تیره زراوند، تیره چپقک (Aristolochiaceae)

فرم کلی تیره Aristolochiaceaeگیاهانی درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ اسانس دار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار تا بدون پوشش؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. همه جازی بجز استرالیا. X=4-7, 12, 13 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانوادهAristolochiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Piperales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه می باشد.

این تیره جزو تیره‌های نزدیک به اسفناجیان است گل‌هایش ارغوانی یا صورتی و برگهایش بی‌دندانه و ریز و ریشه‌اش کلفت و میوه‌اش کروی است. در قدیم به زرآوند، زهر زمین و ارسطولوخیا هم گقته می‌شد. به اصفهانی به زرآوند نخود الوندی می‌گویند.

گونه های خانواده   Aristolochiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Birthwort
Aristolochiaceae
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
Guan Fang Chi
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Pipevine
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Texas Dutchman’s Pipe
Aristolochiaceae
Snakeroot
Aristolochiaceae
Virginia Snakeroot
Aristolochiaceae
Dutchman’s Pipe
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Snake Root
Aristolochiaceae
Wild Ginger
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Asarabacca
Aristolochiaceae
Du Heng
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Wild Ginger
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae