تیره گل جالیز(Orobanchaceae)

فرم کلی تیره Orobanchaceae: گیاهانی علفی بدون کلروفیل. برگ ها بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. برگ ها آبدار یا غیرآبدار؛ انگلی. انگل روی ریشه گیاهان میزبان. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ بدون برگ ها متراکم قابل رؤیت؛ معمولاً ریزوم دار یا غده ای. خشکی زی. برگ ها کوچک؛ متناوب؛ مارپیچی؛ بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک […]