تیره سنجد(Elaeagnaceae)

فرم کلی تیره Elaeagnaceae: درختانی کوچک یا درختچه ای. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب یا متقابل؛ معمولاً مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر، یا دوپایه ی ماده. گل های ماده فاقد پرچم ها. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

تیره سنجد
در غالب رده بندی ها نیز به علت فاقد بودن جام گل در بین گیاهان بدون گلبرگ جای داده می شود ولی امروزه با توجه به شباهتی که تخمدان مادگی گیاهان آن به گیاهان راسته Myrtales دارد آنرا به این راسته ضمیمه می نمایند. در منطقه و سپس از امریکای شمالی اروپا و جنوب آسیا نیز با آنها برخورد می شود.
از نظر کلی عموماً گیاهانی با برگهای متناوب (بندرت متقابل) ساده ، بدون استیپول و پوشیده از تار های نقره ای می باشد.
گلهای آنها بر دو نوع نر و ماده ، پلی گام ۲ پایه و معمولاً شامل قطعات ۴ تایی است درون پوشش گل آنها پرچم هایی به تعداد کاسه گل یا ۲ برابر آن و مادگی مرکب از یک برچه محتوی یک تخمک جای دارد.میوه آنها سته مانند و ناشکوفا است. جنس مهم آن Elaeagnus است که غالب گیاهان این تیره در آن جای دارد.

جغرافیا: نواحی معتدله یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. شرق استرالیا. X=6, 10, 11, 13.

طبقه بندی خانواده Elaeagnaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای ۵۰ گونه است.

Elaeagnus angustifolia

گونه های خانواده سنجد Elaeagnaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Oleaster
Elaeagnaceae
Silverberry
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Bastard Oleaster
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Goumi
Elaeagnaceae
Goumi
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Trebizond Date
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnus
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Autumn Olive
Elaeagnaceae
Elaeagnus
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Elaeagnaceae
Sea Buckthorn
Elaeagnaceae
Sea Buckthorn
Elaeagnaceae
Willow-Leaved Sea Buckthorn
Elaeagnaceae
Chinese Sea Buckthorn
Elaeagnaceae
Tibetan Sea Buckthorn
Elaeagnaceae
Buffalo Berry
Elaeagnaceae
Buffalo Berry
Elaeagnaceae