تیره Escalloniaceae

فرم کلی تیره Escalloniaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی؛ غیرآبدار. خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ کنگره دار یا دندانه دار. اندام های رویشی فلس مانند یا غیرفلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. آمریکای جنوبی و استرالیا.

طبقه بندی خانواده Escalloniaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Escalloniales .

این خانواده دارای حدود ۱۴۰ گونه است.

Escallonia species

گونه های خانواده در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Escallonia
Escalloniaceae
Escallonia
Escalloniaceae
Escallonia
Escalloniaceae
Escallonia
Escalloniaceae
Escallonia
Escalloniaceae
Escallonia
Escalloniaceae
Escallonia
Escalloniaceae
Escalloniaceae