تیره Zosteraceae

فرم کلی تیره Zosteraceaeگیاهان علفی و آبزی. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ دارای ریزوم. آبدوست، دریایی، ریشه دار. برگ ها غوطه ور در روی آب. برگ ها متناوب، با آرایش دو ردیفه، پهن، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار. دارای فلس های محوری. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه یا دو پایه. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: مناطق یخبندان تا گرمسیری. گسترش وسیع در نواحی ساحلی. X=6, 10 .

طبقه بندی خانواده Zosteraceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۱۸ گونه است.

Zostera marina

گونه های خانواده Zosteraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Surf Grass
Zosteraceae
Sea Grass
Zosteraceae
Eel Grass
Zosteraceae

تیره گزنه(Urticaceae)

فرم کلی تیره Urticaceaeگیاهانی درختچه ای، بالارونده و علفی یا درختی؛ صمغ آور، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها کوچک تا بزرگ؛ متناوب یا متقابل؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه یا دوپایه یا یکپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا : نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز نواحی یخبندان. X=6-14 .

طبقه بندی خانواده Urticaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای ۵۵۰ گونه است.

Urtica urens

گونه های خانواده Urticaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
False Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Ramie
Urticaceae
Ramie
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Wild Rhea
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Himalayan Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Canadian Wood Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Pellitory Of The Wall
Urticaceae
Pellitory Of The Wall
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Scrub Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Roman Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Stinging Nettle
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Annual Nettle
Urticaceae

تیره نارون(Ulmaceae)

فرم کلی  تیره Ulmaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. خشکی پسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، متناوب، مارپیچی یا دوردیفه، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم، دارای رشد هماهنگ، زوداُفت. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10, 11, 14 .

طبقه بندی خانواده Ulmaceae: زیررده دولپه ای ها، راسته Rosales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Ulmus parvifolia

گونه های خانواده Ulmaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ulmaceae
Nettle Tree
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Sugarberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Palo Blanco
Ulmaceae
Hackberry
Ulmaceae
Desert Hackberry
Ulmaceae
Paloblanco
Ulmaceae
Ulmaceae
Small Hackberry
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Winged Elm
Ulmaceae
American Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Wych Elm
Ulmaceae
Japanese Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Elm
Ulmaceae
English Elm
Ulmaceae
Siberian Elm
Ulmaceae
Slippery Elm
Ulmaceae
Rock Elm
Ulmaceae
Cherry Bark Elm
Ulmaceae
Ulmaceae
Chinese Zelkova
Ulmaceae
Japanese Zelkova
Ulmaceae

 

تیره لویی،تیره گرز(Typhaceae)

فرم کلی تیره Typhaceae: گیاهانی علفی و آبدوست. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار. آبدوست، ریشه دار. برگ ها برآمده. برگ ها متناوب، دوردیفه، مثلثی یا پهن، چرمی، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، با رگبرگ پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه. گل های بارور فاقد پرچم. گل های نر فاقد مادگی. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز ماداگاسکار، مالزی و نواحی گرم آمریکا. X=15 .

طبقه بندی خانواده Typhaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Amborellales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و یک جنس Typha است .

Typha angustifolia

گونه های خانواده Typhaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Small Reed Mace
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae
Southern Cattail
Typhaceae
Typhaceae
Reedmace
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae
Typhaceae

تیره ناترک(Sapindaceae)

فرم کلی تیره Sapindaceaeگیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ صمغ آور یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ غیررزینی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ فاقد عطر مشخص؛ مرکب یا ساده. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده تا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

ناترکیان (نام علمی: Sapindaceae) نام یک تیره از افراسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد آن.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. ژاپن. استرالیا. X=10-16 .

طبقه بندی خانواده Sapindaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای حدود ۲۰۰۰ گونه است.

Acer rubrum

گونه های خانواده Sapindaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Field Maple
Sapindaceae
Hornbeam Maple
Sapindaceae
Vine Maple
Sapindaceae
Hawthorn-Leaved Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Amur Maple
Sapindaceae
Rock Maple
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Oregon Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Box Elder
Sapindaceae
Sapindaceae
Japanese Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Moosewood
Sapindaceae
Norway Maple
Sapindaceae
Sycamore
Sapindaceae
Red Maple
Sapindaceae
Silver Maple
Sapindaceae
Sugar Maple
Sapindaceae
Big-Tooth Maple
Sapindaceae
Black Maple
Sapindaceae
Mountain Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Tatarian Maple
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Heart Seed
Sapindaceae
Native Tamarind
Sapindaceae
Native Hops
Sapindaceae
Golden Rain Tree
Sapindaceae
Western Soapberry
Sapindaceae
Soapberry
Sapindaceae
Yellowhorn
Sapindaceae

تیره مرکبات، تیره سداب(Rutaceae)

فرم کلی تیره Rutaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ اسانس دار. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی اتوتروف. خشکی زی یا شورزی. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ گاهی خطی؛ یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یک پایه ی نر، دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=7-11(+) . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Rutaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

سُداب (نام علمی: Ruta graveolens) از تیره مرکبات(سُدابیان) (rutaceae) گیاهی علفی پایا ساقه‌های منشعب و چوبی، برگهای متناوب دو تا سه قسمتی صاف و بی پرز است.

Euodia ruticarpa

گونه های خانواده Rutaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rutaceae
Pinnate Boronia
Rutaceae
Mexican Orange Flower
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Calamondin Orange
Rutaceae
Limequat
Rutaceae
Citrumelo
Rutaceae
Citrange
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Ichang Papeda
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Mandarin
Rutaceae
Sweet Orange
Rutaceae
Lemon
Rutaceae
Cape Barren Tea
Rutaceae
Burning Bush
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Wu Zhu Yu
Rutaceae
Round Kumquat
Rutaceae
Oval Kumquat
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Amur Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Chinese Cork Tree
Rutaceae
Rutaceae
Bitter Orange
Rutaceae
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Hop Tree
Rutaceae
Egyptian Rue
Rutaceae
Rue
Rutaceae
Mountain Rue
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Lime Berry
Rutaceae
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Hercules Club
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Japanese Pepper Tree
Rutaceae
Winged Prickly Ash
Rutaceae
Rutaceae
Szechuan Pepper
Rutaceae
Sandfly Bush
Rutaceae

تیره گل ساعتی(Passifloraceae)

فرم کلی تیره Passifloraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم؛ کوچک و زوداُفت.

گل‌ساعتیان (نام علمی: Passifloraceae) نام یک  تیره از مالپیگی سانان  است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=6, 9-11 .

طبقه بندی خانواده Passifloraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۵۳۰ گونه است.

Passiflora incarnata

گونه خانواده Passifloraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passifloraceae
Maypops
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Banana Passion Fruit
Passifloraceae
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae
Passion Flower
Passifloraceae

تیره Palmae

فرم کلی تیره Palmaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز، کوچک تا بسیار بزرگ، متناوب، مارپیچی یا با آرایش دوردیفه، چرمی، دارای دمبرگ، پوشش دار. برگ ها مرکب، پرمانند یا پنجه ای. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه یا یک پایه­ی پلی گام. دارای گل های شهددار یا فاقد . شهد مترشحه از اندام های جنسی نر یا اندام های جنسی ماده. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=13-18 .

طبقه بندی خانواده Palmaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Arecales .

این خانواده دارای حدود ۲۵۰۰ گونه است.

Trachycarpus fortunei

گونه های خانواده Palmae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Blue Hesper Palm
Palmae
Apak Palm
Palmae
Guadalupe Palm
Palmae
Jelly Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Dwarf Fan Palm
Palmae
Chilean Wine Palm
Palmae
Cabbage Palm
Palmae
Mazari Palm
Palmae
Quito Palm
Palmae
Senegal Date Palm
Palmae
Wild Date Plum
Palmae
Scrub Palmetto
Palmae
Mexican Palmetto
Palmae
Bush Palmetto
Palmae
Cabbage Palmetto
Palmae
Saw Palmetto
Palmae
Chusan Palm
Palmae
Palmae
Desert Fan Palm
Palmae

 

تیره Najadaceae

~  Hydrocharitaceae

فرم کلی تیره Najadaceaeگیاهانی آبزی و علفی. یکساله یا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست، غیر دریایی، ریشه دار. برگ ها بصورت غوطه ور در روی آب. برگ ها با آرایش نیمه متقابل تا مارپیچی یا متناوب، بدون دمبرگ، پوشش دار. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. دارای فلس های محوری. حاشیه پهنک برگ بصورت دندانه دندانه یا بصورت یکپارچه.

تولید مثل و گرده افشانیگیاهانی یک پایه، یا دوپایه. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جا زی. X=6, 7 .

طبقه بندی خانواده Najadaceaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۵۰ گونه و یک جنس Najas است.

جنس های این تیره در تیره Hydrocharitaceae گرفته است.

 

Najas marina

گونه های خانواده Najadaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Najadaceae
Najadaceae
Spiny Naiad
Najadaceae

تیره Myrsinaceae

فرم کلی تیره Myrsinaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده؛ دارای شیره ی رنگی، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ رزین دار. بالارونده یا مستقل. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ اغلب یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی پلی گام، یا دوپایه. گل های ماده دارای پرچم های بزرگ یا فاقد پرچم.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. قدیم الحاره. از شمال تا ژاپن و فلوریدا، و از جنوب تا نیوزیلند. X=10-13, 23 .

طبقه بندی  خانواده Myrsinaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۰۰۰ گونه است.

این تیره در ایران فقط دارای یک جنس بنام Myrisine با دو گونه است.
که درختچه یا درختانی پوشیده از کرک و یا بکلی فاقد کرک اند. دارای بساکهای بسیار دراز تر از میله اند میوه شفت و دارای جداری سخت است. هر دو گونه این جنس در بلوچستان انتشار دارند و یکی از آنها از آنها بنام Myrisine buxifolia به زبان محلی «گورگورا» نامیده می شود.

Ardisia crispa

گونه های خانواده Myrsinaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Coralberry
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Marlberry
Myrsinaceae
Duo Zhi Zi Jin Niu
Myrsinaceae
Cape Myrtle
Myrsinaceae
Myrsinaceae