تیره جگن (Cyperaceae)

گیاهان تیره جگن اغلب مردابی و مخصوص نواحی مرطوب هستند. بشره برگ اعضای هوائی آنها نیز اغلب دارای تعداد زیادی از ماده سیلیسی است. عموماً گیاهانی علفی با ظاهری شبیه غلات چند ساله و دارای ریزومی با انشعابات زیاد و گاهی متورم و غده ای می باشند جوانه های مولد ساقه آنها غالباً ساقه هائی با مقطع مثلث شکل بوجود می آورند که به خلاف گیاهان تیره گندم توپر می باشند. ساقه ها بندرت گره دار ولی بر حسب نوع گیاه ممکن است برگدار و یا فاقد آن باشند گلهای آنها نر – ماده و یا بر دو نوع نر و ماده مجتمع به صورت سنبلکهائی بندرت منفرد و معمولاً مجتمع به صورت گل آذین های سنبله ، کاپتیول و غیره اند. در قاعده هر سنبلک گل آذین معمولاً یک یا دو براکته پایا، همراه براکته های کوچک و زایا دیده می شود. در مواردی که گلها بر دو صورت نر و ماده بر روی یک پایه پدید می آیند وضع قرار گرفتن سنبلکها به نحوی است که انواع نر آنها در بالا ولی انواع ماده در قاعده گل آذین دیده می شود (Carex) گلهای آنها اصولاً فاقد پوشش و یا به جای آن ممکن است دارای تارهای نازک و فلس هائی در ۲ ردیف ۳ تایی باشند پرچم های آنها روی طرح اصلی گل باید مرکب از ۲ ردیف ۳ تایی باشند ولی این حالت نادر است بطوریکه در غالب این گیاهان بیش از ۳ پرچم دیده نمی شود مادگی آنها ۳ برچه ای است ولی اغلب یکی از آنها به رشد خود ادامه می دهد. میوه این گیاهان عموماً خشک ناشکوفا ۳ گوش یا مسطح برهنه یا پوشینده از تارهای ابریشمی است.

جگن (نام علمی: Carex) نام یک سرده از تیره جگنیان است. به نام زنبق زرد نیز شناخته می‌شود.

گونه های خانواده Cyperaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Swamp Sedge
Cyperaceae
Cyperaceae
Sand Sedge
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Tufted Sedge
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Great Pond Sedge
Cyperaceae
Beaded Sedge
Cyperaceae
Sedge
Cyperaceae
Saw Grass
Cyperaceae
Cyperaceae
Slender Cyperus
Cyperaceae
Tiger Nut
Cyperaceae
Fendler’s Flatsedge
Cyperaceae
Galingale
Cyperaceae
Nut Grass
Cyperaceae
Flatsedge
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Chinese Water Chestnut
Cyperaceae
Common Spike-Rush
Cyperaceae
Cotton Grass
Cyperaceae
Cotton Grass
Cyperaceae
Cyperaceae
Hard Stem Bulrush
Cyperaceae
Cyperaceae
American Bulrush
Cyperaceae
Cyperaceae
Woolly Grass Bulrush
Cyperaceae
River Bulrush
Cyperaceae
Bulrush
Cyperaceae
Cyperaceae
Seaside Bulrush
Cyperaceae
Cyperaceae
Panicled Bulrush
Cyperaceae
Nevada Bulrush
Cyperaceae
Bayonet Grass
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
River Club-Rush
Cyperaceae
Cyperaceae