تیره Begoniaceae

فرم کلی تیره Begoniaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یابالارونده. خشکی پسند. برگ ها در اندازه های کوچک تا متوسط، متناوب، مارپیچی یا دو ردیفه، پهن، علفی یا گوشتی، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده، با رگبرگ های پنجه ای. برگ ها گوشوارک­دار. گوشوارک ها جدا ازهم، فلس مانند یا برگدار، زوداُفت یا پایا. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد آن. گل های نر فاقد مادگی.

جغرافیا: نیمه گرمسیری تا گرمسیری. پراکنش بیشتر در آمریکا. X=10-21 .

طبقه بندی تیره Begoniaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Cucurbitales .

این خانواده دارای ۹۲۰ گونه و ۵-۳ جنس است.

گونه های خانواده  Begoniaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Hardy Begonia
Begoniaceae
Begoniaceae
Begoniaceae