تیره شبدر باتلاقی (Menyanthaceae)

فرم کلی تیره Menyanthaceaeگیاهانی علفی؛ با برگ های متراکم اولیه. آبدوست؛ ریشه دار. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ دارای دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده یا مرکب؛ سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای. پهنک برگ های ساده بصورت یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل. همه جازی. X=9, 17 .

طبقه بندی خانواده Menyanthaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Asterales .

این خانواده دارای ۴۰ گونه است.

شبدر باتلاقی(نام علمی: Menyanthaceae) نام یک تیره  از راسته بادنجان‌سان است. سرده اصلی آن  شبدر باتلاقی است.

Menyanthes trifoliata

گونه های  خانواده Menyanthaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bogbean
Menyanthaceae
Water Fringe
Menyanthaceae