تیره Asteliaceae

فرم کلی تیره Asteliaceae :

 یا دارای برگ های متراکم انتهایی یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. مستقل یا انگلی (روی درختان). خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های متوسط تا بزرگ، متناوب، مارپیچی یا دو ردیفه؛ علفی یا چرمی، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل، با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه ی پلی گام. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های جنسی ماده.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره، استرالیایی و قطب جنوب. X= 8, 19 .

طبقه بندی خانوادهزیررده تک لپه ای ها، راسته Asparagales .

این خانواده دارای حدود ۵۵ گونه و ۵ جنس است.

Astelia solandri

گونه های خانواده  Asteliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Asteliaceae
Asteliaceae
Asteliaceae
Asteliaceae