
Cider Gum
Myrtaceae
Yellow Gum
Myrtaceae
Black Box
Myrtaceae
Yellow Gum
Myrtaceae
Red Stringybark
Myrtaceae
Yellow Box
Myrtaceae
Tallow Wood
Myrtaceae
Messmate
Myrtaceae
Cabbage Gum
Myrtaceae
Snow Gum
Myrtaceae
Spinning Gum
Myrtaceae
Sydney Peppermint
Myrtaceae
Blue Mallee
Myrtaceae
Grey Gum
Myrtaceae
Snappy Gum
Myrtaceae
Mountain Ash
Myrtaceae
Red Ironbark
Myrtaceae
Manna Gum
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Coast Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Lemon-Scented Tea Tree
Myrtaceae
Lemon Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Arrayan
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Myrtaceae
Tea Tree
Myrtaceae
Flax-Leaved Paper-Bark
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Pohutukawa
Myrtaceae
Northern Rata
Myrtaceae
Southern Rata
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtle
Myrtaceae
Myrtaceae
Strawberry Guava
Myrtaceae
Yellow Strawberry Guava
Myrtaceae
Turpentine Tree
Myrtaceae
Brush Cherry
Myrtaceae
Brush Cherry
Myrtaceae
Uñi
Myrtaceae

 

تیره زنبق(Iridaceae)

فرم کلی تیره Iridaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای (به ندرت). چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا کورم دار یا پیازی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ معمولاً دوردیفه؛ پهن یا سه برگچه ای؛ علفی یا چرمی؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار؛ پوشش دار. برگ ها معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای؛ دارای رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار یا فاقد آن. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی ماده. گرده افشانی توسط حشرات  یا پرندگان یا باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره؛ جدیدالحاره، استرالیا. نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان و اروپا-آسیای شمالی. X=3-19 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Iridaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۱۸۰۰ گونه است.

Tritonia crocata

گونه های خانواده Iridaceae در شبکه گیاهی ایران:

ام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Baboon Root
Iridaceae
Leopard Lily
Iridaceae
Iridaceae
Montbretia
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Saffron
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Spanish Nut
Iridaceae
Iridaceae
Crested Iris
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Japanese Water Iris
Iridaceae
Iridaceae
Stinking Gladwin
Iridaceae
Purple Flag
Iridaceae
Orris
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Bowltube Iris
Iridaceae
Rocky Mountain Iris
Iridaceae
Dalmation Iris
Iridaceae
Yellow Flag
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Beachhead Iris
Iridaceae
Siberian Iris
Iridaceae
Roof Iris
Iridaceae
Iridaceae
Blue Flag
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Bermuda Blue-Eyed Grass
Iridaceae
Iridaceae
Tiger Flower
Iridaceae
Iridaceae

تیره بلوط ،تیره راش(Fagaceae)

فرم کلی تیره Fagaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان، معتدل و نیمه گرمسیری. همه جازی بجز نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی. X=(11-)12(-13) .

طبقه بندی خانواده Fagaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این خانواده دارای حدود ۹۰۰ گونه است.

 Quercus x bebbiana

خواص درمانی بلوط: تانن: رسوب دهنده آلبومین, بوجود آوردند پوشش محافظ برای بافتها, جلوگیری کننده از عفونتها, در درمان سل, التیام دهنده زخمها, اثر قابض, بند آورنده خون و مقوی است.برگ بلوط اثر محرک و قابض ضعیفی دارد ولی با مخلوط برگ با در نجبویه و گزنه سفید و اوکالیپتوس به مقدار مساوی در یک لیتر شراب می‌توان استفاده کرد.پوست بلوط اثر غیر قابل انکاری در رفع خونروی‌ها, افزایش ترشحات اداری و به طور خفیف ضد عفونی کننده و مصرف روزانه ۴-۲ گرم پوست همراه با عسل مقطع خونروی رحمی همچنین پادزهر خوبی برای مسمومیت‌های آلکالوئیدی و فلزات است. استعمال جوشانده کرد پوست بلوط به صورت حمام‌های موضعی لوسیون, غرغره, تنقیه در درمان‌های اولسرهای‌های سرطانی, التهاب غدد, خون مردگی, سودا, اگزما بیماری پوستی, واریس, خیز عمومی بدن, در اسهال‌های ساده, دیسانتری مزمن, التهاب ناحیه حلق و زبان کوچک و ورم مخاط دهان در کارگرانی که با جیوه کار می‌کنند. افتادگی لثه‌ها و ورم لوزئین و آنژین همچنین تهیه ماده‌ای از ۱۵ گرم پوست و ۲ گرم زاجدریک لیتر نیم آب که پس ازجوشاندن حجم آن به یک لیتر برسد برای بند آوردن خونریزی بینیمیوه: استفاده آن همراه با عرق برای رفع دلپیچه ناشی از نفخ, همچنین بو داده میوه به صورت قهوه جهت رفع اسهال درمان دیساتتری, سوء هاضم‌ها , درد معده, نزله مزمن, کم خونی, نرم استخوان سیاه سرفه, درمان سل در مراحل اولیه, سستی و ضعف استخوان‌ها به کار می‌رود.

گونه های خانواده Fagaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chestnut Hybrids
Fagaceae
Bush Chinkapin
Fagaceae
Japanese Chestnut
Fagaceae
American Sweet Chestnut
Fagaceae
Fagaceae
Chinese Chestnut
Fagaceae
Ozark Chinkapin
Fagaceae
Chinquapin
Fagaceae
Chinquapin
Fagaceae
Sweet Chetsnut
Fagaceae
Chinese Chinquapin
Fagaceae
Chinknut
Fagaceae
Japanese Chinquapin
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Golden Chinquapin
Fagaceae
Dwarf Golden Chinquapin
Fagaceae
Japanese Beech
Fagaceae
American Beech
Fagaceae
Japanese Beech
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Oriental Beech
Fagaceae
Beech
Fagaceae
Fagaceae
Tanbark Oak
Fagaceae
Fagaceae
Japanese Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Myrtle Beech
Fagaceae
Red Beech
Fagaceae
Silver Beech
Fagaceae
Roblé
Fagaceae
Rauli
Fagaceae
Lenga
Fagaceae
Black Beech
Fagaceae
Mountain Beech
Fagaceae
Fagaceae
Japanese Evergreen Oak
Fagaceae
Sawthorn Oak
Fagaceae
Encina
Fagaceae
White Oak
Fagaceae
Oriental White Oak
Fagaceae
Boz-Pirnal Oak
Fagaceae
Swamp White Oak
Fagaceae
Turkey Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Kermes Oak
Fagaceae
Scarlet Oak
Fagaceae
Japanese Emperor Oak
Fagaceae
Blue Oak
Fagaceae
California Scrub Oak
Fagaceae
Northern Pin Oak
Fagaceae
Black Oak
Fagaceae
Evergreen Oak
Fagaceae
Southern Red Oak
Fagaceae
Fagaceae
Hungarian Oak
Fagaceae
Fagaceae
Shin Oak
Fagaceae
Oregon White Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Holly Oak
Fagaceae
Holm Oak
Fagaceae
Shingle Oak
Fagaceae
Aleppo Oak
Fagaceae
Valonia Oak
Fagaceae
Californian Black Oak
Fagaceae
American Turkey Oak
Fagaceae
Bull Oak
Fagaceae
Fagaceae
Lebanon Oak
Fagaceae
Fagaceae
Californian White Oak
Fagaceae
Overcup Oak
Fagaceae
Burr Oak
Fagaceae
Blackjack Oak
Fagaceae
Swamp Chestnut Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Yellow Chestnut Oak
Fagaceae
Fagaceae
Water Oak
Fagaceae
Mexican Blue Oak
Fagaceae
Pin Oak
Fagaceae
Sessile Oak
Fagaceae
Willow Oak
Fagaceae
Fagaceae
Dwarf Chinkapin Oak
Fagaceae
Rock Chestnut Oak
Fagaceae
Downy Oak
Fagaceae
Sandpaper Oak
Fagaceae
Pedunculate Oak
Fagaceae
Red Oak
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Shumard Oak
Fagaceae
Post Oak
Fagaceae
Cork Oak
Fagaceae
Cork Oak
Fagaceae
Wavyleaf Oak
Fagaceae
Chinese Cork Oak
Fagaceae
Black Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Live Oak
Fagaceae
Fagaceae

تیره کدو (Cucurbitaceae)

فرم کلی تیره Cucurbitaceaeگیاهانی بالارونده یا علفی یا درختچه ای؛ غیرآبدار. یکساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای غده های چندساله. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند تا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی یک پایه، یا دوپایه، یا یک پایه ی پلی گام، یا هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=7-14 .

طبقه بندی خانواده Cucurbitaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Cucurbitales .

این خانواده دارای ۶۴۰ گونه می باشد.

اندامهای پیچکی در گیاهان این تیره منشا متفاوت دارند. برخی از گیاهان این تیره غده‌دار ، بندرت بوته‌های درختچه مانند و یا درختانی با ساقه و تنه گوشتی و احیانا خاردار هستند. برگها منفرد ، ساده ، دمبرگ‌دار و یا دارای پهنک چند بخشی با اشکال متفاوت هستند. تیره کدو حدود ۱۰۰ جنس و ۱۰۰۰ گونه دارند. بجز گونه‌های محدودی از دو جنس آن بقیه همگی در نواحی گرمسیری می‌رویند.

کاربردهای اقتصادی و گیاهان مهم تیره کدو

بسیاری از گیاهان تیره کدو دارای خواص دارویی و عده‌ای از آنها خوراکی هستند.

جنس گل لیف

میان‌بر فیبری میوه استوانه‌ای و دراز این گیاه پیچان که هماننداسفنج است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنس بریونیا

گیاهانی علفی ، دارای ریشه پایا و به شکل شلغم با برگهایی متناوب پنجه‌ای و پیچکهایی معمولا ساده‌اند. گلهای آن معمولا تک جنس و مجتمع در گل آذین خوشه‌ای هستند. کاسه گل استکانی ، دارای ۵ دندانه است. میوه سته کوچک و سبز رنگ است و بعدا قرمز می‌شود. گونه معروف آن به نام بریونیا البا میوه سیاه رنگ دارد و یک‌پایه است.

جنس اکبالیوم

میوه این گیاه تخم مرغی شکل است و هنگام رسیدن بطور ناگهانی و سریع از دمگل جدا شده و در محل جدا شدن سوراخی در برون‌بر باقی می‌گذارد که از آن محتویات میوه با دانه‌ها با فشار به خارج پراکنده می‌شود. گونه معروف این جنس خیار خر یا اکبالیوم الاتریوم است که خاصیت مسهلی دارد.

گونه های خانواده Cucurbitaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Cranberry Gourd
Cucurbitaceae
Wax Gourd
Cucurbitaceae
White Bryony
Cucurbitaceae
Red Bryony
Cucurbitaceae
Water Melon
Cucurbitaceae
Ivy Gourd
Cucurbitaceae
Gherkin
Cucurbitaceae
Melon
Cucurbitaceae
Wild Melon
Cucurbitaceae
Cantaloupe Melon
Cucurbitaceae
Orange Melon
Cucurbitaceae
Pickling Melon
Cucurbitaceae
Serpent Melon
Cucurbitaceae
Honeydew Melon
Cucurbitaceae
Snap Melon
Cucurbitaceae
Horned Cucumber
Cucurbitaceae
Cucumber
Cucurbitaceae
Cushaw Pumpkin
Cucurbitaceae
Malabar Gourd
Cucurbitaceae
Buffalo Gourd
Cucurbitaceae
Winter Squash
Cucurbitaceae
Squash
Cucurbitaceae
Pumpkin
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Achoccha
Cucurbitaceae
Squirting Cucumber
Cucurbitaceae
Wild Cucumber
Cucurbitaceae
Sweet Tea Vine
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Bottle Gourd
Cucurbitaceae
Bigroot
Cucurbitaceae
Chilicothe
Cucurbitaceae
Bur Cucumber
Cucurbitaceae
Red Hailstone
Cucurbitaceae
Snake Gourd
Cucurbitaceae
Chinese Cucumber
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Japanese Snake Gourd
Cucurbitaceae