تیره Leitneriaceae

~  Simaroubaceae

فرم کلی  تیره Leitneriaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای، رزین دار. برگ ها خزاندار؛ متناوب؛ دمبرگ دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه. اندام های رویشی فلس مانند

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گل های نر فاقد مادگی. گرده افشانی توسط باد

جغرافیا،: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی نیمه گرمسیری. جنوب شرق ایالات متحده آمریکا.۲n=32 .

طبقه بندی خانواده Leitneriaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Sapindales .

این خانواده دارای یک گونه و یک جنس Leitneria است.

Leitneria floridana

گونه های خانواده Leitneriaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Corkwood
Leitneriaceae