تیره گل بی صبر (Balsaminaceae)

فرم کلی تیره Balsaminaceaeگیاهانی علفی و دارای شیرابه. گیاهانی آبدار. یکساله یا چندساله، دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد آن. خشکی پسند. برگ ها در اندازه متوسط، با آرایش متناوب، یا متقابل یا مارپیچی (سه برگ در هر چرخه)، پهن، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار و ساده. پهنک برگ یکپارچه، سوزنی تا خطی، کشیده تا تخم مرغی، رگبرگ ها پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا مضرس یا کنگره دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره. نواحی معتدله و گرمسیری. آفریقا، آمریکای شمالی. X=6-11 .

طبقه بندی خانواده Balsaminaceae زیر رده دولپه ای ها، راسته Ericales .

این خانواده دارای ۶۰۰ گونه است.

گونه های تیره Balsaminaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Balsaminaceae
Rose Balsam
Balsaminaceae
Jewelweed
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Jewelweed
Balsaminaceae
Touch-Me-Not
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Pale Jewelweed
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae