تیره Cneoraceae

~  Rutaceae

فرم کلی تیره Cneoraceaeدرختچه هایی کوچک و اسانس دار. برگ ها همیشه سبز، کوچک، متناوب، چرمی، دارای دمبرگ کوتاه، غیرپوشش دار؛ معطر یا بدون عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه، نیزه ای یا واژنیزه ای یا تخم مرغی تا واژتخم مرغی شکل، تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. کوبا، مدیترانه. X=9 .

طبقه بندی خانواده Cneoraceae: زیررده دولپه ای ها، راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۳ گونه و ۲ جنس Cneorum ,  Neochamaelea می باشد.

گونه های خانواده Cneoraceae:  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Spurge Olive
Cneoraceae