تیره قیچ،تیره اسفند(Zygophyllaceae)

فرم کلی تیره Zygophyllaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ رزین دار یا غیررزینی؛ آبدار یا غیرآبدار. گیاهانی علفی بصورت یکساله یا چندساله. خشکی زی. برگ ها متقابل یا متناوب؛ علفی یا گوشتی یا چرمی یا تغییر یافته به خار؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ مرکب یا ساده؛ تک برگچه ای یا دوبرگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند. پهنک برگ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ خار مانند یا فلس مانند یا برگ مانند؛ پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. X=6, 8-13(+) .

طبقه بندی خانواده Zygophyllaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Zygophyllales .

این خانواده دارای ۲۳۵ گونه است.

Larrea tridentata

گونه های خانواده Zygophyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Creosote Bush
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae
Syrian Rue
Zygophyllaceae
Caltrop
Zygophyllaceae
Syrian Bean Caper
Zygophyllaceae

تیره Zosteraceae

فرم کلی تیره Zosteraceaeگیاهان علفی و آبزی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای ریزوم. آبدوست، دریایی، ریشه دار. برگ ها غوطه ور در روی آب. برگ ها متناوب، با آرایش دو ردیفه، پهن، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار. دارای فلس های محوری. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه یا دو پایه. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: مناطق یخبندان تا گرمسیری. گسترش وسیع در نواحی ساحلی. X=6, 10 .

طبقه بندی خانواده Zosteraceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۱۸ گونه است.

Zostera marina

گونه های خانواده Zosteraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Surf Grass
Zosteraceae
Sea Grass
Zosteraceae
Eel Grass
Zosteraceae

تیره زنجبیل(Zingiberaceae)

فرم کلی تیره Zingiberaceaeگیاهانی علفی؛ دارای اسانس. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. مستقل یا اپی فیت. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز؛ متناوب؛ دوردیفه؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ پوشش دار. برگ ها معمولاً فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا کشیده یا نیزه ای یا تخم مرغی شکل؛ با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان.

جغرافیا: نواحی گرمسیری. X=(9-)12(-26) .

طبقه بندی خانواده Zingiberaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Zingiberales .

این خانواده دارای حدود ۷۰۰ گونه است.

Hedychium coronarium

گونه هایخانواده Zingiberaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Zingiberaceae
Butterfly Ginger
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae

تیره Zannichelliaceae

فرم کلی تیره Zannichelliaceaeگیاهانی علفی و آبزی. گیاهانی با رشد عادی یا بسیار عجیب، گاهی اوقات رشته ای. چندساله. فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبزی، غیردریایی، دارای ریشه. برگ ها غوطه ور در زیر آب. برگ ها متناوب تا تقریباً متقابل، مارپیچی (Zannichellia )، معمولاً بریده بریده، بدون دمبرگ، پوشش دار یا پوشش دار و غیرپوششی. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار. دارای فلس های جانبی.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی (معمولاً)، یا دارای وظیفه نرینگی یا دارای وظیفه مادینگی. گیاهانی تک پایه (معمولاً) یا دوپایه. گل های نر فاقد مادگی. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: نواحی بسیار سرد تا گرمسیری. عدم حضور از اروپا-آسیای مرکزی، آفریقای مرکزی و شمال شرق آمریکای جنوبی. X= 6-8 .

طبقه بندی خانواده Zannichelliaceaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۶ گونه است.

Zannichellia palustris

گونه های خانواده Zannichelliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Horned Pondweed
Zannichelliaceae

 

تیره Xyridaceae

فرم کلی تیره Xyridaceaeگیاهانی علفی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه؛ ریزوم دار. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب، با آرایش مارپیچی یا دوردیفه، پهن یا حلقوی؛ علفی یا چرمی؛ بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: پراکنش وسیع در نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. شمال و جنوب آمریکا، آسیا، آفریقا و استرالیا. X= 9, 13, 17 .

طبقه بندی خانواده Xyridaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این خانواده دارای حدود ۲۷۰ گونه است .

Xyris caroliniana

گونه های خانواده Xyridaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Carolina Yelloweyed Grass
Xyridaceae

تیره Xanthorrhoeaceae

فرم کلی تیره Xanthorrhoeaceaeگیاهانی درختچه ای؛ رزین دار. دارای برگ های متراکم اولیه یا دارای برگ های متراکم انتهایی؛ ریزوم دار یا غده ای. مستقل. شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی؛ چرمی؛ بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی.

جغرافیا: بومی استرالیا. نواحی معتدل تا گرمسیری. X=22 .

طبقه بندی خانواده Xanthorrhoeaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۶۶ گونه و تنها یک جنس Xanthorrhoea است.

Xanthorrhoea australis

گونه های خانواده Xanthorrhoeaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Grasstree
Xanthorrhoeaceae

 

تیره Winteraceae

فرم کلی تیره Winteraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ دارای اسانس. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدل تا گرمسیری. مالزی تا اقیانوس آرام، شرق استرالیا، نیوزیلند، آمریکای جنوبی و مرکزی. X=13, 43 .

طبقه بندی خانواده Winteraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Canellales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

 Drimys lanceolata

گونه های خانواده Winteraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Brush Pepperbush
Winteraceae
Mountain Pepper
Winteraceae
Winter’s Bark
Winteraceae
Heropito
Winteraceae

 

 

تیره انگور(Vitaceae)

گیاهان تیره مو معمولاً به صورت درختچه های بالا رونده ولی در بین آنها انواع علفی و یا گیاهانی با ساقه راست و حتی به صورت درخت نیز می توان مشاهده نمود. مجموعاً شامل ۱۲ جنس و تقریباً ۷۰۰ گونه می باشد که عموماً در مناطق معتدله و گرم کره زمین پراکندگی دارند. این گیاهان اغلب دارای پیچک می باشند و وجود پیچک نیز باعث سهولت اتصال آنها به درختان مجاور و بالا رفتن از تکیه گاهها می شود برگهای آنها به اشکال مختلف ساده یا مرکب از برگچه های شانه ای و یا برگچه های منتهی به یک نقطه است.

انگور، میوه نرم‌پوست و  شیره داری است که از درخت انگور به عمل می‌آید. درخت انگور، مو (تلفظ: مُؤ) نامیده می‌شود. مو یکی از قدیمی‌ترین گیاهانی است که انسان کاشتن آن را آموخت. در کتاب‌های دینی کهن و در بسیاری از اسطوره‌ها و سروده‌های ملل نام انگور و موستان بسیار آمده‌است. انگور در تمام مناطق معتدل جهان می‌روید. بیش از ۲۰ هزار نوع انگور در سراسر جهان می‌روید.

برخی از انواع انگور که در ایران کشت می‌شوند عبارتند از: کندری، شاهرودی (قرمز یا زمستانی)، یاقوتی قرمز، یاقوتی سفید، فخری، عسگری، مهدی خانی، بی دانه، بی دانه قرمز، مهره، شانی، ریش بابا، کشمشی یا سلطانی، روچه قرمز، روچه سفید، سنگک، امیری، لعل، حاجی عباسی، چشم گاوی، قندهاری، مایه میش، غلامی، شست عروس چیرکینک بستک، صاحبی، نباتی، شاهانی، یزدانی، مراغه‌ای، خلیلی، گوهر، لعل حسینی، دم خروسی، رازقی شیرازی، الوان، شصت عروسان، نارا، مادر و بچه، مسکه، گزنه‌ای، ملائی، مثقالی، ورچه‌ای، ابی، الفی سیاه، لوغن، شاماما، خیراندیش، سنگونک، علنی، رویال سبز، والنسیا، دیشویی، سرخ خلیلی.

Ampelopsis brevipedunculata

 

گونه های خانواده Vitaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Pepper Vine
Vitaceae
Porcelain Berry
Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Virginia Creeper
Vitaceae
Boston Ivy
Vitaceae
Vitaceae
Bush Grape
Vitaceae
Summer Grape
Vitaceae
Summer Grape
Vitaceae
Amur River Grape
Vitaceae
Canyon Grape
Vitaceae
Graybark Grape
Vitaceae
Grape
Vitaceae
Spanish Grape
Vitaceae
California Grape
Vitaceae
Sweet Winter Grape
Vitaceae
Currant Grape
Vitaceae
Crimson Glory Vine
Vitaceae
Frost Grape
Vitaceae
Spiny Vitis
Vitaceae
Vitaceae
Valley Grape
Vitaceae
Northern Fox Grape
Vitaceae
Vitaceae
Grape
Vitaceae
Post-Oak Grape
Vitaceae
Sweet Mountain Grape
Vitaceae
Bird Grape
Vitaceae
Mustang Grape
Vitaceae
Red Grape
Vitaceae
Vitaceae
Riverbank Grape
Vitaceae
Vitaceae
Muscadine Grape
Vitaceae
Sand Grape
Vitaceae
Grape
Vitaceae
Vitaceae
Grape
Vitaceae
Frost Grape
Vitaceae
Bush Grape
Vitaceae

تیره Viscaceae

 

فرم کلی تیره Viscaceaeگیاهانی کلروفیل دار ولی انگل درختچه ها. برگ ها بخوبی توسعه یافته تا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی بی ریشه؛ انگل ناقص. انگل روی بخش های هوایی گیاه میزبان. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متقابل؛ علفی یا چرمی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

~  Santalaceae

گونه های این خانواده در تیره  ~  Santalaceae قرار گرفته اند.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10-14 .

طبقه بندی خانواده Viscaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Santalales .

این خانواده دارای ۴۵۰ گونه است.

Phoradendron leucarpum

گونه هایخانواده Viscaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
False Mistletoe
Viscaceae
Mistletoe
Viscaceae

 

تیره بنفشه (Violaceae)

گیاهان این تیره  معمولاً علفی و فقط دارای نمونه های معدودی به صورت بوته های چوبی می باشند در بین انواعی از آنها که در نواحی استوایی می رویند نمونه های درختچه مانند و ندرتاً به صورت درخت یافت می گردد. تعداد زیادی از آنها که تقریباً به نصف کلی گونه ها می رسد از Viola ها تشکیل می یابد فراوانی آنها بیشتر در نواحی معتدله کره شمالی است بطوریکه فقط معدودی از آنها در نیمکره جنوبی یافت می گردند.

بنفشه به‌طور طبیعی درشمال ایران می‌روید، ولی با توجه به این که امروزه به عنوان یک گل زینتی در باغچه‌ها کاشته می‌شود، می‌توان آن را دراکثر نقاط ایران مشاهده نمود. به بنفشه گل زیر برف می‌گویند. زیرا آن را در زمستان می‌کارند.

Melicytus ramiflorus

گونه های خانواده Violaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tree Violet
Violaceae
Whitey Wood
Violaceae
Violaceae
Western Dog Violet
Violaceae
Twoflower Violet
Violaceae
Violaceae
Canada Violet
Violaceae
Dog Violet
Violaceae
Violaceae
Horned Violet
Violaceae
Marsh Blue Violet
Violaceae
Violaceae
Dwarf Marsh Violet
Violaceae
Violaceae
Stream Violet
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Labrador Violet
Violaceae
Alaska Violet
Violaceae
Manchurian Violet
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Sweet Violet
Violaceae
Palmate Violet
Violaceae
Violaceae
Bird’s Foot Violet
Violaceae
Grass Pansy
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Wood Violet
Violaceae
Redwood Violet
Violaceae
Wooly Blue Violet
Violaceae
Violaceae
Heartsease
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Pansy
Violaceae
Chinese Violet
Violaceae