تیره Convallariaceae

فرم کلی تیره Convallariaceae:  گیاهانی علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان در ناحیه میانگره ها غیرشکننده و مقاوم. ریزوم دار یا غده ای. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دارای دمبرگ یا بی دمبرگ؛ پوشش دار؛ […]