تیره Zosteraceae

فرم کلی تیره Zosteraceaeگیاهان علفی و آبزی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای ریزوم. آبدوست، دریایی، ریشه دار. برگ ها غوطه ور در روی آب. برگ ها متناوب، با آرایش دو ردیفه، پهن، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار. دارای فلس های محوری. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه یا دو پایه. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: مناطق یخبندان تا گرمسیری. گسترش وسیع در نواحی ساحلی. X=6, 10 .

طبقه بندی خانواده Zosteraceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۱۸ گونه است.

Zostera marina

گونه های خانواده Zosteraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Surf Grass
Zosteraceae
Sea Grass
Zosteraceae
Eel Grass
Zosteraceae

تیره ستاره مردابی، تیره سه کوله خیز (Trapaceae)

فرم کلی تیره Trapaceaeگیاهانی علفی. یکساله. آبدوست؛ ریشه دار یا غوطه ور روی آب. برگ ها غوطه ور روی آب یا زیر آب. برگ ها متناوب یا متقابل تا چرخشی؛ برگ های هوایی دارای دمبرگ طویل؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها کوچک و زوداُفت.

این تیره تک جنسی است با یک گونه در ایران به نام سه کنجه خیر، سه کوله خیز (Trapa natans L.) که گیاهی است آبزی و بیشترین تراکم و رویشگاه آن در شمال ایران بندر انزلی است. این گیاه محل زندگی پرندگان است و اکثر پرندگان مهاجر بر روی برگهای آن تخم گذاری و تولید مثل می کنند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. مناطق گرمسیر اروپا-آسیا، مالزی و آفریقا. X=18 or 24 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۱۸ یا ۲۴ است.

طبقه بندی خانواده Trapaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Myrtales .

این خانواده دارای ۳۰ گونه و تنها یک جنس Trapa است.

 

Trapa incisa

گونه های خانواده Trapaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ling
Trapaceae
Trapaceae
Trapaceae
Water Chestnut
Trapaceae

تیره سیب زمینی(Solanaceae)

فرم کلی تیره Solanaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ رزین دار یا غیررزینی. اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب، یا متناوب تا متقابل؛ علفی یا چرمی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ معطر یا بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند یا سه برگچه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

گل‌آذین بیشتر به‌صورت گرزن و گاهى منفرد است. گل‌ها دو جنسی، منظّم یا نامنظّم و شامل ۵ کاسبرگ آزاد یا پیوسته، ۵ گلبرگ پیوسته، ۵ پرچم (و به‌ندرت ۲ یا ۴ عدد) که بساک آنها به هم نزدیک شده و دو برچهٔ پیوسته است. تخمک‌ها به تعداد زیاد، تمکّن محورى و میوهٔ آنها سته یا کپسول است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یکپایه یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. دارای گوناگونی زیادی در آمریکای مرکزی و جنوبی.X=7-12(+) .

طبقه بندی خانواده Solanaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Solanales .

این خانواده دارای ۲۰۰۰ گونه (یا بیشتر) است.

سیب‌زمینی گیاهی است از تیرهٔ سیب زمینیان که دارای برگ‌های مرکب و بریده و گل‌های سفید یا بنفش است. میوهٔ آن کوچک، کروی، قرمز، سته و سمی است.این گیاه دارای رقمهای مختلف است که آن‌ها را به زودرس، دیررس و میانه‌رس تقسیم می‌کند و برحسب استفاده این گیاه به سیب‌زمینی خوراکی، علوفه‌ای و صنعتی (جهت استفاده الکل یا نشاسته یا قند) تقسیم می‌شود.

Solanum tuberosum

گونه های خانواده Solanaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Belladonna
Solanaceae
Deadly Nightshade
Solanaceae
Sweet Pepper
Solanaceae
Locoto
Solanaceae
Tabasco Pepper
Solanaceae
Tree Pepper
Solanaceae
Greenleaf Five Eyes
Solanaceae
Tree Tomato
Solanaceae
Casana
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Downy Thorn Apple
Solanaceae
Thorn Apple
Solanaceae
Oak Leaf Datura
Solanaceae
Thorn Apple
Solanaceae
Pichi
Solanaceae
White Henbane
Solanaceae
Solanaceae
Henbane
Solanaceae
Solanaceae
Wolfberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Box Thorn
Solanaceae
Solanaceae
Christmas Berry
Solanaceae
Chinese Boxthorn
Solanaceae
Solanaceae
Desert Thorn
Solanaceae
Pale Wolfberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Squawthorn
Solanaceae
Tomato
Solanaceae
Solanaceae
Currant Tomato
Solanaceae
Mandrake
Solanaceae
Shoo Fly
Solanaceae
Tobacco
Solanaceae
Tree Tobacco
Solanaceae
Wild Tobacco
Solanaceae
Tobacco
Solanaceae
Solanaceae
Sharp-Leaf Ground Cherry
Solanaceae
Winter Cherry
Solanaceae
Winter Cherry
Solanaceae
Cutleaf Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Clammy Ground Cherry
Solanaceae
Tomatillo
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Bladder Ground Cherry
Solanaceae
Sunberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Goldenberry
Solanaceae
Wild Tomatillo
Solanaceae
Strawberry Tomato
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Prairie Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Virginia Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Sticky Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Scopolia
Solanaceae
Solanaceae
Mock Tomato
Solanaceae
Ajanhuiri
Solanaceae
American Nightshade
Solanaceae
Andigena
Solanaceae
Kangaroo Apple
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Horse Nettle
Solanaceae
Chaucha
Solanaceae
Rucki
Solanaceae
Bittersweet
Solanaceae
Wild Potato
Solanaceae
Colorado Wild Potato
Solanaceae
Rucki
Solanaceae
Solanaceae
Kangaroo Apple
Solanaceae
Mountain Kangaroo Apple
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Aubergine
Solanaceae
Pepino
Solanaceae
Black Nightshade
Solanaceae
Phureja
Solanaceae
Solanaceae
Sunberry
Solanaceae
Solanaceae
Garden Huckleberry
Solanaceae
Qing Qi.
Solanaceae
Oondoroo
Solanaceae
Sticky Nightshade
Solanaceae
Pitiquiña
Solanaceae
Limeña
Solanaceae
Cutleaf Nightshade
Solanaceae
Potato
Solanaceae
Green Kangaroo Apple
Solanaceae
Ashwagandha
Solanaceae

تیره آلاله(Ranunculaceae)

فرم کلی تیره Ranunculaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ فاقد اسانس. یکساله تا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا غده ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا آبدوست. گیاهان آبدوست دارای ریشه. برگ ها شناور روی آب. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ پوششی. فاقد عطر مشخص یا بدبو؛ ساده یا مرکب؛ سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. دارای گل های شهددار یا فاقد آنها. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا باد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری.

طبقه بندی خانواده Ranunculaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۱۵۰۰ گونه  است.

Aconitum chinense

گونه های خانواده Ranunculaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ranunculaceae
Japanese Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Monk’s Hood
Ranunculaceae
Bei Wu Tou
Ranunculaceae
Wolfsbane
Ranunculaceae
Wolfbane
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Baneberry
Ranunculaceae
Red Baneberry
Ranunculaceae
Herb Christopher
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Canadian Anemone
Ranunculaceae
Candle Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wood Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wind Flower
Ranunculaceae
Cao Yu Mei
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tall Thimbleweed
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue-Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rocky Mountain Columbine
Ranunculaceae
Wild Columbine
Ranunculaceae
Fan Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Xing An Sheng Ma
Ranunculaceae
Foetid Bugbane
Ranunculaceae
Komarov’s Bugbane
Ranunculaceae
Black Cohosh
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wei Ling Xian
Ranunculaceae
Rock Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Hairy Clematis
Ranunculaceae
Fragrant Virgin’s Bower
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Sennin-So
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Traveller’s Joy
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Huang Lian
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Yun Lian
Ranunculaceae
Goldthread
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Giant Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Red Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Zalil
Ranunculaceae
Stavesacre
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Stinking Hellebore
Ranunculaceae
Black Hellebore
Ranunculaceae
Green Hellebore
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
Hepatica
Ranunculaceae
Goldenseal
Ranunculaceae
Wild Fennel
Ranunculaceae
Love-In-A-Mist
Ranunculaceae
Yellow Fennel Flower
Ranunculaceae
Black Cumin
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Bai Tou Weng
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Meadow Buttercup
Ranunculaceae
Water Crowfoot
Ranunculaceae
Corn Buttercup
Ranunculaceae
Bulbous Buttercup
Ranunculaceae
California Buttercup
Ranunculaceae
Hui Hui Suan
Ranunculaceae
Lesser Celandine
Ranunculaceae
Lesser Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Graceful Buttercup
Ranunculaceae
Mao Gen
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rough-Seed Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Western Buttercup
Ranunculaceae
Buttercup
Ranunculaceae
Pennsylvania Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Creeping Buttercup
Ranunculaceae
Creeping Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Celery-Leaved Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tian Kui
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Lesser Meadow Rue
Ranunculaceae
Meadowrue
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue Anemone
Ranunculaceae
Globeflower
Ranunculaceae
Yellowroot
Ranunculaceae

تیره Potamogetonaceae

فرم کلی تیره Potamogetonaceaeگیاهانی آبزی. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست؛ ریشه دار. برگ ها غوطه ور روی آب یا زیر آب. برگ ها در اندازه های کوچک یا متوسط؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا کشیده یا تخم مرغی شکل؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پنجه ای تا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد یا پرندگان

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=13-15 .

طبقه بندی خانواده Potamogetonaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .

این خانواده دارای حدود ۱۰۰ گونه  است.

Potamogeton pectinatus

گونه های خانواده Potamogetonaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Potamogetonaceae
Curly Pondweed
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Broad-Leaved Pondweed
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae
Fennel-Leaved Pondweed
Potamogetonaceae
Potamogetonaceae

تیره خرفه (Portulacaceae)

تیرهٔ خرفه خانوادهٔ نسبتاً کوچکى است که به‌طور عمده یک‌ساله، علفى یا درختچه‌اى و غالباً گوشتى و داراى انشعابات فراوان بر روى سطح زمین هستند. برگ‌هاى آنها متناوب یا متقابل، ساده داراى گوشواره‌ است. گل‌آذین به‌صورت‌هاى مختلف، گل‌ها دوجنسی، منظّم، شامل ۲ یا به‌ندرت ۳ کاسبرگ جدا یا پیوسته، ۳ تا ۱۲ و معمولاً ۴ تا ۶ گلبرگ جدا یا پیوسته، ۳ تا تعداد بیشترى پرچم، ۲ تا ۳ برچه به‌هم پیوسته، یک تخمک و یا به تعداد بیشتر، با تمکن قاعده‌اى یا مرکزى آزاد و میوهٔ آنها کپسول است.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=4-42 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Portulacaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۵۸۰ گونه است.

Portulaca retusa

گونه های خانواده Portulacaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Portulacaceae
Redmaids
Portulacaceae
Redmaids
Portulacaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Bering Sea Spring Beauty
Portulacaceae
Broad-Leaved Spring Beauty
Portulacaceae
Lanceleaf Spring Beauty
Portulacaceae
Alpine Spring Beauty
Portulacaceae
Miner’s Lettuce
Portulacaceae
Portulacaceae
Pink Purslane
Portulacaceae
Tuberous Spring Beauty
Portulacaceae
Great Basin Spring Beauty
Portulacaceae
Spring Beauty
Portulacaceae
Portulacaceae
Columbian Bitterroot
Portulacaceae
Pigmy Bitterroot
Portulacaceae
Bitter-Root
Portulacaceae
Water Blinks
Portulacaceae
Pale Spring Beauty
Portulacaceae
Rose Moss
Portulacaceae
Green Purslane
Portulacaceae
Golden Purslane
Portulacaceae
Portulacaceae
Orange Flameflower
Portulacaceae

تیره Polemoniaceae

فرم کلی تیره Polemoniaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی. یکساله تا چندساله؛ بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. برگ ها متناوب یا متقابل یا چرخشی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

این تیره از لحاظ داشتن تخمدان سه برچه ای و وضع رافه تخمک با تیره های هیدروفیلاسه و بورژانیاسه تقاوت دارد. پله مونیاسه ها بیشتر در سرزمینهای خارج از نواحی گرمسیری بویژه در غرب امریکای شمالی انتشار درند. این گیاهان علفی، گاهی بالا رونده و یا خرنده و دارای برگهائی فاقد گوشوارک اند گلها منظم غالباً مجتمع در گل آذینهای گرزن دارای کاسه و جام و پرچم پنج پر و مادگی سه پر هستند تخمدان آنها سه خانه ای دارای یک خامه منفرد و محتوی تخمکهای فراوان واقع بر جفت محوری است. تخمک ها آناتروپ هستند و اگر تعدادشان کم باشد.
سفت آنها در جهت بالا قرار دارد. میوه کپسول و دانه دارای آلبومن و جنین سبز رنگ است تیره پله مونیاسه دارای جنسهای زینتی مانند Phlox ، Gilia , Polemonium و غیره است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی یخبندان تا نیمه گرمسیری. همه جازی بجز آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا، استرالیا و شرق آمریکای جنوبی. X=6, 7, 8, 9 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Polemoniaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۳۰۰ گونه است.

Ipomopsis aggregata

گونه های خانواده Polemoniaceae  درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Skyrocket
Polemoniaceae
Polemoniaceae
Skunk Weed
Polemoniaceae
Garden Phlox
Polemoniaceae
Jacob’s Ladder
Polemoniaceae
Abcess Root
Polemoniaceae

تیره بار هنگ (Plantaginaceae)

فرم کلی تیره Plantaginaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ آبدار یا غیرآبدار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه، یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ خطی یا نیزه ای یا یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه ی ماده، یا یکپایه. گرده افشانی توسط باد، یا توسط باد و حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=4-12(+) .

طبقه بندی خانواده Plantaginaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۲۷۰ گونه است.

Plantago Psyllium (اسفرزه):

گیاهی علفی ، یکساله به ارتفاع ۱۰تا۳۵ سانتیمتر که به حالت وحشی در نواحی مختلف مختلف مدینترانه ،شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا منجمله ایران می روید.از مشخصات آن این است که برگ هایی باریک ،دراز ، نوک تیز و مجتمع به وضع متقابل یا سه تایی بر روی ساقه دارد.گل های آن به صورت سنبله هاییبر روی پایه بلند ظاهر می گردد، دارای براکته های باریک در قاعده گل آذین اند.میوه اش پوشینه شکوفا دو خانه است. این گیاه و دو گونه دیگر آن به نام های P.cynops L. P.indica L. , P.ramosa از نظر درمانی به مصارف مشابه می رسند. مخلوط دانه این گیاهان ،در بازرکانی تحت عنوان اسفرزه در معرض استفاده قرار می گیرد. خواص درمانی :از دانه گیاهان مذکور در رفع یبوست های مقاوم ،اسهال های ساده ، درد های ناشی از التهاب کلیه و مثانه و همچنین در خون آمدن از ریه استفاده به عمل می آید.

.Plantago coronopus L:

گیاهی است یکساله یا دو ساله که اغلب در ماسه زار ها ودشت های سواحل دریاها ،اراضی دارای شوره و نواحی گرم می روید.از مشخصات آن این است که برگ های آن در قاعده ساقه واقع است و پهنک آن نیز عموما باریک ،دراز و منقسم به تقسیمات عمیق یا دندانه دار می باشد.گل های آن مجموعا سنبله های باریک ودرازی به وجود می آورند که هر یک بر روی پایه بلندی منتهی به ناحیه یقه، واقع است.میوه آن کوچک ، محتوی ۳تا۵ دانه قهوه ای است. خواص درمانی : کلیه قسمت های گیاه اثر مدر دارد . از دانه اش نوعی کولیر ،جهت رفع ورم چشم تهیه می شود.

.Plantago major L:

نام‌های‌ رایج‌: بارتنگ‌، بارهنگ‌ کبیر، لسان‌ الحمل‌، لسان‌ الحمل‌کبیر، رماج‌ولک‌، چرغول‌. بارهنگ گیاهی است پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی کرکپوش با بن و ریشه‌ای کوتاه است. سابقه آن به طول ۷۰-۱۰ سانتی متر، متعدد ایستاده یا خیزان، فاقد شیار، مساوی یا کمی بلندتر از برگ‌ها است. برگ‌های آن تماماً طوقه‌ای، تخم مرغی پهن با ۹-۳ رگبرگ قوی و برجسته، کامل یا در حاشیه سینوسی، بی کرک یا کرکپوش، دارای دمبرگ نسبتاً بلند. گل‌ها سبز متمایل به قهوه‌ای، کوچک مجتمع در خوشه‌های دراز استوانه‌ای. موسم گلدهی گیاه اردیبهشت تا شهریورماه است. دانه‌های این گیاه تیره رنگ، کوچک و تخم مرغی شکل و در میوه‌ای پوستینه که به صورت کپسول تخم مرغی بوده و دارای ۲ خانه و محتوی ۸-۴ دانه‌است قرار دارند. دانه‌ها را از اواسط فصل بهار به بعد جمع آوری می‌نمایند ترکیبات شیمیایی: برگ‌ و ریشه‌ بارهنگ‌ کبیر دارای‌ موسیلاژ، صمغ‌، اسیدهای‌ آلی‌، تانن‌، انورتین‌،امولسیون‌ و گلوکوزیدی‌ به‌نام‌ اوکوبین‌، دیاستاز، هتروزید، مواد رنگی‌، ساکارز (درتخم‌)، پکتین‌، اسید سیتریک‌، ساپوزید (در برگ‌) و در خاکستر آن‌ املاح‌ مختلف‌سدیم‌، منیزیم‌، پتاسیم‌ به‌طور فراوان‌ موجود است‌.دانه بارهنگ دارای چربی، صمغ، موسیلاژ، ترکیبات گلوکزیدی است. قسمت‌ مورد استفاده‌ بارهنگ‌ برگهای‌ خشک‌ شده‌ و بندرت‌ تازه‌، دانه‌ و ریشه‌آن‌ است‌. برگهای‌ آن‌ در بهار تا پیش‌ از زمان‌ گل دادن‌ جمع‌آوری‌ می‌شود و به‌سرعت‌در آفتاب‌ در ۴۰ تا ۵۰ درجه‌ سانتیگراد باید خشکانده‌ شود. محل رویش گیاه بارهنگ در منطقه وسیعی از دو قاره اروپا و آسیا و همچنین شمال آفریقا و آمریکای شمالی می‌روید. در ایران تقریباً در تمام نقاط می‌روید. خواص‌ درمانی ‌: طبع‌ بارهنگ‌ سرد و خشک‌ است‌. بارهنگ‌ کبیر دارای‌ خواص‌ قابض‌، تب‌بر، تونیک‌، نرم‌کننده‌، تصفیه‌کننده‌خون‌، ضد اسهال‌، محرک‌، معرق‌، مدر، ضد رماتیسم‌ و ضد اسهال‌ خونی‌، ضدالتهاب‌ کلیه‌ و مثانه‌، و ضد باکتری‌ است‌. بارهنگ‌ کبیر در موارد خونرویهای‌ ریوی‌، وجود خون‌ در اخلاط‌، عفونتهای‌مجاری‌ تنفسی‌، التهابات‌ چشمی‌، بیماریهای‌ کبدی‌، زردی‌، استفراغ‌، رفع‌ناراحتی‌های‌ آسم‌ مرطوب‌ و برونشیتی‌، اسهال‌های‌ ساده‌ و خونی‌، ورم‌ مخاط‌دهان‌، درد دندان‌، التیام‌ زخم‌، کولیک‌، مالاریا، سوزاک‌، احساس‌ سوزش‌ در لوله‌مری‌، نزله‌ مجاری‌ ادرار و دستگاه‌ هضم‌، رفع‌ تحریکات‌ در نزله‌های‌ مزمن‌ برونشها استفاده‌ می‌گردد.

 

Plantago arenaria

گونه های خانواده  Plantaginaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Psyllium
Plantaginaceae
Plantaginaceae
French Psyllium
Plantaginaceae
Che Qian Zi
Plantaginaceae
Mexican Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Buck’s-Horn Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Ribwort Plantain
Plantaginaceae
Common Plantain
Plantaginaceae
Sea Plantain
Plantaginaceae
Hoary Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Blond Psyllium
Plantaginaceae
Fleawort
Plantaginaceae
Blackseed Plantain
Plantaginaceae

تیره شیرینه ،تیره گلی نازیان (Molluginaceae)

فرم کلی تیره Molluginaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای، غیر صمغ دار و فاقد شیره رنگی. گیاهانی غیر آبدار. یکساله یا چندساله. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب یا چرخشی، غیرپوشش دار. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا غیرگوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. به طور عمده در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری. X= 9 .

طبقه بندی خانواده Molluginaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای حدود ۱۰۰ گونه است.

Mollugo verticillata

گونه های خانواده Molluginaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Chickweed
Molluginaceae

تیره Leguminosae

فرم کلی تیره Leguminosaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی یا بالارونده؛ رزین دار یا غیررزینی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. یکساله، دوساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده یا انگلی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ در اندازه های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه؛ علفی یا چرمی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده؛ برگ های مرکب بصورت یک برگچه ای یا سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای یا دوبرگچه ای. کاسبرگ ها برآمده یا غیربرآمده. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها فلس مانند یا برگ مانند یا خارمانند؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی یخبندان، معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. همه جازی.

طبقه بندی خانواده Leguminosae:زیررده دولپه ای ها. راسته Fabales .

این خانواده دارای ۱۲۰۰۰ گونه است.

Acacia aneura

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Mulga Acacia
Leguminosae
Wiry Wattle
Leguminosae
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
Mimosa
Leguminosae
Green Wattle
Leguminosae
Sweet Acacia
Leguminosae
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
Blackwood
Leguminosae
Leguminosae
Kangaroo Thorn
Leguminosae
Queensland Silver Wattle
Leguminosae
Golden Wattle
Leguminosae
Swamp Wattle
Leguminosae
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
Coastal Wattle
Leguminosae
Prickly Moses
Leguminosae
Leguminosae
Mimosa
Leguminosae
Manna Tree
Leguminosae
Camel Thorn
Leguminosae
Lead Plant
Leguminosae
False Indigo
Leguminosae
Dwarf Indigobush
Leguminosae
Hog Peanut
Leguminosae
Leguminosae
Hog Peanut
Leguminosae
Kidney Vetch
Leguminosae
Ground Nut
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Peanut
Leguminosae
Rooibos
Leguminosae
Indian Milkvetch
Leguminosae
Persian Manna
Leguminosae
Swedish Coffee
Leguminosae
Leguminosae
Canadian Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Ground Plum
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Specklepod Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Milk Vetch
Leguminosae
Tragacanth
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Huang Qi
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Painted Milkvetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Milk Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
Plains Wild Indigo
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
White False Indigo
Leguminosae
Wild Indigo
Leguminosae
Mountain Ebony
Leguminosae
Mysore Thorn
Leguminosae
Bird Of Paradise
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Siberian Pea Tree
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Shag-Spine
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Pea Shrub
Leguminosae
Moreton Bay Chestnut
Leguminosae
Butterfly Pea
Leguminosae
Carob
Leguminosae
Redbud
Leguminosae
Chinese Redbud
Leguminosae
Western Redbud
Leguminosae
Judas Tree
Leguminosae
Golden Cassia
Leguminosae
Leguminosae
Chick Pea
Leguminosae
Leguminosae
Yellow Wood
Leguminosae
Bladder Senna
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Scorpion Senna
Leguminosae
Annual Scorpion Vetch
Leguminosae
Crown Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Broom
Leguminosae
Leguminosae
White Prairie Clover
Leguminosae
White Prairie Clover
Leguminosae
Leguminosae
Purple Prairie Clover
Leguminosae
Leguminosae
Prairie Mimosa
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Guang Jing Qian Cao
Leguminosae
Leguminosae
Coral Tree
Leguminosae
Cardinal Spear
Leguminosae
Dwarf Kaffirboom
Leguminosae
Leguminosae
Prickly Cardinal
Leguminosae
Leguminosae
Goat’s Rue
Leguminosae
Leguminosae
Spanish Gorse
Leguminosae
Dyer’s Greenweed
Leguminosae
Water Locust
Leguminosae
Caspian Locust
Leguminosae
Leguminosae
Korean Honey Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Honey Locust
Leguminosae
Soya Bean
Leguminosae
Wild Soya Bean
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Liquorice
Leguminosae
Liquorice
Leguminosae
American Liquorice
Leguminosae
Leguminosae
Gan Cao
Leguminosae
Soap Tree
Leguminosae
Kentucky Coffee Tree
Leguminosae
Salt Tree
Leguminosae
Coral Pea
Leguminosae
Alpine Sweetvetch
Leguminosae
Leguminosae
Sweet Vetch
Leguminosae
Liquorice Root
Leguminosae
Alpine French Honeysuckle
Leguminosae
Liquorice Root
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Indian Rush-Pea
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Indigo Bush
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Korean Lespedeza
Leguminosae
Common Lespedeza
Leguminosae
Hyacinth Bean
Leguminosae
Scotch Laburnum
Leguminosae
Laburnum
Leguminosae
Leguminosae
Yellow-Flowered Pea
Leguminosae
Chickling Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Beach Pea
Leguminosae
Beach Pea
Leguminosae
Perennial Sweet Pea
Leguminosae
Bitter Vetch
Leguminosae
Lord Anson’s Pea
Leguminosae
Cream Peavine
Leguminosae
Cyprus Vetch
Leguminosae
Sweet Pea
Leguminosae
Bush Vetchling
Leguminosae
Slenderstem Peavine
Leguminosae
Manystem Peavine
Leguminosae
Meadow Vetchling
Leguminosae
Leguminosae
Chickling Pea
Leguminosae
Earthnut Pea
Leguminosae
Lentil
Leguminosae
Leguminosae
Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Roundhead Lespedeza
Leguminosae
Chinese Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Lespedeza
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
Leguminosae
Greater Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
Asparagus Pea
Leguminosae
Greater Bird’s Foot Trefoil
Leguminosae
White Lupin
Leguminosae
Leguminosae
Blue Lupin
Leguminosae
Tree Lupin
Leguminosae
Leguminosae
Seashore Lupine
Leguminosae
Yellow Lupin
Leguminosae
Pearl Lupin
Leguminosae
Blue Lupine
Leguminosae
Sundial Lupine
Leguminosae
Big-Leaf Lupin
Leguminosae
Leguminosae
White Lupin
Leguminosae
Chinese Yellow Wood
Leguminosae
Moon Trefoil
Leguminosae
Black Medick
Leguminosae
Toothed Bur-Clover
Leguminosae
Alfalfa
Leguminosae
White Melilot
Leguminosae
Tall Melilot
Leguminosae
Leguminosae
Annual Yellow Sweetclover
Leguminosae
Melilot
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Ji Xue Teng
Leguminosae
Leguminosae
Sainfoin
Leguminosae
Rest Harrow
Leguminosae
Spiny Rest Harrow
Leguminosae
Serradella
Leguminosae
Crazy Weed
Leguminosae
Ahipa
Leguminosae
Jicama
Leguminosae
Woolly Parosella
Leguminosae
Common Dunebroom
Leguminosae
Leguminosae
Runner Bean
Leguminosae
Lima Bean
Leguminosae
French Bean
Leguminosae
Garden Pea
Leguminosae
Field Pea
Leguminosae
Wild Pea
Leguminosae
Sugar Pea
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Winged Bean
Leguminosae
Silverleaf Scurf Pea
Leguminosae
Leguminosae
Buckroot
Leguminosae
Leguminosae
Bu Gu Zhi
Leguminosae
Indian Breadroot
Leguminosae
Breadroot
Leguminosae
Culen
Leguminosae
Small Indian Breadroot
Leguminosae
Leguminosae
Large Leather Root
Leguminosae
Leguminosae
Roundleaf Leather Root
Leguminosae
Sampson’s Snakeroot
Leguminosae
Leguminosae
Slender Scurfy Pea
Leguminosae
Mealy Kudzu
Leguminosae
Kudzu Vine
Leguminosae
Tropical Kudzu
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Bristly Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
New Mexico Locust
Leguminosae
Black Locust
Leguminosae
Clammy Locust
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Wild Senna
Leguminosae
Stinking Cassia
Leguminosae
Colorado River Hemp
Leguminosae
Leguminosae
Ku Shen
Leguminosae
Japanese Pagoda Tree
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Mescal Bean
Leguminosae
Silky Sophora
Leguminosae
Kowhai
Leguminosae
Leguminosae
Spanish Broom
Leguminosae
Catgut
Leguminosae
Leguminosae
Piñole Clover
Leguminosae
Foothill Clover
Leguminosae
Cup Clover
Leguminosae
Branched Indian Clover
Leguminosae
Suckling Clover
Leguminosae
Springbank Clover
Leguminosae
Sour Clover
Leguminosae
Leguminosae
Pin-Point Clover
Leguminosae
Alsike Clover
Leguminosae
Crimson Clover
Leguminosae
Leguminosae
Bighead Clover
Leguminosae
Smallhead Clover
Leguminosae
Clammy Clover
Leguminosae
Birdsfoot Fenugreek
Leguminosae
Red Clover
Leguminosae
White Clover
Leguminosae
Subterranean Clover
Leguminosae
Tomcat Clover
Leguminosae
Whitetip Clover
Leguminosae
Sweet Trefoil
Leguminosae
Leguminosae
Fenugreek
Leguminosae
Leguminosae
Gorse
Leguminosae
Leguminosae
American Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
One-Flower Vetch
Leguminosae
Purple Vetch
Leguminosae
Tufted Vetch
Leguminosae
Bitter Vetch
Leguminosae
Horsebean
Leguminosae
Broad Bean
Leguminosae
Tick Bean
Leguminosae
Giant Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Hairy Tare
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Hard Vetch
Leguminosae
French Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Pea Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Winter Tares
Leguminosae
Winter Tares
Leguminosae
Bush Vetch
Leguminosae
Fine-Leaved Vetch
Leguminosae
Smooth Tare
Leguminosae
Leguminosae
Two-Leaf Vetch
Leguminosae
Leguminosae
Large Russian Vetch
Leguminosae
Jerusalem Pea
Leguminosae
Japanese Wisteria
Leguminosae
American Wisteria
Leguminosae
Leguminosae
Chinese Wisteria
Leguminosae
Silky Wisteria
Leguminosae
Leguminosae