تیره اختر(Cannaceae)

فرم کلی تیره  Cannaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ فاقد برگ های قابل رؤیت؛ ریزوم دار. برگ ها در اندازه های متوسط تا بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی؛ پهن یا لوله ای؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا واژنیزه ای؛ دارای رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. غرب هندوستان و آمریکای مرکزی. X=9 .

طبقه بندی تیره  Cannaceae زیررده تک لپه ای ها. راسته Zingiberales .

این تیره دارای ۵۵ گونه و تنها یک جنس Canna می باشد.

 

Canna Indica

گونه های خانواده در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Achira
Cannaceae
Louisiana Canna
Cannaceae
Indian Shot
Cannaceae