تیره Hemerocallidaceae

~ Liliaceae ، Xanthorrhoeaceae

فرم کلی تیره Hemerocallidaceaگیاهانی علفی و بدون کرک، شبه لیلیاسه. چندساله، با برگ های متراکم اولیه، دارای ریزوم کوتاه (با ریشه های فیبری)، یا دارای ریزوم و غده (با ریشه های غده ای). خشکی پسند. برگ ها متناوب، دو ردیفه، پهن یا تاخورده، بدون دمبرگ. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی یا نیزه ای، رگبرگ ها پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیگل های بارور هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهد دار. شهد مترشحه از اندام های جنسی ماده.

جغرافیا: نواحی قطب شمال. مناطق معتدله. معتدله اروپا-آسیا بخصوص ژاپن. X=11 .

طبقه بندی خانواده Hemerocallidaceae: زیر رده تک لپه ای ها، راسته Asparagales .

این خانواده دارای تنها یک Hemerocallis و حدود ۱۶ گونه می باشد.

Hemerocallis species

گونه های خانواده Hemerocallidaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Common Day Lily
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Yellow Day Lily
Hemerocallidaceae
Coastal Day Lily
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Grassleaf Day Lily
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae
Hemerocallidaceae