تیره Malpighiaceae

تیره ی Malpighiaceae از راسته ی Polygalales از گیاهان حاره ای دولپه ای است.

فرم کلی تیره Malpighiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. بالارونده یا مستقل. خشکی پسند. برگ ها متقابل، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ، فاقد عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ های پرمانند. برگ ها دارای گوشوارک یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از یکدیگر یا دارای رشد هماهنگ، اغلب ناقص، بزرگ. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: معمولاً گیاهانی هرمافرودیت یا به ندرت گیاهانی یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. پراکنس وسیع در جنوب آمریکا. X=6, 9-12 .

طبقه بندی خانواده Malpighiaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Malpighiales .

این خانواده دارای ۱۱۰۰ گونه است.

گونه های خانواده Malpighiaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ameixa Do Peru
Malpighiaceae