تیره سنبل الطیب،تیره علف گربه (Valerianaceae)

فرم کلی تیره Valerianaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ اسانس دار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. گیاهان چندساله دارای ریزوم. خشکی پسند. برگ ها متقابل؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب، یا ساده و مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

میوه آنها به صورت فندقه ای است که گاهی در انتها به یک دسته تار ختم می شوند و محتوی دانه های بدون آلبومن می باشد.از نظر اختصاصات تشریحی وجود غده های ترشحی به شرح زیر در انواع این گیاهان قابل توجه است.
۱- غده های ترشحی واقع بر روی پایه ای مرکب از چند ردیف سلول و رأس چند سلولی.
۲- غده های داخلی یک سلولی که در لایه چوب پنبه یا در آندودرم تهیه جای دارند. گیاهان این تیره بیشتر در نواحی معتدله نیمکره شمالی مخصوصاً منطقه مدیترانه و آسیا می رویند ولی در قاره آمریکا بیشتر در نواحی واقع در نیمکره جنوبی مانند رشته جبال آندوشیلی پراکندگی دارد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی گرمسیر آفریقا، ماداگاسکار، استرالیا. X= (7-)9(-12) .

طبقه بندی خانواده Valerianaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

 Centranthus macrosiphon

گونه های خانواده Valerianaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Valerianaceae
Red Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Spikenard
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Tobacco Root
Valerianaceae
Marsh Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Indian Valerian
Valerianaceae
Tobacco Root
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
American Valerian
Valerianaceae
Valerianaceae
Mountain Valerian
Valerianaceae
Keeled-Fruited Cornsalad
Valerianaceae
Valerianaceae
Italian Corn Salad
Valerianaceae
Corn Salad
Valerianaceae
Beaked Cornsalad
Valerianaceae

تیره جعفری،تیر چتریان (Umbelliferae)

فرم کلی تیره Umbelliferaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ دارای اسانس یا فاقد اسانس؛ رزین دار یا فاقد رزین. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار؛ اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی پسند یا شورپسند. دارای برگ های متنوع یا فاقد آن. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب، یا متناوب و متقابل؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار. برگ ها معطر یا خوشبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ سپردار یا غیرسپردار؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت یکپارچه یا بریده بریده؛ پرمانند یا پنجه ای یا خاردار؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی نر یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی بخصوص نواحی معتدل شمالی.    = (۴-)۸–۱۱(-۱۲)

طبقه بندی خانواده Umbelliferaeزیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

 این خانواده دارای حدود ۲۸۵۰ گونه است.

Sium suave

گونه های خانواده Umbelliferae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Wild Spaniard
Umbelliferae
Speargrass
Umbelliferae
Umbelliferae
Ground Elder
Umbelliferae
Fool’s Parsley
Umbelliferae
Bishop’s Weed
Umbelliferae
Visnaga
Umbelliferae
Dill
Umbelliferae
Dong Dang Gui
Umbelliferae
Umbelliferae
Angelica
Umbelliferae
Purplestem Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Bai Zhi
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Kneeling Angelica
Umbelliferae
Giant Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Du Huo
Umbelliferae
Dang Gui
Umbelliferae
Wild Angelica
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Chervil
Umbelliferae
Cow Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Wild Celery
Umbelliferae
Celery
Umbelliferae
Celeriac
Umbelliferae
Leaf Celery
Umbelliferae
Umbelliferae
Sea Celery
Umbelliferae
Arracacha
Umbelliferae
Great Masterwort
Umbelliferae
Candy Carrot
Umbelliferae
Umbelliferae
Candy Carrot
Umbelliferae
Umbelliferae
Yareta
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Cutleaf Waterparsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Pig Nut
Umbelliferae
Umbelliferae
Black Caraway
Umbelliferae
Bei Chai Hu
Umbelliferae
Thorow-Wax
Umbelliferae
Shrubby Hare’s Ear
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Hare’s Ear
Umbelliferae
Caraway
Umbelliferae
Small Bur-Parsley
Umbelliferae
Gotu Kola
Umbelliferae
Turnip-Rooted Chervil
Umbelliferae
Sham
Umbelliferae
Umbelliferae
Cowbane
Umbelliferae
Umbelliferae
She Chuang Zi
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Pacific Hemlock-Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Hemlock
Umbelliferae
Pignut
Umbelliferae
Coriander
Umbelliferae
Rock Samphire
Umbelliferae
Honewort
Umbelliferae
Mitsuba
Umbelliferae
Cumin
Umbelliferae
Slender Celery
Umbelliferae
Plains Springparsley
Umbelliferae
Bulbous Springparsley
Umbelliferae
Fendler’s Springparsley
Umbelliferae
Globe Springparsley
Umbelliferae
Longstalk Spring Parsley
Umbelliferae
Mountain Spring Parsley
Umbelliferae
Sweetroot Spring Parsley
Umbelliferae
Widewing Springparsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Wild Carrot
Umbelliferae
Carrot
Umbelliferae
Rattlesnake Weed
Umbelliferae
Ammoniacum
Umbelliferae
Umbelliferae
Harbinger Of Spring
Umbelliferae
Button Snakeroot
Umbelliferae
Field Eryngo
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Sea Holly
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Button Eryngo
Umbelliferae
Asafoetida
Umbelliferae
Umbelliferae
Giant Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Asafoetida
Umbelliferae
Galbanum
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Musk Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fennel
Umbelliferae
Florence Fennel
Umbelliferae
Sweet Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Bei Sha Shen
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Downy Cow-Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Musk Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fennel
Umbelliferae
Florence Fennel
Umbelliferae
Sweet Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Bei Sha Shen
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Downy Cow-Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Cow Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Water Pennywort
Umbelliferae
Pennywort
Umbelliferae
Umbelliferae
Gladich
Umbelliferae
Laserwort
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Fang Feng
Umbelliferae
Lovage
Umbelliferae
Umbelliferae
Canadian Licorice Root
Umbelliferae
Fernleaf Licorice Root
Umbelliferae
Hulten’s Licorice Root
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Mountain Lovage
Umbelliferae
Porter’s Licorice Root
Umbelliferae
Scottish Lovage
Umbelliferae
Chuang Xiong
Umbelliferae
Chuan Xiong
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Fernleaf Biscuitroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Northern Biscuitroot
Umbelliferae
Desert Biscuitroot
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Biscuitroot
Umbelliferae
Bigseed Biscuitroot
Umbelliferae
Pestle Parsnip
Umbelliferae
Nineleaf Biscuitroot
Umbelliferae
Common Lomatium
Umbelliferae
Spignel
Umbelliferae
Carrot Tree
Umbelliferae
Wild Parsley
Umbelliferae
Sweet Cicely
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Umbelliferae
Meadow Parsley
Umbelliferae
Water Dropwort
Umbelliferae
Opopanax
Umbelliferae
Umbelliferae
Indian Potato
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Woolly Sweet-Cicely
Umbelliferae
Aniseroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Western Sweet-Cicely
Umbelliferae
Parsnip
Umbelliferae
Yampa
Umbelliferae
Squaw Potato
Umbelliferae
Parsley
Umbelliferae
Hamburg Parsley
Umbelliferae
Corn Caraway
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Hog’s Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Masterwort
Umbelliferae
Marsh Hog’s Fennel
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Aniseed
Umbelliferae
Umbelliferae
Greater Burnet Saxifrage
Umbelliferae
Burnet Saxifrage
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Black Snakeroot
Umbelliferae
Umbelliferae
Wood Sanicle
Umbelliferae
Maryland Sanicle
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Turkey Pea
Umbelliferae
Umbelliferae
Shepherd’s Needle
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Pepper Saxifrage
Umbelliferae
Bastard Stone-Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Water Parsnip
Umbelliferae
Umbelliferae
Skirret
Umbelliferae
Water Parsnip
Umbelliferae
Alexanders
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Drias Plant
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Roman Pimpernel
Umbelliferae
Upright Hedge Parsley
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Umbelliferae
Golden Alexanders
Umbelliferae

تیره خشخاش(Papaveraceae)

فرم کلی تیره Papaveraceaeگیاهانی علفی یا درختی یا درختچه ای؛ صمغ آور یا دارای شیره رنگی؛ یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. یکساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی زی. برگ ها متناوب یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ معمولاً پرمانند یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت، غیرزنده زا. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، گرمسیری و استرالیا. نواحی یخبندان تا نیمه گرمسیری. بخصوص نواحی معتدل شمالی، ایسلند، آمریکای مرکزی و غرب هندوستان، آفریقای جنوبی و شرق استرالیا. X=(5-)6, 7, 8, 11, 19 .

غالب گیاهان این تیره مانند papaver ها ، Glaucium ها ، Chelidonium ها و غیره مجاری ترشحی لاتکس مرکب از سلولهای منفرد با پشت سر هم با جدار عرضی سوراخ دار و یا بصورت مشبک دارند این سلولها و مجاری در پارانشیم ها مخصوصاً دربافت آبکش دیده می شوند.شیرا به آنها ممکن است شیری رنگ(papaver) ها یا زرد رنگ (Chelidonium) ها و یا قرمز رنگ در (Sanguinaria ها) باشد.گیاهان داروئی مهمی در این تیره وجود دارند که ارزش درمانی ارزنده آنها سبب گردیده که در بسیاری از مداواها با اثر قاطع بکار روند از بعضی از آنها مواد موثر بسیار مهمی استخراج می گردد که در پزشکی اهمیت فراوان دارد.

طبقه بندی خانواده Papaveraceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.


Glaucium flavum

گونه های خانواده Papaveraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
White Prickly Poppy
Papaveraceae
Prickly Poppy
Papaveraceae
Greater Celandine
Papaveraceae
Papaveraceae
Scrambled Eggs
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Fumewort
Papaveraceae
Three-Leaf Corydalis
Papaveraceae
Papaveraceae
Yan Hu Suo
Papaveraceae
Squirrel Corn
Papaveraceae
Dutchman’s Breeches
Papaveraceae
Bleeding Heart
Papaveraceae
Californian Poppy
Papaveraceae
Horned Poppy
Papaveraceae
Plume Poppy
Papaveraceae
Papaveraceae
Blue Poppy
Papaveraceae
Himalayan Poppy
Papaveraceae
Prickly Poppy
Papaveraceae
Long-Head Poppy
Papaveraceae
Arctic Poppy
Papaveraceae
Oriental Poppy
Papaveraceae
Corn Poppy
Papaveraceae
Opium Poppy
Papaveraceae
Creamcups
Papaveraceae
Blood Root
Papaveraceae
Papaveraceae

تیره Najadaceae

~  Hydrocharitaceae

فرم کلی تیره Najadaceaeگیاهانی آبزی و علفی. یکساله یا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست، غیر دریایی، ریشه دار. برگ ها بصورت غوطه ور در روی آب. برگ ها با آرایش نیمه متقابل تا مارپیچی یا متناوب، بدون دمبرگ، پوشش دار. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. دارای فلس های محوری. حاشیه پهنک برگ بصورت دندانه دندانه یا بصورت یکپارچه.

تولید مثل و گرده افشانیگیاهانی یک پایه، یا دوپایه. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جا زی. X=6, 7 .

طبقه بندی خانواده Najadaceaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۵۰ گونه و یک جنس Najas است.

جنس های این تیره در تیره Hydrocharitaceae گرفته است.

 

Najas marina

گونه های خانواده Najadaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Najadaceae
Najadaceae
Spiny Naiad
Najadaceae

تیره Loasaceae

فرم کلی تیره Loasaceaeدرختانی کوچک (به ندرت) یا درختچه ای (گاهی اوقات) یا علفی (اغلب موارد). بدون صمغ یا بدون شیره رنگی. یکساله یا چند ساله (اغلب موارد). مستقل یا بالارونده. گاهی اوقات دارای ساقه های علفی. پیچ خورده در جهت عقربه های ساعت (Scyphanthus )، یا پیچ خورده در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت ( Loasa ). برگها متناوب یا متقابل، با دمگل بلند یا کوتاه یا بدون دمگل، ساده، پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. در صورت بریده بریده بودن بصورت پرمانند یا پنجه ای. رگبرگ ها پر مانند یا پنجه ای.

نوع تولید مثل و گرده افشانی: گل های بارور هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهان هرمافرودیت. گل ها دارای شهد یا فاقد آن. شهد مترشحه از اندام نر (از پرچم).

جغرافیا: نواحی گرمسیری. معتدل تا گرمسیری. اکثراً گرمسیری تا نیمه گرمسیری. امریکای جنوبی و مرکزی. تنهاFissenia Kissenia ) در عربستان و جنوب غربی آفریقا. X=7-15

طبقه بندی خانواده Loasaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Cornales .

این خانواده دارای ۲۵۰گونه و  ۱۴ جنس است.

Mentzelia albicaulis

گونه هایخانواده Loasaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Whitestem Blazing Star
Loasaceae
Manyflowered Mentzelia
Loasaceae
Dwarf Mentzelia
Loasaceae

تیره خواجه باشی، تیره طوسک (Dipsacaceae)

فرم کلی تیره Dipsacaceaeگیاهانی علفی. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متارکم قابل رؤیت؛ گاهی غده ای. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. آفریقای جنوبی. X=5-10 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Dipsacaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Dipsacales .

این خانواده دارای ۱۵۰ گونه است.

 Succisa pratensis

گونه های خانواده Dipsacaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Makhobeli
Dipsacaceae
Teasel
Dipsacaceae
Xu Duan
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Fuller’s Teasel
Dipsacaceae
Field Scabious
Dipsacaceae
Pigeon’s Scabious
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Devil’s Bit Scabious
Dipsacaceae

تیره اسفناج ، چغندر (Chenopodiaceae)

فرم کلی تیره Chenopodiaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی یا بالارونده. برگ ها بخوبی تمایزیافته یا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. برگ ها در اندازه های بسیار کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ علفی یا گوشتی یا غشایی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده تا یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

اسفناجیان (Chenopodiaceae) از گیاهان گلدار راسته میخک سانان  (Caryophyllales) که در خانواده تاج خروسیان گنجانده شده است یا زیرخانواده می‌باشد. این گیاه یک یا چندساله به صورت درختچه و به ندرت درخت است که اغلب گوشتی یا بندبند هستند.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه، یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا نیمه گرمسیری. همه جازی بجز آمریکای مرکزی، آسیا، مالزی و اغلب مناطق آفریقا. X=(6-)9 .

طبقه بندی خانواده Chenopodiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای ۱۴۰۰ گونه و حدود ۱۰۵است.

گونه های  خانواده Chenopodiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sand Rice
Chenopodiaceae
Glasswort
Chenopodiaceae
Glasswort
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Silvery Orach
Chenopodiaceae
Silverscale Saltbush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Grey Sage Brush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Shadscale
Chenopodiaceae
Crownscale
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Wheelscale Saltbush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Sea Orach
Chenopodiaceae
Hastate Orach
Chenopodiaceae
Orach
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Quail Bush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Giant Saltbush
Chenopodiaceae
Nuttall’s Saltbush
Chenopodiaceae
Spreading Orach
Chenopodiaceae
Powell’s Saltweed
Chenopodiaceae
Sack Saltbush
Chenopodiaceae
Bractscale
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Wedgescale Saltbush
Chenopodiaceae
Summer Cypress
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Sugar Beet
Chenopodiaceae
Spinach Beet
Chenopodiaceae
Beetroot
Chenopodiaceae
Swiss Chard
Chenopodiaceae
Sea Beet
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Fat Hen
Chenopodiaceae
Mexican Tea
Chenopodiaceae
Wormseed
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Southern Huauzontle
Chenopodiaceae
Good King Henry
Chenopodiaceae
Jerusalem Oak
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
California Goosefoot
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Strawberry Blite
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Fig-Leaved Goosefoot
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Goosefoot
Chenopodiaceae
Tree Spinach
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Oak-Leaved Goosefoot
Chenopodiaceae
Foetid Goosefoot
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Mealy Goosefoot
Chenopodiaceae
Narrow Leaved Goosefoot
Chenopodiaceae
Nettleleaf Goosefoot
Chenopodiaceae
Huauzontle
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Cañihua
Chenopodiaceae
All-Seed
Chenopodiaceae
Desert Goosefoot
Chenopodiaceae
Quinoa
Chenopodiaceae
Red Goosefoot
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Stinking Goosefoot
Chenopodiaceae
Winged Pigweed
Chenopodiaceae
Ruby Saltbush
Chenopodiaceae
Sea Purslane
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Salt Tree
Chenopodiaceae
Poverty Weed
Chenopodiaceae
Coastal Saltbush
Chenopodiaceae
Climbing Saltbush
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Dwarf Glasswort
Chenopodiaceae
Glasswort
Chenopodiaceae
Chicken Claws
Chenopodiaceae
Red Glasswort
Chenopodiaceae
Utah Pickleweed
Chenopodiaceae
Virginia Glasswort
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Tumbleweed
Chenopodiaceae
Saltwort
Chenopodiaceae
Prickly Russian Thistle
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Barilla Plant
Chenopodiaceae
Greasewood
Chenopodiaceae
Spinach
Chenopodiaceae
Seablite
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Shrubby Seablite
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Sea Blite
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Desert Seepweed
Chenopodiaceae

تیره میخک (Caryophyllaceae)

فرم کلی تیره Caryophyllaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای یا علفی؛ غیرآبدار یا آبدار. یکساله یا دوساله یا چندساله. شورپسند. برگ ها متقابل یا با آرایش مارپیچی یا متناوب؛ دارای دمبرگ یا نیمه دمبرگ دار یا بدون دمبرگ؛ ساده؛ غیرزبانه ای. پهنک برگ یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه ی نر، یا دوپایه، یا دوپایه ی ماده. گرده افشانی توسط حشرات.

میخَکیان یا قرنفلیان (Caryophyllaceae) تیره‌ای از گیاهان دولپه‌ای (dicotyledon) از راسته میخک‌سانان (Caryophyllales) است. میخک‌ها خانواده بزرگی با ۸۸ سَرده (جنس) و حدود ۲۰۰۰ گونه است.

میخکیان خانواده‌ای است از گیاهان علفی که در سراسر جهان یافت می‌شود. از سرده‌ها و گونه‌های آن می‌توان به  میخک قلیانک (سیلن) و میخک آتشی ،قرنفل، اشاره کرد. بسیاری از گونه‌های میخک‌ها گل‌های تزئینی بشمار می‌آیند ولی بسیاری نیز به عنوان علف هرز می‌رویند.

تمام انواع این تیره علفی و گلهای آنها با تیره‌های دیگر تفاوت بسیار دارد. کاسهٔ آنها از پنج کاسبرگ ساخته شده که بین آنها به هم نزدیک گشته و لوله‌ای می‌سازد که پنج کُنگُره دارد و ممکن است کاسهٔ کوچکتر اضافی نیز داشته باشد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=5-19 .

گونه های خانواده Caryophyllaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Corncockle
Caryophyllaceae
Thyme-Leaf Sandwort
Caryophyllaceae
Field Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Common Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Little Mouse-Ear Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Strapwort
Caryophyllaceae
Berry-Bearing Catchfly
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Sweet William
Caryophyllaceae
Carnation
Caryophyllaceae
Chinese Pink
Caryophyllaceae
Cheddar Pink
Caryophyllaceae
Pink
Caryophyllaceae
Fringed Pink
Caryophyllaceae
West Indin Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Manchurian Baby’s Breath
Caryophyllaceae
Baby’s Breath
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Rupture Wort
Caryophyllaceae
Hairy Rupture Wort
Caryophyllaceae
Sea Sandwort
Caryophyllaceae
Ragged Robin
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Water Chickweed
Caryophyllaceae
Algerian Tea
Caryophyllaceae
Algerian Tea
Caryophyllaceae
Nailwort
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Tumbling Ted
Caryophyllaceae
Soapwort
Caryophyllaceae
Knawel
Caryophyllaceae
Moss Campion
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Red Campion
Caryophyllaceae
Catchfly
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
White Campion
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Bladder Campion
Caryophyllaceae
Corn Spurrey
Caryophyllaceae
Sandwort
Caryophyllaceae
Bog Stitchwort
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Chickweed
Caryophyllaceae
Greater Chickweed
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cow Cockle
Caryophyllaceae