تیره زرشک (Berberidaceae)

فرم کلی تیره Berberidaceaeدرختچه ای یا علفی. خشکی پسند یا شورپسند. معمولاً هتروفیل (برگ های شاخه های بزرگ اغلب خاردار یا تغییرشکل یافته به خار، یا غیرهتروفیل. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، کوچک یا بزرگ، متناوب، مارپیچی، پهن، یا روغنی، یا تغییر یافته به خار (بخصوص روی شاخه های بزرگ)، دارای دمبرگ، بدون غلاف، ساده یا مرکب، یا ساده و مرکب، در صورت مرکب بودن تک برگچه ای. پهنک برگ درصورت ساده بودن به شکل بریده بریده یا یکپارچه، معمولاً پوشیده از خارهای بسیار، دارای رگبرگ های پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار (معمولاً تیغ دار).

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهد دار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدله تا نیمه گرمسیری. پراکنش در نواحی معتدل شمالی، کوهستان های نواحی گرمسیری و جنوب آمریکا.

طبقه بندی  خانواده Berberidaceae زیر رده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۵۷۵ گونه است.

 گونه های خانواده Berberidaceaeدر شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Salmon Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Chitra
Berberidaceae
Berberidaceae
Magellan Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Allegheny Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Darwin’s Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Colorado Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Korean Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Japanese Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Papoose Root
Berberidaceae
Papoose Root
Berberidaceae
Umbrella Leaf
Berberidaceae
Berberidaceae
Umbrella Leaf
Berberidaceae
Berberidaceae
Barrenwort
Berberidaceae
Korean Epimedium
Berberidaceae
Berberidaceae
Twinleaf
Berberidaceae
Berberidaceae
Rakaf
Berberidaceae
Berberidaceae
Oregon Grape
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Mahonia
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Mexican Barberry
Berberidaceae
Mexican Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Oregon Grape
Berberidaceae
Berberidaceae
California Barberry
Berberidaceae
Dwarf Barberry
Berberidaceae
Creeping Oregon Grape
Berberidaceae
Texas Mahonia
Berberidaceae
Mexican Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Sacred Bamboo
Berberidaceae